Informasjon til ansatte

Gul beredskap i forbindelse med koronavirus

​Tiltak ved mulig smitte

 

 • Ansatte og studenter må ta kontakt med nærmeste leder dersom de faller inn under en av gruppene som ikke skal møte på jobb definert nedenfor.
 • Ledere vurderer behov for hjemmekarantene i henhold til kriteriene angitt. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.
 • Tiltak og retningslinjer er i hovedsak basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), men kan ha enkelte tilpasninger. Ansatte skal forholde seg til retningslinjene slik de er beskrevet her.

Grupper som ikke skal møte på jobb | Oppdatert 19.03.2020 kl. 23.55

Ansatte som skal være hjemme

 • Ansatte med det minste snev av symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme fra jobb. De skal benytte egenmelding.
 • Se Folkehelseinstituttets nettsider for råd ved symptomer på luftveisinfeksjon og hvor lenge du bør holde deg hjemme.
Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for COVID-19 (fhi.no)


Hjemmekarantene gjelder for følgende grupper:

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med COVID-19 (fhi.no) Råd til personer som er i hjemmekarantene (fhi.no)


Ansatte som skal ha hjemmeisolering

 • Ansatte med bekreftet COVID-19 som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Ansatte med mistenkt COVID-19, det vil si de som har luftveissymptomer og testes for COVID-19.
 • Ansatte i hjemmekarantene som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal ha hjemmeisolering. Gi beskjed til nærmeste leder.
 • Se Folkehelseinstituttets nettsider for varighet og råd ved hjemmeisolering. 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med COVID-19 (fhi.no) Råd til pasienter som isoleres i hjemmet (fhi.no)


Ved tvil om fremmøte på jobb | Oppdatert 07.04.2020 kl. 14.45

 • I tvilstilfeller om ansatte skal møte på jobb, kan ledere kontakte Bedriftshelsetjenesten i Sykehuset Innlandet på telefon 480 18 411 for rådgivning.
 • Bedrifthelsetjenestens telefon betjenes hverdager 08.00-15.30 og lørdag-søndag 14.00-16.00. Fra og med skjærtorsdag (9. april) til og med 2. påskedag (13. april) betjenes telefonen fra 14.00-16.00.

Testing av ansatte | Oppdatert 07.04.2020 kl. 14.45

Testing av egne ansatte med luftveissymptomer

Arbeid fra karantenestedet

 • For enkelte ansatte i hjemmekarantene kan det være aktuelt at arbeidsgiver og arbeidstager blir enige om den ansatte kan utføre jobben fra karantenestedet. Dette avklares med nærmeste leder.

Innhenting av ansatte fra karantene

 • Fullmakt for å innvilge unntak fra karantene er gitt administrerende direktør.
  • Må vurderes når det er nødvendig for å opprettholde medisinsk forsvarlig drift. Vurderingen gjøres av avdelingssjef/avdelingsoverlege og diskuteres med egen divisjonsdirektør. Beslutningen tas av administrerende direktør.
 • Hvis en ansatt innhentes til jobb fra hjemmekarantene, skal det iverksettes ekstra strenge smitteverntiltak.
  • Den ansatte skal ha på kirurgisk munnbind ved all nærkontakt både med pasienter, pårørende og ansatte.
  • Kontakt med andre i arbeidssituasjonen skal minimeres.Risikogrupper

Grupper med økt risiko | Oppdatert 30.03.2020 kl. 19.00

 • Følgende personer har økt risiko for alvorlig forløp av COVID-19: 
  • Personer over 65 år
  • Voksne personer med kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronasykdom (COVID-19)
 • Risiko for alvorlig forløp øker med økende alder og flere risikofaktorer. Samtidig er det sannsynlig at norske pasienter med kroniske sykdommer som er godt behandlet, ikke har samme forhøyede risiko for alvorlig sykdom.
 • For eksempel vil en pasient med velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, ikke antas å ha særlig økt risiko for alvorlig forløp av sykdom.
 • Det er ikke er grunnlag for å endre behandling med blodtrykksmedikamenter på bakgrunn av koronavirusutbruddet.
 • Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling), også har økt risiko for alvorlig forløp av COVID-19.
 • Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd knyttet til medisinering, prøvetaking og undersøkelse.
 • Råd og informasjon til risikogrupper (FHI.no)

Helsepersonell i risikogrupper | Oppdatert 30.03.2020 kl. 19.00

Rådene under gjelder helsepersonell med pasientkontakt, som selv er i risikogruppe.

