HELSENORGE

Krisekonferansen 2022

Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik inviterer til den 11. nasjonale krisekonferansen med tema risikosituasjoner - hvordan gjøre gode vurderinger?

Kommuner, Nav, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesialister, kompetansesentra, utdanningsinstitusjoner og andre som er opptatt av temaet vi tar opp inviteres til den 11. nasjonale krisekonferansen som Statsforvalteren i Innlandet og DPS Gjøvik arrangerer.

Vi vektlegger: Brukermedvirkning – Samarbeid med pårørende – Samhandling


Program 14. november

08.30 Oppmøte / pålogging og registrering. Enkel bevertning.

09.00 Velkommen ved Paul Håvard Østby, konferansier

Åpningsforedrag – kunnskapsgrunnlaget for risikovurderinger

ved Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet (FHI)

Risikosituasjoner fra et brukerperspektiv – Hvordan minske risiko i møter med brukere i krise?

ved Tommy Sjåfjell, brukerrepresentant A-larm og spesialrådgiver KORUS Sør

Risikosituasjoner fra et pårørendeperspektiv

ved Anne Grethe Terjesen, fagsjef, Pårørendealliansen

Relevante kliniske kjennetegn ved utfordrende og komplekse situasjoner i psykisk helsearbeid

ved Siv Camilla Marriott, master i klinisk helsearbeid, PhD-kandidat

12.30 Lunsj

13.30 TryggEst som modell for organisering, avdekking og håndtering av vold, overgrep og forsømmelse mot risikoutsatte voksne
ved John-Ingvard Kristiansen, spesialrådgiver, Bufdir

Hva sier politiet? Vold i nære relasjoner – risikovurdering og risikohåndtering
ved Hanne Finanger, leder seksjon for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner, Oslo politidistrikt

16.30 Slutt

19.30 Konferansemiddag


Program 15. november

08.30 Forebygging og minimering av risikosituasjoner
ved Miriam Mosleh, psykiatrisk sykepleier, Vivian Karlsbakk, erfaringskonsulent
BET Seksjon, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Klinikk psykisk helse og rus, Vestre Viken

Fra krise til Wise Mind – dialektisk atferdsterapi for pasienter med ineffektiv følelsesregulering og skadelig atferd
ved Esther Margaretha Victoria Grootenboer, seksjonsoverlege poliklinikk 2 Gjøvik, DPS Gjøvik
Rebecca Östmann, psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi, FACT team, poliklinikk 1 Gjøvik, DPS Gjøvik

11.30 Lunsj

12.30 Hvor stor risiko tar vi knyttet til folk med alvorlig volds- og rusproblematikk, som er dømt til behandling eller er på tvang uten døgnopphold (TUD)? Hvordan jobber politiet med de farligste pasientene sammen med psykisk helse?
ved Renate Zimmermann, leder for felles enhet for operativ tjeneste, Innlandet politidistrikt
Terje Børseth-Olebakken, vernepleier/prosjektleder FACT Sikkerhet, SI Reinsvoll, Enhet for sikkerhetspsykiatri

Ungdom er ikke en sykdom – ”I skjønneste uorden”
ved Finn Skårderud, lege, professor, dr. med., Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser

15.15 Avslutning og vel hjem!


Stands

Deltagere inviteres til å presentere seg og aktuelle prosjekter. Se påmeldingsskjema.


Godkjenninger

Det søkes om godkjenninger i de ulike fagforeninger / -forbund.


Rutetider

Togtider Oslo/Gjøvik: www.nsb.no


Priser

Kursavgift og dagpakker faktureres av Sykehuset Innlandet.
Konferansemiddag og overnatting gjøres opp med hotellet.

