Menneskerettigheter, tvang og etikk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 26.04.2018-27.04.2018

"Tvang og menneskerettigheter i psykisk helsevern - motsetninger eller forente størrelser?" Dette er tema på på den 10. tvangskonferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk som arrangeres i Sykehuset Innlandet.

Sted og tid

Quality Hotel Strand Gjøvik, 26.-27. april 2018

Konferansepriser

Kun én dag/dagpakke (inkl. lunsj, pausemat)
Innen 20.3.2018: kr. 1600,- / kr. 1100,- *
Etter 20.3.2018: kr. 2200,- / kr. 1700,- *

Begge dager/dagpakke (inkl. lunsj, pausemat)
Innen 20.3.2018: kr. 2200,- / kr. 1600,- *
Etter 20.3.2018: kr. 2500,- / kr. 1900,- *

(* medlem brukerorganisasjon)

Påmelding og betalingsinformasjon

Påmeldingsfrist 20. mars 2018

OBS! Påmelding for deg som ha faktura og for ansatte i Sykehuset Innlandet bruker lenken nedenfor


Overnatting og konferansemiddag

Overnatting og konferansemiddag bestilles av den enkelte og gjøres opp direkte med hotellet.

Konferansemiddag 26. april (ekskl. drikke) for de som ikke overnatter
kr. 525,-

Overnatting per døgn, enkeltrom 1435, - dobbeltrom kr. 1135,-

Quality Hotel Strand Gjøvik - nettsted

Bookingkode: 1119R085167
http://vimeo.com/107610542

Transport og parkering

Rutetider Gjøvikbanen:
Telefon 815 00 888 eller www.nsb.no

Taxi Gjøvik:
Telefon 04711

Parkering
Det er flere parkeringsmuligheter i nærheten av hotellet. Se kart

Program 26. april

Ordstyrer: Lars Lien, psykiater, leder av Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

11.00 Lunsj

12.00 Kulturelt innslag
ved Halmstrå

12.15 Velkommen
ved Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet

12.30 Menneskerettigheter – bruk av tvang i psykisk helsevern
“Hva er de menneskerettslige rammene for maktutøvelse i psykiatrien?”
ved Stine Langlete, jurist og seniorrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

13.15 Pause

13.30 Å arbeide som kliniker i et system som ikke alltid vet hvor det vil
“Hvordan ivareta ulike styresignaler fra sentrale helsemyndigheter: mindre tvang – nye kontrollrutiner.”
ved Trond Aarre, psykiater og avdelingsleder ved Nordfjord DPS

14.15 Etiske/filosofiske perspektiv og dilemma ved bruk av tvang
“Respekt for autonomi og ivaretakelse av pasientens beste.”
ved Åge Wifstad, førsteamenuensis i medisinsk filosofi ved Universitetet i Tromsø

15.00 Pause med rundstykker

15.20 Brukerperspektiver på tvang
“Hva er tvang?”
ved Kenneth Arctander Johansen, informasjonsansvarlig i RIO
(rusmisbrukernes interesseorganisasjon)
“Hvem tar ansvar når pasienten motsetter seg behandling?”
ved Anne Grethe Terjesen, Fagsjef i pårørendealliansen, rådgiver i Helsedirektoratet, og pårørende

16.30 Er det forskjell på strafferettslig og sivilrettslig perspektiv på tvang innen psykisk helsevern?
ved Karl Henrik Melle, psykiater, Psykisk helsevern avd. Brøset, St. Olav HF

19.00 Middag


Program 27. april

Ordstyrer: Thorbjørn Sund, psykiater og avdelingsoverlege, Ringerike DPS

08.30 Om lovverk, nødvendig behandling og pasientrettigheter
“Oppfølging av lovforslagene fra Paulsrudutvalget. Avveining mellom nødvendig pasientbehandling, pasientrettigheter og internasjonale forpliktelser.”
ved Eldrid Byberg, seniorrådgiver Helse- og Omsorgsdepartementet

09.15 Revidert lovverk, erfaringer og konsekvenser for praksis
“Hva blir skjebnen til TUD-pasientene med samtykke – og deres pårørende?”
ved Fred Heggen, psykiater, Lovisenberg Diakoknale Sykehus