På arbeid

 • Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av pasienter med mistenkt eller påvist COVID-19.
 • For helsepersonell med risikofaktor(er) anbefales tilrettelegging, slik at annet helsepersonell uten risikofaktorer tar prøver av og behandler personer med mulig COVID-19-sykdom. Tilrettelegging skal gjøres i samråd med leder.
 • Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for COVID-19-syke pasienter ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor.
 • Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Utenfor arbeid

 • Sørge for å ha nødvendige medisiner tilgjengelig
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport hvis mulig
 • Lag avtaler med de som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp

Anbefaling om vaksine til risikogrupper | Oppdatert 30.03.2020 kl. 19.00

 • Det finnes per i dag ingen vaksine mot COVID-19, men det forskes på dette for å kunne utvikle en vaksine.
 • Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ta influensavaksine hver sesong og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som blant annet kan gi lungebetennelse) hvert 10. år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene.
 • Fastlegen din gjør en vurdering av om du bør ha pneumokokkvaksine ut fra sykdommen du har. Det er ingen anbefaling om pneumokokkvaksine til friske personer under 65 år.
 • Ansatte som ikke har tatt influensavaksine kan bestille den hos bedriftssykepleier Liv.Tone.Kveen@sykehuset-innlandet.no, helst ved å sende e-post.
 • Influensaepidemien er på topp nå. Selv om toppen er mye lavere enn tidligere år, kan sesongen vare til april. Det er fortsatt aktuelt å ta vaksinen i mars.

Gravide ansatte | Oppdatert 30.03.2020 kl. 19.00

 • Det er ukjent om koronaviruset innebærer økt risiko for gravide. Tidligere utbrudd av SARS (som er beslektet med korona) i 2003 viste ingen fosterskader hos gravide.
 • For gravide gjelder de samme anbefalinger om håndhygiene og dråpesmitte. I tillegg bør kontakt med andre, utenom egen familie, begrenses.
 • For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig COVID-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med leder.
 • For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av COVID-19 (se definisjon av grupper med økt risiko over), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor. Vurdering gjøres ut fra individuell risiko.
 • Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.
 • Gravide anbefales vaksine mot sesonginfluensa fra 2. trimester.

 

Fravær og fraværsregistrering

Fravær ved stenging av skoler, barnehager og SFO

 • Det henstilles om at medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten bør prioriteres til å komme på jobb der det er to i hjemmet til å ta seg av barn under 12 år.
 • Det henstilles videre til å forsøke å finne løsninger gjennom annen omsorgsperson i familie eller vennekrets, slik at ansatte kan utføre arbeid i helsetjenesten.
 • Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler er pålagt av Helsedirektoratet å sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten. Ta direkte kontakt med barnehage/skole ved spørsmål.
 • Dersom det ikke lar seg løse med barnepass på annen måte, har du rett på permisjon og lønn. Informasjon om varighet og vilkår knyttet til slik permisjon utarbeides av regjeringen.

Fraværsregistrering i Gat grunnet koronavirus | Oppdatert 25.03.2020 kl. 22.50

Følgende koder i Gat brukes til registering av fravær:

 • Kode 119 – Sykmelding karantene FTL § 8.4f 
  Gjelder sykmelding og karantene for korona. Brukes dersom ansatt er hjemme med sykemelding i karantenesituasjon eller den ansatte er syk på grunn av korona. Koden fra fraværet er vesentlig for refusjon fra 4. dag fra NAV.

