HELSENORGE

ROP-dagen 2022

Det siste tiåret har nasjonale helsemyndigheter satset stort på implementering av ACT- og FACT-team i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har hatt en viktig rolle i dette arbeidet.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) skal bidra til å utvikle og heve kvaliteten på tjenestene til personer med samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser.

Gjennom nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning ønsker NKROP å bidra til at helsetjenestene blir mer integrert og helhetlige. For mer informasjon se www.rop.no.

Samhandlingsmodellene ACT og FACT

Du vil få presentert erfaringer fra brukere, høre om hvordan ansatte i ACT-/FACT-team opplever modellene, samt få presentert funn fra forskningen på de første FACT-teamene i Norge.

Under konferansen vil du også få en introduksjon til IDDT-manualen og hvilken nytte denne kan ha for deg som jobber i kommune- og spesialisthelsetjenesten. IDDT står for Integrated Dual Disorder Treatment, og det pågår nå et arbeid for å oversette og tilpasse manualen til norske forhold. Manualen vil bli gratis tilgjengelig i løpet av våren 2022.

Vi ønsker deg en riktig god ROP-dag!
Bjørn Stensrud, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)


Målgruppe

Brukere og pårørende, fagpersoner og ledere innen ROP-feltet.


Program

0830 Registrering

0900 Velkommen, ved Bjørn Stensrud, NKROP

Musikalske refleksjoner, ved Diva and the Doctor, Angelica Kjos og Hans Petter Solli

0920 FACT as one of the essential components of a mental health ecosystem, ved Koen Westen

1005 Status på ACT- og FACT-satsningen – behandling og diagnostikk i historisk perspektiv, ved Olav Oxholm og Stig Herman Nygård, Helsedirektoratet

1020 Pasientens behov – fleksibilitet og organisering av tjenesten, ved Alf-Georg Sørensen, FACT Kronstad

1050 Pause

1115 Mitt liv med ACT-teamet, ved Hanna Jessen Småbrekke, Lena Slettli Gundersen og Lisa Eidsmo, ACT-teamet i Tromsø

1135 Perspektiver på brukerspesialistrollen, ved Siren Thuen Thomesen, FACT Sandnes

1205 Lunsj

1305 Musikalske refleksjoner, ved Diva and the Doctor, Angelica Kjos og Hans Petter Solli

1320 Resultater fra evaluering av FACT i Norge, ved Anne Signe Landheim, NKROP

1350 IDDT-modellen og implementering i Norge, ved Hanne Kristin Clausen og Thomas Kulbrandstad, NKROP

1420 Pause

1450 Tanker og refleksjoner fra brukerorganisasjonen A-larm, ved Tommy Sjåfjell, A-larm

1520 Pasientsentrert og integrert behandling me IDDT – erfaringer fra klinisk praksis og tanker og refleksjoner fra brukerorganisasjon, ved Lars Linderoth, FACT Bærum DPS

1550 Vel hjem!


Pris

Deltakeravgift kr 1000,- (betales samtidig med påmeldingen) inklusiv lunsj, pauseservering, og tilgang på kaffe/te.


Godkjenninger

Det er søkt om godkjenning som tellende kurstimer innen følgende fagorganisasjoner: Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund.

Deltakerbevis
Vi tenker på miljøet og skriver derfor ikke ut deltakerbevis. De som har behov for dette kan, i etterkant av konferansen, bestille på e-post:ropdeltaker@sykehuset-innlandet.no


Forelesere

Koen Westen
Westen har jobbet med avhengighet og psykisk helsevern i en årrekke. Han har jobbet som sykepleier og sosioterapeut i en avrusningsavdeling. Deretter som samfunnssykepleier og saksbehandler. Med erfaring innen IDDT, FACT, CTI og lokalt psykisk helsearbeid generelt, gikk veien videre til trening og coaching av team og fagpersoner, samt undervisning ved flere universiteter. Westen har publisert flere bøker, vært medforfatter av FACT fidelityskalaen og er visepresident i CCAF. Nylig startet han opp som seniorforsker ved Reinier van Arkel mental health.