“Tvang, beslutningskompetanse og menneskeverd sett fra en livslang førstelinjetjeneste.”
ved Elisabeth Swensen, kommuneoverlege, Seljord

10.15 Brukerperspektiver på bruk av tvang
“Hvilke blindsoner ser pasientene?”
ved Kristian Kise Haugland, landsleder i Mental Helse

10.45 Pause med servering, utsjekking

11.05 Paralleller (innledning/workshops)
A: Erfaringer med vurdering av samtykkekompetanse
“Keiserens nye klær: reell endring eller mer av det samme?”
ved Hanne Grete Jensen, psykiater ved DPS Tiller, St. Olav HF

B:
Rettighetsinngripende tiltak i kommunene
“Etikk og faglig forsvarlighet”
ved Møyfrid Johanne Kjølsdal, psykologspesialist/faglig rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

C:
Bistandsteam til kommunen, Tvang §10.2
“Hvordan samhandle til pasientens beste?”
ved Erik Szabo, avdelingssjef Avdeling for TSB, Sykehuset Innlandet, Ingrid Marie Sundby, enhetsleder TSB poliklinikk DPS Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet, og Alexander Nohr Kokkin, ruskonsulent, Våler kommune

D:
Erfaring med dømte til behandling
“Helsepolitiske betraktninger og organisatoriske erfaringer.”
ved Karl Henrik Melle, psykiater, St. Olav HF

12.15 Samling i plenum

12.15 Samfunnsskadelig og plagsom kriminalitet
“Erfaringer med de nye reglene i straffeloven/psykisk helsevernloven om dom til psykisk helsevern for de som blir vurdert å være psykotiske i gjerningsøyeblikket, og har utøvd samfunnsskadelig og plagsom kriminalitet.”
ved Frode Sulland, advokat og partner i Advokatfimaet Sulland

13.15 Slutt, lunsj

Godkjenninger


Allmennmedisin: godkjennes med 11 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning.

Samfunnsmedisin: godkjennes med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 11 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri: godkjennes med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund: godkjenner konferansen som meritterende med totalt 11 timer.

Norsk Psykologforening: godkjenner som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet med 11 timer.

Omtaler forelesere og ordstyrere

Stine Langlete er jurist og seniorrådgiver hos Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, der hun blant annet har hovedansvar for temaområdet helse og omsorg. Hun har tidligere arbeidet som advokat og dommerfullmektig, og har bred erfaring innenfor menneskerettighetsfeltet

Trond Aarre er spesialist i rus- og avhengnadsmedisin og psykiatri. Han arbeider som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde HF. Han var medlem av Paulsrudutvalget, som leverte si innstilling i 2011, og er med i Tvangslovutvalget.

Åge Wifstad er førsteamanuensis i medisinsk filosofi ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, og rådgiver ved Klinisk etikkomite, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har særlig arbeidet med etiske og filosofiske aspekter ved psykisk helsearbeid. Dr. philos. 1996 på avhandlingen Vilkår for begrepsdannelse og praksis i psykiatri (Tano Aschehoug 1997). Andre utgivelser: Helsefagenes etikk, Universitetsforlaget 2013; Vitenskapsteori for helsefagene, Universitetsforlaget, forventet april 2018

Kennet Arctander Johnsen Brukerrepresentant fra RIO, medlem av brukerutvalget i Helse Sør-Øst. RIO. Kenneth Arctander Johansen er tidligere rusmisbruker som har lang erfaring fra arbeid med rusfeltet. Han er i dag PhD-student ved universitetet i Ghent og nasjonal koordinator for Recovered Users Network.

Anne-Grethe Terjesen er nestleder i Pårørendealliansen og rådgiver i Helsedirektoratet. Hun har tidligere vært leder  i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). Hun er utdannet bedriftsøkonom og vernepleier, og har lederutdanning fra Forsvaret. Hennes engasjement ligger i å løfte frem bruker- og pårørendestemmen i hele helse- og sosialfeltet. Gjennom sin pårørende- og yrkeserfaring har hun tilegnet seg kompetanse om hvordan systemet fungerer.