  Koden er teknisk lik kode 110 – Sykmelding.

 • Kode 129 – Egenmelding karantene FTL § 8.4f
  Koden var tenkt brukt i påvente av legetime/sykemelding. Koden brukes nå også dersom ansatt er i karantene uten sykmelding fra lege. Koden er satt opp til å kunne registrere for alle foretak. Refusjon gis fra 4. dag på korona-fravær på kode 129. Dette gjelder ikke for vanlig egenmelding 120. Her er det 16 dager som tidligere, så det er viktig at det blir registrert på riktig kode. Foreløpig er det ikke noe informasjon om utvidede egenmeldingskvote utover 24 dager per år. Begge fraværskodene er satt opp med 24 dager hver i Gat og telles hver for seg, men telles sammen i Paga.

  Koden er teknisk lik kode 120 – Egenmelding.

 • Kode 479 – Karantene sykt barn/barnepasser FTL § 8.4f
  Brukes dersom barn eller barnepasser er satt i karantene, eller der barnehage/skole er stengt av helsemyndighetene, eller dersom barnet selv har vært utsatt for smitte og må settes i karantene. Utvidet rett med 10 dager per omsorgspenger pp, altså 20 dager hver, er besluttet fra Regjeringen og NAV. Vi har satt opp kode 479 til å kunne registrere 20 dager og kode 470 til 10 dager, men kodene sess sammen og gir varsel i Gat og Paga etter 20 dager. Det er viktig å bruke riktig fraværskode, da det gis refusjon fra 4. dag for korona-fravær. Litt uklart om NAV skiller på dette, men vi har satt opp 20 korona-dager for å være sikre på at det er mulig å registrere alt her ved behov.

  Koden er teknisk lik kode 470 – Sykt barn/barnepasser.

 • Kode 479 B – Karantene sykt barn/barnepasser (utvidet) FTL § 8.4f
  Det er vedtatt at antall omsorgsdager med utvidede dager skal kunne gi dobbelt antall dager. Det betyr eksempelvis at en ansatt med tre barn, som tidligere hadde 5 dager ekstra, nå vil kunne bruke 10 dager. En ansatt med vedtak om 10 ekstra dager, vil nå kunne bruke 20 dager. På bakgrunn av den nye bestemmelsen fra regjeringen, er dette opprettet som en ny fraværskode. Denne er også satt opp med maks 30 dager.

 • Kode 759 – Karantene arbeider hjemmefra FTL §8.4f
  Dersom en ansatt jobber hjemmefra med vesentlig andre oppgaver enn oppsatt plan, og ikke kan utføre vakter og klinisk arbeid. Vikarer må dekke opp for opprinnelig vakt. Hvis ansatte jobber hjemmefra med vanlige oppgaver, skal det ikke registreres som fravær. 

  Koden er teknisk lik kode 740 – Kurs/seminar.

 • Kode 519 – Karantenerelatert velferdspermisjon med lønn
  Brukes dersom det ikke foreligger rett til sykepenger eller omsorgspenger, men hvor det allikevel skal betales lønn. Det kan være arbeidsgiverpålagt karantene uten sykemelding/sykepengerett for den ansatte, eller stengte skoler/barnehager der det ikke foreligger rett til omsorgspenger.

  Koden er t
  eknisk lik kode 510 – Velferdspermisjon med lønn.

 • Kode 969 – Karantenerelatert permisjon uten lønn (maks 1 måned)
  Brukes i tilfeller der det gis kortere karantenerelatert permisjon som ikke skal lønnes, og koden utløser lønnstrekk fra Gat.

  Koden er teknisk lik kode 965 – Perm uten lønn kortere enn 1 måned.


Prosjektnummer ved merarbeid/innleie

 • 171020 – Koronavirus er opprettet som prosjektnummer for bruk ved registrering av merarbeid eller innleie av vikarer som følge av karantene eller reelt sykefravær.


