HELSENORGE

TID kursholderkurs høst

TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.

Program

26. oktober 2022

0900 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)
0930 Velkommen – kort introduksjon av TID og forskning
1015 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer
1100 Pause
1115 Personsentrert omsorg i praksis
1150 Pause
1200 Kognitiv terapi – en introduksjon
1300 Lunsj
1345 Opplæring i TID-modellen
1430 Pause
1445 Opplæring i TID-modellen
1530 Pause
1545 Opplæring i TID-modellen
1630 Pause
1645 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)
1730 Dagen avsluttes
2000 Felles middag

27. oktober 2022

0815 Velkommen – oppsummering fra dag 1
0830 TID-administratorrollen
0915 Pause
0930 Gjennomgang og presentasjon av et TID-refleksjonsmøte
1030 Pause
1045 TID-refleksjonsmøtet, praktisk øvelse og gjennomføring
1130 Lunsj
1230 Forts.: TID-refleksjonsmøtet, praktisk øvelse og gjennomføring
1345 Pause
1400 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver
1530 Dagen avsluttes

Med forbehold om endringer

Om kurset

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre sammensatte tilstander. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier. Det vil si at TID er en evidensbasert modell. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Før kurset anbefales det å gjøre seg kjent med TID-manualen og TID-filmen.

Antall plasser: 30
Påmeldingen er bindende f.o.m. seks uker før kurset arrangeres.

Målgruppe

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver.
Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Pris

Pris 3 500 kr (inkl. kursavgift, materiell, lunsj, kaffe/te)
Ved deltakelse på fellesmiddagen dag 1, blir det et tillegg på kr 450,-

Overnatting

Bestilles og dekkes av kursdeltaker.
Vi anbefaler å bestille rom i god tid.

Godkjenning

Kurset er godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi. Allmennmedisin godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning, for leger.
Alders- og sykehjemsmedisin godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs, for leger.
Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.


Oppfølging i etterkant

Krav til sertifisering: Deltakerne skal i etterkant levere en skriftlig rapport etter å ha gjennomført minst ett kurs for en personalgruppe, og deltatt på et TID-refleksjonsmøte.
Deltakerne får tilsendt spørreskjema om selve kursholderkurset og om erfaringer 6 og 12 måneder etter kurset.
Kursledelsen tar kontakt i etterkant for oppfølging, og er tilgjengelig for spørsmål.Fant du det du lette etter?