Innlandets Demenskonferanse 2017

Konferanse, 24.01.2017-25.01.2017, Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

"Fra teori til praksis"

Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Sted og tid

Sandic Ringsaker (Olrud) 24.-25. januar 2017

Pris og påmeldingsinformasjon

Konferansen koster kr 1200 per deltaker uansett omfang av deltakelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter.

Påmeldingsfrist 6. januar 2017

Påmeldingsskjema

Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.Når og hvor

Dato
24.01.2017-25.01.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Scandic Ringsaker (Olrud)
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland 
Kontaktinformasjon
Spørsmål om konferansen rettes til:
Fylkesmannen i Hedmark v/Irene Hanssen
E-post: fmheiha@fylkesmannen.no
Telefon: 62 55 13 58
Mobil: 482 51 324

Fylkesmannen i Oppland v/Jens Fløtre
E-post: fmopjfe@fylkesmannen.no
Telefon: 612 66 115
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
 • Pasientrettigheter

  Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

 • Om nettstedet

  Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner har nå en felles publiseringsløsning for sine nettsider.

 • Viktige råd til pasienter og pårørende

  Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?

 • Mat til pårørende

  Alle kantiner i Sykehuset Innlandet er åpne for besøkende.

 • Peter Skredder-prisen 2017

  Prisen gis til en person eller en gruppe/organisasjon/institusjon i Hedmark eller Oppland som på særlig vis har bidratt til økt innsikt, forståelse og åpenhet rundt psykiske lidelser og rus. Frist for nominasjoner er 1. september 2017.

 • Direktesending

  Her ligger opptak av Perspektivkonferansen 2019.

 • Besøks-/visittider

  Her finner du oversikt over besøks-/visittider ved våre sykehus. Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk, for eksempel har omgangssyke eller er forkjølet.

 • Når mamma eller pappa ruser seg eller er psykisk syk

  Når mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg, gjør det noe med hele familien, også deg som er barn eller ungdom. Opplevelsene er forskjellige fra person til person. Det er avhengig av hvem du er, mamma eller pappas sykdom eller situ...

 • Til deg som har et søsken som er syk

  Når en i familien blir syk, vil ofte hele familien merke det. Derfor er det viktig å snakke sammen om det som skjer. Opplever du at det er vanskelig å snakke med nærmeste i familien? Her er noen forslag til hva du kan gjøre for å slippe å s...

 • Når mor eller far er syk

  Barn og ungdom påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset ønsker å bidra til at barn og unge i din...

 • Kongsvingerregionen en del av Ahus

  Ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen ble 1. februar 2019 overført fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

 • Øyeblikkelig hjelp

  Din lokale BUP poliklinikk har beredskap til å motta barn og ungdom (0-18 år) som har behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor ordinær arbeidstid, eller i helger/høytider, må du kontakte BUP døgn, San...

 • Opptakskrav ambulansefag

  Generelt krav om godkjent helseattest til førerkort klasse D. I tillegg til generelle krav stilles det fysiske krav. Det gjennomføres fysiske tester på opptaksprøvene.

 • Ansattboliger i Elverum

  Boligene ligger i Elverum kommune og har gangavstand til sentrum. Alle ligger innenfor en omkrets på 3 kilometer til sykehuset.

 • Ansattboliger i Gjøvik

  Sykehuset Innlandet i overkant av 100 boenheter i 7 boligkomplekser. Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er rundt 5 minutters gange.

 • Ansattboliger i Hamar og Ottestad

  Sykehuset Innlandet disponerer 62 ansattboliger rundt Hamar sentrum.

 • Ansattboliger i Lillehammer

  I området rundt Lillehammer har Sykehuset Innlandet omtrent 340 boliger.  Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er fra fra 5-20 minutters gange. Det er gode bussforbindelser til sentrum og til sykehuset.

 • Ansattboliger i Tynset

  På Tynset har Sykehuset Innlandet rundt 35 boliger. Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er mellom 5 og 20 minutters gange. Alle leiligheter er fult møblert, det vil si alt man trenger i huset. Strøm er også inkludert i prisen.

 • Elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr

   Alt prøvetakingsutstyr bestilles elektronisk via Laboratoriehåndboka.