Ved spørsmål vedrørende registrering av fravær

 • For registrering av fravær hos ansatte som ikke har rett på sykepenger, ta kontakt med rådgiver Beate Lundstadsveen på telefon 920 34 189 for nærmere avklaring. Dette gjelder utenlandske vikarer med og uten A1-skjema, ansatte som mottar arbeidsavklaringspenger eller har en ytelse fra KLP.
 • For andre spørsmål, ta kontakt med lokal GAT-rådgiver.


Tilbud til ansatte

Psykososial støtte | Oppdatert 27.03.2020 kl. 15.05

 • Det er mange ansatte som sitter i karantene, noen har fått påvist koronasmitte og alle kan merke den krevende situasjonen sykehuset er i. For å redusere stress og påkjenninger, forsterker sykehuset tilbudet om psykososial støtte til ansatte.
 • Det er et mål for Sykehuset Innlandet at ansatte skal være trygge på at de blir ivaretatt dersom de utsettes for særlige belastninger i forbindelse med arbeidet.
 • Divisjon Psykisk helsevern har etablert et lavterskeltilbud hvor et team med spesialkompetanse tilbyr ansatte en samtale. Tilbudet er en støtte til alle som opplever situasjonen ekstra vanskelig og stressende, og har et behov for å snakke med en fagperson.
 • Du kan nå oss på telefonnummer 468 58 791. Åpningstid hverdager klokka 09.00-15.00. Kveldsåpent til klokka 20.00 hver onsdag.

Innkvartering av helsepersonell

 • Ved behov for innkvartering av helsepersonell, kan ansatte få plass på hotell i nærheten av sykehuset.
 • Det er muligheter for innkvartering på de overnattingsvirksomhetene som Sykehuset Innlandet har avtale med. Rom reserveres når behov meldes.
 • Ledige tjenesteboliger kan også benyttes til dette formålet.
 • Ordningen kan i tillegg brukes ved behov for innkvartering av pasienter.
 • Ved behov for innkvartering tar ledere kontakt for oversikt over tilgjengelige rom, boliger og priser.
 • Behov meldes til avdelingssjef i Eiendomsforvaltning på e-post Rune.Aaberg@sykehuset-innlandet.no eller telefon 905 90 130.

Gratis bruk av parkeringsplasser

 • Gratis parkering for ansatte på Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer.
 • Ansatte anbefales å bruke egen bil til og fra jobb.
 • Ansatte kan nå benytte parkeringsplasser for pasienter og pårørende uten å betale parkeringsavgift.
  • Ansatte oppfordres til å ta i bruk ansattparkeringen dersom det er ledige plasser der.
 • Det kreves ikke inn parkeringsavgift for parkering i parkeringshusene som disponeres til ansattparkering.
 • For å benytte ordningen må ansatte ha vanlig parkeringstillatelse, med digital parkeringsavtale (den som gjelder for ansattparkering for øvrig).

Hvordan få digital parkeringsavtale


Reise- og møtevirksomhet

Tjenestereiser til utlandet

 • Sykehuset Innlandet har innført reiserestriksjoner for alle ansatte. Det ble 6. mars 2020 besluttet at ingen ansatte i Sykehuset Innlandet skal gjennomføre tjenestereiser til utlandet.
 • Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser refunderes via skjema «Refusjon av utlegg» i Personalportalen. Husk å benytte prosjektnummer 171020 Koronavirus.