Olav Oxholm
Jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Oxholm skal sammen med kollega, Stig Herman Nygård, presentere status for ACT og FACT-satsningen i Norge.

Siren Thuen Thomesen
Thomesen er erfaringskonsulent med hovedsakelig egenerfaring fra rus, ansatt som brukerspesialist i FACT Sandnes siden februar 2018. Erfaring også fra arbeid i brukerorganisasjoner og som treningskontakt. Hun tar nå videreutdanning i Rus og avhengighetsproblematikk ved VID Oslo.

Alf Georg Sørensen
Sørensen er utdannet sykepleier og arbeider som seksjonsleder for Kronstad psykosepoliklinikk / FACT-teamene ved Kronstad DPS. Han fikk ansvaret for å opprette og lede ACT-teamet ved Kronstad DPS i 2010. ACT-teamet fusjonerte med psykosepoliklinikken i 2014, og har siden den gang vært organisert som to FACT-team i samarbeid med tre bydeler i Bergen kommune. Sørensen har tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri og kommunalt psykisk helsearbeid.

Hanna Jessen Småbrekke
Småbrekke skal fortelle om sin erfaring med ACT-teamet. Småbrekke er 32 år gammel og bor sammen med hunden sin Vidar i Tromsø.

Tommy Sjåfjell
Sjåfjell er ansatt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og ved Korus-Sør. Han har egenerfaring med rus- og psykisk helse utfordringer, er utdannet vernepleier og har videreutdanning i rusproblematikk. Sjåfjell sitter i NKROP sitt Ekspertråd.

Hanne Kristin Clausen
Clausen er lege og har doktorgrad i psykiatri om pasienter i norske ACT-team. Hun har jobbet med forskning på samhandlingsmodeller, som ACT og FACT, siden 2009. Nå jobber hun som rådgiver ved NKROP hvor hun leder arbeidet med oversettelsen av behandlingsmanualen for integrert behandling av ROP-lidelser (IDDT) og er med i flere forskningsgrupper om ACT, FACT og FACT ung. Hun har også en deltidsstilling som postdoktor ved Ahus hvor hun forsker på implementeringen av retningslinjer for psykoselidelser.

Anne Signe Landheim
Landheim er forskningsleder ved NKROP. Hun har deltatt i evalueringen av ACT og FACT i Norge siden 2009 og ledet evalueringen av FACT-team i Norge. Forskningsområdet hennes er helsetjenesteforskning med særlig fokus på samhandlingsmodeller.

Thomas Kulbrandstad
Stangesokning, bestefar, sosionom og tømrer. Kulbrandstad jobber som faglig rådgiver i NKROP, med områder som opplæring og ACT og FACT.

Diva and the Doctor er en duo bestående av Angelica Kjos og Hans Petter Solli. Kjos er artist, samfunnsdebattant og erfaringskonsulent i Aberia Ung. Solli har jobbet 20 år som musikkterapeut på Lovisenberg Diakonale Sykehus, og er nå førsteamanuensis i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole. De to møttes på lukket psykiatrisk avdeling - han som terapeut og hun som pasient. Musikkterapien ble svært viktig for Angelicas bedringsprosess, og hun har jobbet seg gjennom både traumer og rusavhengighet gjennom sangene sine.

Lars Linderoth
Linderoth er spesialist i psykiatri, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og arbeider som overlege i FACT-team i Bærum DPS. Han har arbeidet med ROP-pasienter i 25 år og har vært med på å utvikle forskjellige tjenestetilbud til denne gruppen i mange år. Han har i tillegg undervist om dette feltet over lang tid.

Velkommen til ROP-dagen!

Les mer om NKROP på www.rop.no
Fant du det du lette etter?