Innlandets Demenskonferanse 2017

Konferanse , 24.01.2017-25.01.2017 , Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

"Fra teori til praksis"

Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Sted og tid

Sandic Ringsaker (Olrud) 24.-25. januar 2017

Pris og påmeldingsinformasjon

Konferansen koster kr 1200 per deltaker uansett omfang av deltakelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter.

Påmeldingsfrist 6. januar 2017

Påmeldingsskjema

Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.Når og hvor

Dato
24.01.2017-25.01.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Scandic Ringsaker (Olrud)
 
Arrangør
Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland 
Kontakt
Spørsmål om konferansen rettes til:
Fylkesmannen i Hedmark v/Irene Hanssen
E-post: fmheiha@fylkesmannen.no
Telefon: 62 55 13 58
Mobil: 482 51 324

Fylkesmannen i Oppland v/Jens Fløtre
E-post: fmopjfe@fylkesmannen.no
Telefon: 612 66 115
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
 • Pasientrettigheter

  Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

 • Om nettstedet

 • Viktige råd til pasienter og pårørende

  Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?

 • Fjeldmora skole

  Skolens oppgave er å gi undervisning til de som er innlagt til behandling ved BUP døgn Sanderud. Skolen samarbeider tett med de ulike fagpersonene som følger opp behandlingen.

 • Mat til pårørende

  Alle kantiner i Sykehuset Innlandet er åpne for besøkende.

 • Peter Skredder-prisen 2017

  Prisen gis til en person eller en gruppe/organisasjon/institusjon i Hedmark eller Oppland som på særlig vis har bidratt til økt innsikt, forståelse og åpenhet rundt psykiske lidelser og rus. Frist for nominasjoner er 1. september 2017.

 • Direktesending

  Her ligger opptak av Perspektivkonferansen 2019.

 • Besøks-/visittider

  Her finner du oversikt over besøks-/visittider ved våre sykehus. Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk, for eksempel har omgangssyke eller er forkjølet.

 • Rusmisbruk, somatikk og psykisk helse

  Formålet til forskningsgruppen er å utvikle kunnskap om relasjonen og samspillet mellom psykososiale forhold, somatiske tilstander, samfunnsstrukturer og rusmisbruk.

 • Kongsvingerregionen til Ahus

  Ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen ble 1. februar 2019 overført fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

 • Opptakskrav ambulansefag

  Generelt krav om godkjent helseattest til førerkort klasse D. I tillegg til generelle krav stilles det fysiske krav. Det gjennomføres fysiske tester på opptaksprøvene.

 • MRSA/ESBL

  En klar økning av resistente mikrober i SI’s nedslagsfelt har medført flere avvik og større smitteoppsporinger.

 • Ansattboliger i Elverum

  Boligene ligger i Elverum kommune og har gangavstand til sentrum. Alle ligger innenfor en omkrets på 3 kilometer til sykehuset.

 • Ansattboliger i Gjøvik

  Sykehuset Innlandet i overkant av 100 boenheter i 7 boligkomplekser. Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er rundt 5 minutters gange.

 • Ansattboliger i Hamar og Ottestad

  Sykehuset Innlandet disponerer 62 ansattboliger rundt Hamar sentrum.

 • Ansattboliger i Kongsvinger

  I området rundt Kongsvinger har Sykehuset Innlandet omtrent 110 boliger. Boligene er fordelt på tre områder. Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er fra ca. 5-20 min gange. Det er gode bussforbindelser til sentrum og til sykehuset.

 • Ansattboliger i Lillehammer

  I området rundt Lillehammer har Sykehuset Innlandet omtrent 340 boliger.  Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er fra fra 5-20 minutters gange. Det er gode bussforbindelser til sentrum og til sykehuset.

 • Ansattboliger i Tynset

  På Tynset har Sykehuset Innlandet rundt 35 boliger. Avstanden fra boligene til sykehuset og sentrum er mellom 5 og 20 minutters gange. Alle leiligheter er fult møblert, det vil si alt man trenger i huset. Strøm er også inkludert i prisen.

 • Elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr

   Alt prøvetakingsutstyr bestilles elektronisk via Laboratoriehåndboka.

 • Oppstart av prosjekt

  Du må gjennomføre flere nødvendige prosedyrer i forbindelse med oppstart av et forskningsprosjekt. Forskningsavdelingen i Sykehuset Innlandet skal registrere og godkjenne alle forskningsprosjekter.

 • IKT forskerstøtte

  Forskningsavdelingen gir støtte til: - Datainnsamling gjennom elektroniske spørreskjemaer - Uttrekk og kobling av data fra elektroniske pasientsystemer - Opprettelse av prosjektområder for lagring av data - Avidentifisering og anonymisering av data

 • Oppdragsforskning

  Oppdragsforskning er basert på samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og legemiddelindustrien. Det omfatter primært kliniske utprøvinger av legemidler.  Det er stor interesse for å inngå nye avtaler om oppdragsforskning.