Deltagelse én dag kr. 1.400,- / *1.000 (Inkl. lunsj og pausemat)

Deltagelse begge dager kr. 2.800,- / *2.000 (Inkl. lunsj og pausemat)

Konferansemiddag kr. 600,- (ekskl. drikke)

Overnatting, enkeltrom kr. 1.695,- (Inkl. frokost og festmiddag)

Overnatting, dobbeltrom kr. 1.248,- (Inkl. frokost og festmiddag, per person)

*) student eller medlem brukerorganisasjon

Alternativ overnatting:
Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun
Tlf. 61 17 10 11Påmelding

Påmelding er bindende, og avbestilling må skje senest en uke før konferansen. Ved manglende oppmøte uten varsel til arrangør innen frist, må faktura for deltakelse påregnes.Om foreleserne

Camilla Stoltenberg 
Norsk lege og forsker som har vært direktør for Folkehelseinstituttet siden 2012. Hun ble i 2011 professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.
Hun har doktorgrad i epidemiologi og har hatt ulike stillinger som leder i Folkehelseinstituttet siden 2001, blant annet med ansvar for utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser. I 2001 var hun en av initiativtakerne til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Hun har flere verv, blant annet som leder av HelseOmsorg21-rådet (2016-2019), medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgivningsgrupper for det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutter. Stoltenberg ledet et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU I februar 2019.

Tommy Sjåfjell 
Vernepleier med videreutdanning i rusproblematikk og master i rus og psyksik helse.
Har egenerafring med rus og psyksik helseutfordringer. Brukerrepresentant på rusfeltet i mange år. For tiden deltidsansatt i bruker – og pårørendeorganisasjonen A-larm, og som spesialrådgiver i KoRus Sør. Er opptat av forskning og synliggjøring av utfordringer personer med rus og psykiskhelseplager møter i tjenester og lokalsamfunn.

Anne-Grethe Terjesen
Fagsjef Pårørendealliansen, som er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.
Anne-Grethe har erafringer som rådgiver i brukemedvirkning for Helsedirektoratet,
har vært daglig leder for LPP- Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og hun har vært økonomi controller, administrativ leder, hovedrevisor og forvaltningskonsulent.

Siv Camilla Marriott
Sykepleier, psykisk helsearbeider, universitetslektor og Ph.d kandidat ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Omfattende klinisk erfaring fra DPS og døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse.
Forsker på klinisk kompetanse i psykisk helse hos studenter i bachelorutdanningen i sykepleie. Spesielt opptatt av at klinisk vurderingskompetanse skal være grunnleggende kunnskap også innen psykisk helse.

John-Ingvard Kristiansen
Spesialrådgiver i Barn-, ungdom- og familiedirektoratet. Hovedansvarlig for TryggEst. 
Cand. Polit. Hovedfag i pedagogikk. Førstelektor spesialpedagogikk. 
TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.
TryggEst er utviklet for å hjelpe kommunen til å ivareta sine mest risikoutsatte voksne innbyggere. Den skal bidra til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot denne gruppen.
Modellen inneholder forslag til hvordan en kommune kan organisere dette arbeidet. Det er blant annet utviklet et e-læringskurs og et rirsikovurderingsverktøy som alle TryggEst-kommuner kan ta i bruk.

Hanne Finanger
Politioverbetjent og Seksjonsleder for RISK (seksjon for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner) i Enhet Øst i Oslo Politidistrikt. Bachelor fra Politihøgskolen (1999).
Master i Kunnskapsledelse og innovasjon fra Copenhagen Business School (2011).
Prosjektleder for "Prosjekt November (2015-2018)" tiltak nr. 44 i Handlingsplanen "Et liv uten vold (2014-2017).
Ni års erfaring fra patrulje og innsatsledelse, fjorten års erfaring fra arbeid med vold i nære relasjoner i rollen som etterforsker, forebygger og koordinator.
Publikasjoner:
"Hjemme hos oss"(2010), en analyse av familievoldssaker i Trøndelag politidistrikt.
"Hvordan jobbe smart mot vold i nære relasjoner?"(2018), Sluttrapport for Prosjekt November.

Viviann Karlsbakk
Erfaringskonsulent og sosionom. Jobber i dag som selvstendig næringsdrivende.

Miriam Mosle
Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus. Har arbeidet som sykepleier innen psykisk helse siden 1991. Jobber til daglig i BET seksjonen i Vestre Viken HF, avdeling Blakstad.