 • Oppsummering 2017

  Det ble registrert totalt 417 3-3-meldinger og 23 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet i 2017.

 • Skrive og publisere

  En viktig del av et forskningsprosjekt er å skrive og publisere funnene. Her har vi samlet informasjon om søk, sitering, referering, publisering og evaluering.

 • Planlegge

  Før du skal starte et forskningsprosjekt er det mye du må kjenne til og ta stilling til. Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved Sykehuset Innlandet gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

 • Gjennomføre

  Underveis i et forskningsprosjekt er det ulike formaliteter og godkjenninger som må på plass.  Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved Sykehuset Innlandet gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

 • Synliggjøre

  Forskning som er avsluttet bør synliggjøres. Ved å oppføre egne publikasjoner blir forskningen synlig og lettere tilgjengelig for andre. Akademiske grupperinger gir en god mulighet til å komme i kontakt med andre forskere og delta i vitensk...

 • SI'ste nytt

  Oversikt over SI'ste nytt som er sendt fra Sykehuset Innlandet.

 • Samarbeidsmøter og møteserier

 • Alderspsykiatrisk fagråd

  Fagrådet i avdeling for alderspsykiatri ble etablert i 2007. Hensikten med fagrådet er å finne god dokumentasjon for den behandling som tilbys våre pasienter i poster og poliklinikk.

 • Henvisningsrutiner

  Sykehuset Innlandet anbefaler å følge Helsedirektoratetes retningslinjer for henvisninger. Ved noen avdelinger kan det likevel være spesielle ønsker om innhold i henvisningene. Se også anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger.

 • LabSIa sommeren 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2019.

 • Oppsummering 2018

  Det ble registrert totalt 479 meldinger om alvorlige uønskede hendelser, inkludert 44 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet i 2018.

 • Oppsummering første halvår 2019

  Det ble registrert totalt 161 meldinger om alvorlige uønskede hendelser, inkludert 21 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet første halvdel av 2019.

 • Lærlingordningen

  Sykehuset Innlandet har nærmere 60 lærlinger fordelt på tre fagområder, på over 30 læresteder i Hedmark og Oppland.

 • Ansattboliger

  Alle ansatte i Sykehuset Innlandet har mulighet til å søke om leie av bolig i en begrenset periode. Vi har rundt 900 utleieenheter lokalisert i Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Ottestad og Tynset.

 • Tilsyn og revisjoner

 • Feil og skader

  Sykehuset Innlandet jobber for at alle pasienter skal få god og sikker behandling. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. Målsettingen er å styrke pasientsikkerheten, og videreutvikle trygge og gode tjenester.

 • Offentlig journal 2015

 • Offentlig journal fra 2017

 • Offentlig journal fra 2016

 • Leger i spesialisering

  Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Les mer om hvordan ordningen organiseres i Sykehuset Innlandet under.

 • Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • Cristin-basen

  All vitenskapelig publisering i Sykehuset Innlandet publiseres hos Cristin.no. Cristin er et forskningsdokumentasjonssystem for universitet, høyskoler, andre institutter og regionale helseforetak. 

 • Offentlig journal fra 2018

 • Samarbeidsavtaler

 • Styringsdata samhandling

  "Styringsdata samhandling" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

 • Geografisk samarbeidsutvalg

  Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er et samarbeidsutvalg mellom kommunene og sykehuset i regionen.

 • Hygienesykepleiere

  Oversikt over hygienesykepleierene i Sykehuset Innlandet

 • Overordnet samarbeidsutvalg

  Overordnet samarbeidsutvalg (OSU), er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Innlandet og kommunene som har inngått samarbeidsavtale.

 • Smittevern

 • Sykepleienettverket for alvorlige syke

  Å leve med kreftsykdom kan være vanskelig for den som er syk og for pårørende. Hedmark og Oppland har et nettverk av kontaktsykepleiere på sykehus, i sykehjem og hjemmesykepleien. Kontaktsykepleiere ønsker å bidra til at pasienter og pårøre...

 • Tuberkulosekoordinatorer

  Tuberkulosekoordinatorene i Sykehuset Innlandet kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og tilbyr kurs/undervisning for helsepersonell.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.