HELSENORGE
Habiliteringstjenesten, Lillehammer

Habilitering ved autismespekterforstyrrelser hos voksne, Lillehammer (habilitering)

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme kjennetegnes også av karakteristisk repeterende atferd. 

Ventetider

Innledning

Henvisning og vurdering

Ved mistanke om autismespekterforstyrrelse (ASF) hos en person over 18 år kan det henvises til habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) for utredning. Voksne som allerede har en diagnose innen autismespekteret kan også henvises til HAVO ved behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningsskjema skrives ut, fylles ut o​g sendes pe​​r ​​post:

​Henvisningsskjema, voksne, Lillehammer (PDF)  
Henvisningsskjema, voksne, Sanderud (PDF) 
Henvisningsskjema, barn, Lillehammer (PDF) 
Henvisningsskjema, barn, Sanderud​ (PDF)​ 

​​Postadres​ser​

Habiliteringstjenesten, Lil​le​​hammer
Maihaugveien 4
2629 Lillehammer
Telefon 61 05 92 50

Habilit​​​eringstjenesten,​ Sanderud
Postboks 68
2312 Ottestad 
Telefon 915 71 620​​

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon, slik at tjenestene kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av «Prioriteringsveileder – Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten». Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for effektivt å planlegge utredning og videre oppfølging.

Det forventes at det er gjort en tverrfaglig vurdering i kommunen før henvisning og at informasjon om denne utredningen følger henvisningen.

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer
 • Navn, adresse og telefonnummer til pårørende, primærkontakt og/eller verge
 • Diagnose(r) på henvisningstidspunktet
 • Pasienten (eventuelt pårørende/verge) sitt samtykke til henvisningen
 • Aktuelle problemstillinger. Det må komme tydelig frem:
  • hva som ønskes utredet
  • hva henviser er bekymret for/mistenker
  • hvilke tiltak som er satt i gang i kommunen
  • ved behov for veiledning – på hvilke arena det er ønskelig
 • Aktuelle funn og resultater fra medisinske undersøkelser
 • Rapporter fra tidligere utredning
 • Legemidler som er i bruk
 • Fastlegens navn, telefonnummer og adresse
 • Navn og kontaktinformasjon til medhenviser
 • Navn og kontaktinformasjon til aktuelle samarbeidspartnere (kommunal koordinator, skole/arbeidsgiver, fysio-/ergoterapitjeneste, annen spesialisthelsetjeneste, Nav)
 • Er det opprettet ansvarsgruppe?
 • Er det utarbeidet individuell plan?
 • Er det aktuelt med arbeid knyttet til helse- og omsorgstjenesteloven? (kapitel 9 om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)
 •  Navn og kontaktinformasjon til overordnet faglig ansvarlig
 • Er behov for tolk; hvilket språk/dialekt?

Før

Før du kommer til avtale om utredning i HAVO bør du tenke gjennom, og gjerne notere, det du synes er aktuelt om din utvikling og funksjon når det gjelder: 

 • språk og samhandling med andre
 • bevegelse/motorikk 
 • dagliglivets aktiviteter – slik som spising og påkledning 
 • søvn 
 • fritidsaktiviteter
 • tidligere sykdommer

Hørsel bør være undersøkt nylig av spesialist før utredning i HABU.

Informasjon om din utviklingshistorie er viktig for utredningen. Det er derfor ønskelig at en person som kjenner deg godt følger til avtalen. 

Utredningen vil blant annet bestå av tester, for eksempel evnetester. Det er derfor viktig at du er forberedt på å gjøre oppgaver når du kommer til HAVO.

Under

Når dere kommer til HAVO, vil dere bli tatt imot og gitt informasjon om hva som skal skje og hvem dere vil møte.

Utredningen kan være satt sammen av samtaler, tester, observasjoner og undersøkelser. Som regel vil dere møte fagpersoner med ulik bakgrunn, for eksempel psykolog, vernepleier og lege. Hele eller deler av utredningen kan bli gjennomført der du bor.

I løpet av utredningen kan det komme fram behov for å gjennomføre undersøkelser ved andre avdelinger i sykehuset. HAVO vil i så fall sørge for en videre henvisning.

Etter

Du vil få informasjon om resultatene av utredningen. Du vil ha rett til tilpasset informasjon om egen helsetilstand.

Det er kommunen/bydelen du bor i som har ansvar for videre tiltak og tilrettelegging. I tillegg kan det være behov for oppfølging fra HAVO i kortere eller lengre perioder. Behovet for oppfølging vil bli vurdert i samråd med deg og de som har ansvar for tilbudet i kommunen/bydelen.

Det blir utarbeidet en rapport som oppsummerer utredningen. Dersom det er aktuelt med videre oppfølging i HAVO, vil dette komme fram i rapporten som blir sendt til deg og den som har henvist.

Kontaktinformasjon

Transport

Offentlig transport

Nærmeste busstopp er Sykehuset Lillehammer og Sykehuset Mejdells gate, rett ved sykehuset. 

Sykehuset ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Lillehammer stasjon (tog) og Lillehammer skysstasjon (buss). 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Mat og drikke

Habiliteringstjenesten i Lillehammer har ikke egen kantine. Det serveres kaffe, te, vann og saft. Det er kantine ved sykehuset i Lilleham​mer, men vi anbefaler at du tar med deg matpakke.

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

Fant du det du lette etter?