 • Skrive og publisere-ttt

  En viktig del av et forskningsprosjekt er å skrive og publisere funnene. Her har vi samlet informasjon om søk, sitering, referering, publisering og evaluering.

 • Planlegge

  Før du skal starte et forskningsprosjekt er det mye du må kjenne til og ta stilling til. Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved Sykehuset Innlandet gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

 • Synliggjøre

  Forskning som er avsluttet bør synliggjøres. Ved å oppføre egne publikasjoner blir forskningen synlig og lettere tilgjengelig for andre. Akademiske grupperinger gir en god mulighet til å komme i kontakt med andre forskere og delta i vitensk...

 • Skrive og publisere

  En viktig del av et forskningsprosjekt er å skrive og publisere funnene. Her har vi samlet informasjon om søk, sitering, referering, publisering og evaluering.

 • Gjennomføre

  Underveis i et forskningsprosjekt er det ulike formaliteter og godkjenninger som må på plass.  Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved Sykehuset Innlandet gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

 • Øyeblikkelig hjelp

  Din lokale BUP poliklinikk har beredskap til å motta barn og ungdom (0-18 år) som har behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor ordinær arbeidstid, eller i helger/høytider, må du kontakte BUP døgn, San...

 • Lærlingordningen

  Sykehuset Innlandet har nærmere 60 lærlinger fordelt på tre fagområder, på over 30 læresteder i Hedmark og Oppland.

 • Ansattboliger

  Alle ansatte i Sykehuset Innlandet har mulighet til å søke om leie av bolig i en begrenset periode. Vi har rundt 900 utleieenheter lokalisert i Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Ottestad, Kongsvinger og Tynset.

 • Tilsyn og revisjoner

 • Feil og skader

  Sykehuset Innlandet jobber for at alle pasienter skal få god og sikker behandling. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. Målsettingen er å styrke pasientsikkerheten, og videreutvikle trygge og gode tjenester.

 • Offentlig journal 2015

 • Offentlig journal fra 2017

 • Offentlig journal fra 2016

 • Overordnet samarbeidsutvalg

  Overordnet samarbeidsutvalg (OSU), er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Innlandet og kommunene som har inngått samarbeidsavtale. OSU er rådgivende og skal avklare gråsoneutfordringer og...

 • Sykepleienettverket for alvorlige syke

  Å leve med kreftsykdom kan være vanskelig for den som er syk og for pårørende. Hedmark og Oppland har et nettverk av kontaktsykepleiere på sykehus, i sykehjem og hjemmesykepleien. Kontaktsykepleiere ønsker å bidra til at pasienter og pårøre...

 • Tuberkulosekoordinatorer

  Tuberkulosekoordinatorene i Sykehuset Innlandet kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og tilbyr kurs/undervisning for helsepersonell.

 • Klinisk etikk-komité

  I Sykehuset Innlandet er det 7 divisjonsvise kliniske etikk-komiteer. Klinisk etikk-komité er et hjelpemiddel i vanskelige etiske utfordringer i sykehushverdagen.

 • Foreldrestøtte med barnet i mente

  Sykehuset Innlandets behandlingslinje for sped- og småbarn med psykososiale belastninger har som mål å gi tidlig, god og samordnet hjelp til utsatte foreldre og barn. Ofte starter hjelpen allerede i svangerskapet. Behandlingslinjen skal sik...

 • Hygienesykepleiere

  Oversikt over hygienesykepleierene i Sykehuset Innlandet

 • Behandlingslinjer

  En behandlingslinje er en beskrivelse av et helhetlig pasientforløp fra hjem til hjem, med informasjon til pasient og pårørende og beskrivelser av ulike prosedyrer og dokumentasjon som ligger til grunn for behandlingen.

 • Forløpskoordinatorer og henvisningsadresser

  Forløpskoordinatoren skal sikre at hver pasient har et kontaktpunkt inn i Sykehuset Innlandet ved mistanke eller behandling av kreft eller utredning eller behandling inne psykisk helse og rus.

 • Leger i spesialisering

  Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Les mer om hvordan ordningen organiseres i Sykehuset Innlandet under.

 • Håndtering av uønskede hendelser

  Det skjer av og til uønskede hendelser når sykehuset og kommunene samarbeider om pasienter. Det er viktig at de ansvarlige får vite hva som har skjedd slik at vi unngår at flere pasienter opplever det samme.

 • Geografisk samarbeidsutvalg

  Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er et samarbeidsutvalg mellom kommunene regionalt (i geografisk nærhet) og Sykehuset Innlandet. GSU har ansvar for å ha gode rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom SI og de tilhørende kommunene.

 • For forskere

 • Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • Cristin-basen

  All vitenskapelig publisering i Sykehuset Innlandet publiseres hos Cristin.no. Cristin er et forskningsdokumentasjonssystem for universitet, høyskoler, andre institutter og regionale helseforetak. 

 • Offentlig journal fra 2018

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.