Helseforskningskonferansen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 28.09.2017

Den årlige Helseforskningskonferansen arrangeres 28. september på Honne hotell og konferansesenter, Biri.

Helseforskningskonferansen er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet-Hedmark, Høgskolen i Innlandet-Lillehammer og NTNU Gjøvik. Formålet er å styrke samarbeidet mellom institusjonene om helseforskning og skape grunnlag for felles prosjekter. Konferansen arrangeres som en del av Forskningsdagene 2017.

Både Sykehuset Innlandet og de øvrige institusjonene har mange kvalifiserte forskere med nasjonale og internasjonale kontakter. Det er også godt samarbeid mellom institusjonene på mange områder, men fortsatt er det muligheter for forbedringer. En viktig del av programmet er presentasjon av prosjekter i parallellsesjoner og som postere.

Under konferansen blir det også utdelt priser for årets vitenskapelige publikasjoner innen helseforskning foregående år. Alle institusjonene har hver sine priser. I tillegg deles det ut en felles pris. Utdeling avhenger av at det sendes inn nok gode artikler.

Foreløpig program og påmeldingsinformasjon

Ingen deltakeravgift for ansatte ved de arrangerende institusjoner. Øvrige deltakere dekker kostnadene selv. Dagpakke kr.445.

Elektronisk påmelding innen 1. september


Påmeldingsskjema benyttes både til innsending av abstrakt og påmelding til konferansen.

Abstrakt skal inneholde følgende punkter:

 • Overskrift 
  Velg en kort og beskrivende tittel 
 • Forfattere/Deltakere 
 • Hvem skal presentere prosjektet? 
 • Institusjonstilhørighet 
 • Bakgrunn 
  Her beskrives begrunnelsen/bakgrunnen for at arbeidet ble startet (max 650 tegn). 
 • Mål/Hensikt 
  Formuleres kort og presist (max 400 tegn). 
 • Materiale og metode 
  Alle arbeider må redegjøre for hvilke metoder som er brukt og hvordan arbeidet er gjennomført (max 550 tegn). 
 • Resultater 
  Her presenteres resultatene av studien, samt en kort diskusjon av resultatene slik at funnene kan settes inn i en større sammenheng (max 750 tegn)
 • Konklusjon 
  En kort og fyldig konklusjon som alle husker (max 300 tegn)
 • Ønsket presentasjonsform (muntlig foredrag eller poster)
 • Overordnet kategori for abstraktet (f.eks. demens, pasientsikkerhet)Følgende tre plenumsforedrag inngår i programmet:

Medikamenter ved psykoselidelser - hva viser vitenskapelig evidens? Ved professor Ole A.  Andreassen, spesialist i psykiatri, SFF NORMENT, UiO og OUS

Psykologisk behandling ved schizofreni: Fra psykoanalyse til kognitiv trening. Ved professor Bjørn Rishovd Rund, Psykologisk institutt, UiO og forskningsdirektør Vestre Viken Helseforetak.

Innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Et virkemiddel for realisering av samhandlingsreformens intensjoner. Ved professor Aud Obstfelder, forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik.

Kriterier og retningslinjer forskningspris

Utlysning av forskningspriser for årets vitenskapelige publikasjoner innen helseforskning i 2016

I forbindelse med Innlandets Helseforskningskonferanse 2017 på Honne hotell og konferansesenter, Biri 28. september 2017 ønsker samarbeidsgruppen for forskning ved Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet - Hedmark, Høgskolen i Innlandet - Lillehammer og NTNU Gjøvik å dele ut fem priser à kr 6000 for årets vitenskapelige publikasjoner i 2016.

Én pris går til hver av de fire institusjonene, og én pris tildeles årets publikasjon utgående fra samarbeid mellom minst to av institusjonene.

Alle som har publisert vitenskapelig innen helseforskning i 2016 oppfordres til å sende inn sitt arbeid til vurdering for en forskningspris. Frist for dette er 1. september 2017. Bidrag sendes til kontaktperson ved aktuell institusjon, se informasjon under.

Hensikten med prisen er:

 • Å synliggjøre god helseforskning
 • Å motivere til og påskjønne forskning av høy kvalitet
 • Å stimulere til forskningssamarbeid mellom Høgskolene i Innlandet og Sykehuset Innlandet

Kriterier for tildeling:

 • Prisene skal tildeles arbeider som var publisert i 2016
 • Publikasjonene skal være basert på helserelaterte prosjekter
 • Førsteforfatter skal være ansatt og ha adresse ved en av de fire institusjonene
 • Samarbeidspris krever forfattere fra minst to av institusjonene, hvorav en er førsteforfatter. Det er ikke tilstrekkelig at én forfatter oppgir to adresser.
 • Det kan sendes inn én publikasjon til vurdering per førsteforfatter
 • Artikkelens innhold må presenteres i parallellsesjon på Innlandets Helseforskningskonferanse (i år eller tidligere år)
 • Forfatterne/forskerne må være påmeldt og tilstede på Innlandets Helseforskningskonferanse for å motta prisen

Øvrige retningslinjer:

Publikasjoner som ønskes vurdert for en forskningspris sendes til kontaktperson for den enkelte institusjon innen 1. september sammen med en bekreftelse på at arbeidet skal presenteres, eller tidligere er presentert, i parallellsesjon på konferansen

Minst fire publikasjoner må være sendt inn til vurdering per kategori for at prisen i den enkelte kategori skal deles ut

Hver institusjon etablerer en komité for å vurdere innkomne publikasjoner og nominere beste publikasjon fra sin institusjon

Når og hvor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Sted
Honne hotell og konferansesenter
Honnevegen 60
2836 Biri
 
Arrangør
Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik 
Kontakt
SI: Ingeborg Hartz, ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no

INN - Hedmark: Knut Hestad, knut.hestad@inn.no

INN - Lillehammer: Grethe Netland, grethe.netland@inn.no

NTNU Gjøvik: Anne K Jonassen, anne.jonassen@ntnu.no