Privatreiser til utlandet

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra 12. mars 2020 og foreløpig ut april 2020:
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet (helsedirektoratet.no)
 • Sykehuset Innlandet har ansvar for nødvendig helsehjelp til befolkningen og derfor sikre at bemanningen er tilstrekkelig. Det anmodes om at ingen ansatte gjennomfører private reiser til utlandet.
 • Kostnader knyttet til avbestilling av kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt for perioden 13. mars 2020 og foreløpig ut april 2020, må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie). Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres. 
 • Nærmeste leder avgjør om ferie/avspasering kan utsettes eller om den ansatte må avvikle ferien/ta ut avspasering. Ledere kan endre tidspunkt for gjennomføring av ferie av hensyn til drift. Endringen gjennomføres i tråd med ferielovens bestemmelser.     
 • I situasjoner der sykehuset inndrar ferie, og reiser må avbestilles, refunderes merkostnader som ikke dekkes av reiseforsikring av sykehuset. Leder skal benytte prosjektnummer 171020 Koronavirus. Avslaget fra forsikringsselskapet må dokumenteres. 

Medarbeidere bosatt i Sverige - grensependlere

 • Politiet opplyser på sin hjemmeside at reisende over grensen trenger gyldig legitimasjon. For nordmenn betyr det pass. Les mer hos Politiet.
 • Regjeringen varslet 14. mars 2020 at grensen til Norge stenges 16. mars 2020 klokka 08.00. Helsepersonell og annet samfunnskritisk personell får lov til å passere.
 • Sykehuset Innlandet har ikke fått avklart med Politiet hva slags reisedokumentasjon som kreves når grensen til Sverige stenges.
 • Sykehuset Innlandet legger til grunn at Sykehuset Innlandets ID-kort og pass / annen legitimasjon er gyldig dokumentasjon. Ta derfor med deg det. Dette er kommunisert til politiet.
 • Får vi annen informasjon vil vi oppdatere denne siden. Sjekk derfor før du reiser hjemmefra.

Spørsmål knyttet til reisevirksomhet?

 • Ved spørsmål vedrørende regulering av reisevirksomhet, tar leder kontakt med HR i divisjonen.

Deltakelse på kurs, konferanser og møter i Norge

 • Det er innført restriksjoner i Sykehuset Innlandet som gjelder inntil videre.
 • Møter og kurs skal kun gjennomføres dersom det er helt nødvendig og følgende må vurderes:
  • Møtevirksomhet reduseres til et minimum og møter skal gjennomføres per telefon eller video der det er mulig. Det etableres Skype-tilgang for alle ansatte.
  • Fysisk deltagelse på eksterne kurs og konferanser stoppes. Kurs knyttet til utdanning skal begrenses på lik linje som over.
 • Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser refunderes via skjema «Refusjon av utlegg» i Personalportalen. Ledere må huske å benytte prosjektnummer 171020 Koronavirus.
 • Ved spørsmål vedrørende regulering av kurs, konferanser og møter, ta kontakt med nærmeste leder. 

 


IKT og pålogging

Hvordan koble seg på sykehusets nettverk hjemmefra | Oppdatert 02.04.2020 kl. 22.00

Pålogging fra privat PC (ekstern arbeidsflate)

 • Gå til https://ekstern.sykehuspartner.no/
 • Du blir bedt om å logge inn med elektronisk ID.
 • Brukernavnet ditt vil være utfylt, og du må taste inn passordet ditt og klikke «Logon» (bruk passordet du bruker når du logger inn på jobb).
 • Les meldingen som dukker opp og klikk «OK».
 • Klikk på ikonet for å starte arbeidsflaten din.
 • Ved første oppstart av arbeidsflaten vil de fleste bli spurt om å installere «Citrix Receiver». Følg stegene i brukerveiledningen under for å installere.
 • Når «Citrix Receiver» er installert kan du prøve å starte arbeidsflaten din på nytt.
 • Arbeidsflaten du får tilgang til gjennom portalen, er den samme som du har på jobb.
 • Det er noen få systemer som ikke fungerer på denne måten, blant annet RIS/PACS.
Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – PC (sykehuspartner.no)Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – Mac (sykehuspartner.no)


Pålogging fra sykehusets PC (VPN)

Les brukerveiledning herBrukerveiledning for VPN (sykehuspartner.no)