BET står for basal eksponeringsterapi. BET tilrettelegger for, fremmer og understøtter menneskets evne til å leve et selvstendig og kvalitativt godt liv. Med utgangspunkt i din verdier vil du kunne lære deg å håndtere og forholde deg til dine psykiske helseutfordringer på en hensiktsmessig måte.

Esther Margaretha Victoria Grootenboer 
Psykiater og seksonsoverlege, poliklinikk 2 Gjøvik, DPS Gjøvik.
Esther Grootenboer studerte medisin ved Leiden University i Nederland. Etter sin spesialisering jobbet hun som psykiater i voksenpsykiatri med spesialområder depresjon, angst, traume, personlighetsforstyrrelser og ADHD. I 2016 begynte å jobbe ved Sykehuset Innlandet. På DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik, jobber hun som individualbehandler VOP. Hun er seksjonsoverlege med ansvar for implementeringsarbeid innen bla. samvalg, CAMS og Pakkeforløp og forbedringsprosjekter.
I 2019 var Esther med i oppretting av DBT (dialektisk atferds terapi) teamet på Gjøvik, hvor hun nå fungerer som behandler og teamkoordinator. Om DBT sier hun: «DBT behandlingen har vært til stor tilleggsverdi for behandlingstilbudet på poliklinikken. For en del av pasientene med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og langt forløp med innleggelser og terapi, er denne behandlingen den som endelig hjelper dem ut av den onde sirkelen med stemningssvingninger, relasjonelle problemer og selvskading. Også for oss som terapeuter personlig har DBT opplæringen vært kjempe lærerikt. Ikke bare i rollen som behandlere, men også i vårt personlig liv. DBT ferdigheter er noe alle mennesker kan ha nytte av, tenker jeg.» 

Rebecca Östmann
Psykologspesialist i rus og avhengighetspsykologi. Hun er utdannet DBT-terapeut og har også en 2-årig videreutdanning i metakognitiv atferdsterapi. Rebecca jobber i FACT Gjøvik og Toten/Land siden 2020 og har også flere års erfaring med døgnbehandling i TSB.

DBT – Dialektisk AdfersTerapi er en terapiform som hjelper deg å finne balanse mellom å akseptere de sterke og vanskelige følelsene, og å forandre deg. Vi trener også på å sette grenser, å regulere følelser, sette navn på følelser og takle stress.

Renate Zimmermann
Politiinspektør, leder for felles enhet for operativ tjeneste i Innlandet politidistrikt

Terje Børseth-Olebakken
Prosjektleder og teamkoordinator FACT-Sikkerhet, Sykehuset Innlandet Reinsvoll

FACT Sikkerhet
FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. FACT Sikkerhet bidrar til å ivareta samfunnssikkerheten rundt pasienter i Innlandet som er dømt til behandling i psykisk helsevern og/eller pasienter tilknyttet Enhet for sikkerhetspsykiatri i Sykehuset Innlandet. 
FACT Sikkerhet-teamet gir behandling og oppfølging etter FACT-modellen, Forensic Fact og nasjonale føringer. Målgruppen er pasienter dømt til behandling i psykisk helsevern og/eller pasienter tilknyttet Enhet for sikkerhetspsykiatri. Behovet for oppfølging gjelder ofte i mange år.


Finn Skårderud 
psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av Institutt for spiseforstyrrelser, Villa Sult, et senter for behandling, undervisning, forskning og kulturformidling. Han er også medstifter av den danske søsterorganisasjonen SULT-Akademiet Danmark. Han driver egen psykoterapeutisk praksis i Oslo og har omfattende erfaring som idrettspsykiater. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Han er også medgründer av Institutt for mentalisering. Han er tilknyttet Norges Idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftsliv, Oslo, som professor. Han er også professor II ved Fakultetet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Skårderud har også et æresprofessorat som Adjunct professor i spiseforstyrrelser ved Syddansk Universitet, Odense.
Han er engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse, med vekt på å lese psykopatologiske fenomener ut fra både humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske tilnærminger.Fant du det du lette etter?