Demenskonferansen 2021

Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester i Hedmark og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til digital
kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

I oppstart av ny demensplan

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter inviteres til Innlandets demenskonferanse 2021 som foregår som digital konferanse.

Godkjenning

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Program 9. februar

Møteledere: Birger Lillesveen, spesialrådgiver ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom og Irene Imingen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Innlandet

09.00 Velkommen
ved Knut Storberget, Fylkesmannen i Innlandet

De store linjene
09.10 Demensplan 2025
ved Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder, Helsedirektoratet

09.50 Eldrereformen Leve hele livet
ved Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

10.25 Pause

10.45 Systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens – fra diagnose til innleggelse på institusjon
ved Øyvind Kirkevold, professor i sykepleie, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

11.30 Lunsj

Å leve med demens på sykehjem
12.30 Overgrep og forsømmelser i sykehjem- skjer det da?
En kvalitativ studie med ledere fra 21 norske sykehjem
ved Janne Myhre, stipendiat, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

13.05 Våre erfaringer med behandling av nevropsykiatriske symptomer gjennom 20 år
ved Mona Elin Krogrud og Anette Lundstein, sykepleiere i Ringsaker kommune

13.40 Pause

14.00 Bruk av psykofarmaka på sykehjem
ved Enrico Callegari, overlege i Alderspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold

14.35 Oppsummering av dagen

14.40 Slutt

Program 10. februar

Møteledere: Sverre Bergh, forskningsleder i Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom og Irene Røen, leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet

09.00 Åpning
ved Håkon Skaug

Å leve med demens i eget hjem
09.10 TID-modellen i hjemmetjenesten - en pilot studie
ved Kari-Anne Hoel, stipendiat, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

09.45 Veiviser demens - Demensretningslinjen i praksis
ved Thea C. Bredholt, ergoterapeut MSc, Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse

10.20 Pause

10.40 Livets minnebok, møte mellom gammel og ung
ved Linda Brukstuen, aktivitør, Dagsentertjenesten Østre Toten

11.15 Hvordan ivareta personer med demens og deres pårørende under koronatiden?
ved Eva Lundemo, fagleder demens og Gunn Iren Dahle, seksjonsleder Gausdal kommune

11.50 Lunsj

Ideer til inspirasjon
12.40 Inspirasjonskorpset – hvordan inspirere til økt livskvalitet for de eldre i en utfordrende tid
ved Turid Windjusveen Olsen, Gro Opsahl Fallingen og Ine Wigernæs, Fylkesmannen i Innlandet

13.15 ‘Brevet’ og demensvennlig samfunn
ved Guro Brenden, demenskoordinator, Løten kommune

13.50 Pause

14.10 Hva skjer’a?
ved Sverre Bergh, forskningsleder ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

14.35 Oppsummering

14.45 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Fant du det du lette etter?