Karl Henrik Melle er overlege og psykiater. Melle har siden 2000 jobbet som privatpraktiserende innenfor psykisk helsevern i Trondheim, og er avdelingsleder ved Brøset Sykehus ved St. Olavs hospital. Melle var leder for Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) som vurderte Sørheim/Husby-utredningen og Aspaas/Tørrissen-utredningen under rettssaken etter 22.juli 2011. Den 27. februar 2013 ble han oppnevnt til ny leder av DRK av Justis- og beredskapsdepartementet.[

Eldrid Byberg er jurist fra Universitetet i Bergen. Byberg jobber som seniorrådgiver i Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, bl.a. med regelverket for psykisk helsevern."

Fred Heggen er psykiater og overlege på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi. Utdannet i rettspsykiatri, underviser i voldsrisikovurdering. Sitter i legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. Fastlege i et tidligere liv.

Elisabeth Swensen er kommuneoverlege og allmennlege i Seljord. Hun skriver fast for avisen Klassekampen og Tidsskrift for Den norske legeforening, og har engasjert seg faglig og fagpolitisk nasjonalt og internasjonalt.

Kristian Kise Haugland har en mastergrad i filosofi, samt praktisk pedagogisk utdanning. Han har tidligere vært styremedlem i Mental Helse Ungdom og Unge Funksjonshemmede, og er i dag landsleder i Mental Helse. Haugland har tidligere vært en del av Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning, og deltar ellers i flere statlige råd og arbeidsgrupper, heriblant Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerråd, Helsedirektoratets brukerråd for rus og psykisk helse, samt det regjeringsnedsatte Blankholmutvalget.

Hanne Grete Jensen, psykiater ved DPS Tiller, St. Olavs hospital

Møyfrid Kjølsdal jobber som faglig rådgiver ved NAPHA, og er utdannet spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne.  Hun har arbeidserfaring innen psykisk helsevern der hun i hovedsak arbeidet med pasienter med psykoseproblematikk, poliklinisk og i sengeavdeling. I NAPHA arbeider ho med prosjekta Rask psykisk helsehjelp, Housing First og satsningen psykologer i kommunene. I foredraget sitt vil ho legge frem rapporten som handler om ulike former for inngripende tiltak i kommunale bostadtilbud. Hvordan oppfatter beboere og tilsette situasjoner der tilsette grip inn i beboeren sitt privatliv og i retten til å bestemme over eget liv?

Erik Szabo er avdelingssjef ved avdeling for TSB i Sykehuset Innlandet. Er utdannet anestesisykepleier og siviløkonom, har arbeidet ved sykehusene på Hamar, Elverum og Tynset. Vært ansatt i divisjon psykisk helsevern fra 2007, enhetsleder ved enhet for avrusning siden 2009 og avdelingssjef fra 2011.

Ingrid Marie Sundby er enhetsleder ved TSB poliklinikken ved DPS Elverum-Hamar i Sykehuset Innlandet.

Alexander Nohr Kokkin er barnevernspedagog, og er i dag ruskonsulent i Våler kommune. Han var prosjektleder for Tverrfaglig Innsatsteam i Våler kommune som ble avsluttet og implementert i 2016. Han har erfaring med ungdom i rusbehandling.

Frode Sulland er advokat og partner i Advokatfirmaet Sulland. Sulland arbeidet tidligere hos Sivilombudsmannen og i Justisdepartementets lovavdeling, der han blant annet satt i sekretariatet for Straffelovkommisjonen til 1987. Sullands arbeidsområder er strafferett, prosedyre, forvaltningsrett, helse- og sosialrett, skolerett, erstatningsrett, barnevernsrett, familie-, arve- og skifterett.

Ordstyrere:
Lars Lien er psykiater og leder av Nasjonalt kompetansesenter for ruslidelser og psykisk helse. Han har ansvaret for å følge opp helheten i ROP-tjenesten, og han er spesielt opptatt av behandling og forskning. Utdanningsbakgrunn: Lege, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Dr. med (2003) med studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom

Thorbjørn Sund er avdelingsoverlege ved Ringerike DPS, Vestre Viken HF samt at jeg på konferansen stiller som styremedlem og representant for Norsk Psykiatrisk Forening.


Når og hvor

Dato
26.04.2018-27.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Quality Hotel Strand
Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik
 
Arrangør
Divisjon Psykisk helsevern i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Helsedirektoratet 
Kontaktinformasjon
Torhild Jære, telefon 905 46 410
 
Mer informasjon
tvang@sykehuset-innlandet.no  
Fant du det du lette etter?