Hvordan gjennomføre elektroniske møter 

Les om hvordan du gjennomfører elektroniske møter

Hvordan logge seg på Læringsportalen hjemmefra

Passord

 • Du må ha et eget passord for å logge inn i Læringsportalen hjemmefra:
  • Gå til nettsiden og klikk på Innlogging
  • Klikk på Glemt passord?
  • Velg helseforetak Sykehuset Innlandet og din B-bruker/bokstav-ident
  • Velg å få passord tilsendt på sms
  • Du får sms med passordlenke til din mobil, og kan velge nytt passord selv
 • Hvis du ikke har lagt inn mobilnummer, kan du få passordlenken til e-posten din på jobb. Dette krever tilgang til denne e-posten for å få satt nytt passord.
 • Deretter går du tilbake til nettsiden og logger inn med B-bruker/bokstav-ident + selvvalgt passord.

Problemer med avspilling?

 • Hvis du får problemer med kursene, sjekk at du har sist oppdaterte nettleser. Chrome (for PC) skal fungere fint. Sørg også for at Adobe Flash Player er oppdatert.

Feil med Læringsportalen?

Bruk av sykehusets nettverk | Oppdatert 20.03.2020 kl. 12.00

 • Det er viktig å sikre god kapasitet på nettverk til arbeidsoppgaver.   
 • Sykehuspartner oppfordrer ansatte til å begrense bruken av videomøter til de som er nødvendig.   
  • Sykehuspartner stenger Netflix, HBO og andre underholdningstjenester fra 20.03.2020 klokka 12.00.
  • Tiltaket berører ikke gjestenettet. Pasienter kan fortsatt benytte strømmetjenester.
  • Andre strømmetjenester, som nett-radio, nyhetskanaler, YouTube/Vimeo, musikk og lignende, er åpent, men ansatte oppfordres til å bruke privat utstyr (som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg).
 • Sykehuspartner øker nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men om det blir ytterligere kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres.

Brukerstøtte hos Sykehuspartner

 • Finner du ikke det du leter etter eller trenger du hjelp?
 • Informasjon og veiledninger til ansatte i Helse Sør-Øst er tilgjengelig på Sykehuspartners nettsider.
Informasjon om innlogging og brukerstøtte hos Sykehuspartner


Ved hjemmekontor

Ikke utskrift av sensitiv informasjon

 • Det er ikke anledning til å ta utskrift av sensitiv informasjon hjemme.
 • Personopplysninger og opplysninger av særlig kategori (sensitive) skal ikke sendes fra sykehusets e-post til privat e-post for å muliggjøre utskrift.
 • E-post er usikkert, og ved å tillate utskrift fra hjemmekontor er det stor sannsynlighet for at helse- og personopplysninger kommer på avveie.

Kompensasjon | Ny informasjon 26.03.2020 kl. 16.30

Ansatte vil kunne ha krav på kompensasjon i forbindelse med hjemmekontor knyttet til koronavirus. Hver enkelt ansatt bes om å ta kontakt med sin nærmeste leder.

Bredbånd/ADSL og telefon

 • Sykehuset Innlandet har retningslinjer for utgiftskompensasjon for bredbånd/ADSL og telefon.
 • Bredbånd/ADSL: Fast sum på 500 kroner per måned (uavhengig av stillingsbrøk)
 • Telefon for de som ikke har tjenestemobil: 200 kroner per måned (uavhengig av stillingsbrøk)

Yrkesskadeforsikring | Ny informasjon 26.03.2020 kl. 16.30

 • Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste.
 • En forutsetning er at arbeidet utføres på en nærmere avgrenset og egnet del av boligen.
 • Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset, vil han som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen.
 • Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål faller utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde.
 • For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.


Ivaretakelse av pasienter

Retningslinjer, prosedyrer og opplæring

Retningslinjer og aktuelle prosedyrer, samt aktuell informasjon og ressurser for opplæring, er tilgjengelig via Sykehuset Innlandets interne systemer. 

 

Fant du det du lette etter?