Helsepedagogikk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , Våren 2018 , Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.


Modulbasert undervisning

Opplæringstilbudet består av korte forelesninger, dialog og refleksjon rundt temaer som omhandler brukermedvirkning, didaktikk, helsefremmende aspekter ved salutogen tilnærming, empowerment pedagogikk, gruppelederrollen, standard metode for pasient- og pårørendeopplæring i gruppe, kommunikasjon, etikk og holdninger i møtet med brukere/pasienter/pårørende. Temaer som gir gode vinklinger i et mestringsperspektiv. 

Kurset får gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt og mange sier at de har fått ny innsikt, som berører og skaper nye holdninger – ikke bare i pasient- og pårørendeopplæring, men også i det daglige arbeidet i møtet med pasienter.  

Det legges opp til aktiv deltagelse - dialog og erfaringsutveksling. Modul 5 gjennomføres ved at deltagerne presenterer et lærings- og mestringstilbud. 

Kursopplegget går over 5 dager à 5 timer. Påmelding forutsetter oppmøte alle 5 kursdager og er gratis. 

E- læringskurs om Helsepedagogikk finner du i Læringsportalen og på 
www.mestringforalle.no
Mer informasjon er tilgjengelig på www.mestring.no

I tillegg til ansatte i Sykehuset Innlandet, er kurset også åpent for ansatte i kommunehelsetjenesten og for brukerrepresentanter. Vi har stor tro på at man får bedre kvalitet og pasientflyt når vi kjenner hverandre og hverandres måter å jobbe på. 

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 20 timer.

Dette tilbudet har så langt blitt satt opp 1 gang i året - i vårsemesteret.

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (tidl. Lærings- og mestringssenteret) i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk. Vi har utarbeidet et modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til det å gi helseinformasjon til pasienter og pårørende. Målet er at helsepersonell har tilstrekkelig og adekvat kunnskap som åpner opp for den enkelte pasient/bruker og deres pårørende til å finne fram til sine kilder for egenmestring og styrke.  

Helsepedagogikk er en kompetanse som er nødvendig for å kunne medvirke i lærings- og mestringstilbud innen pasient- og pårørendeopplæring i gruppe.

Når og hvor

Tid
Våren 2018
Klokkeslett
 
Arrangør
​Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​
 
Kontakt
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.