Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling

Forskningsprosjekt

Studien er et forskningsprosjekt i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.


Bakgrunn

Den norske befolkningen blir eldre og gruppen av eldre kreftpasienter blir større. Aldring medfører en reduksjon av kroppens reservekapasitet, og sammenlignet med yngre, har eldre kreftpasienter ofte andre kroniske sykdommer og/eller nedsatt fungeringsevne på ett eller flere områder.

Samlet kan dette gjøre at eldre pasienter tåler kreftbehandlingen dårligere enn yngre og kan være mer utsatt for bivirkninger i form av redusert livskvalitet og funksjon, både under og etter behandling. Disse pasientene bør derfor få særlig oppmerksomhet og tilpassede støtte- og omsorgstiltak.

Ved andre tilstander enn kreft, er det godt dokumentert at en systematisk vurdering av aldersrelaterte problemer (det vil si en geriatrisk vurdering) etterfulgt av målrettede tiltak, reduserer risikoen for negative utfall ved sykdom og behandling. Det kan bidra til bedre fungeringsevne, reduksjon av behovet for institusjonsopphold og økt overlevelse. Internasjonalt er en slik tilnærming sterkt anbefalt for eldre med kreft, men den er ikke tatt i bruk i daglig praksis.

Prosjektets mål

Prosjektet ønsker å utarbeide og teste en intervensjon (systematisk gjennomførte støtte- og omsorgstiltak) for eldre kreftpasienter som får strålebehandling.

Intervensjonen vil bli basert på en geriatrisk vurdering. Den må kunne gjennomføres før, under og etter strålebehandling, være individuelt tilpasset og rettes mot problemområder som kan påvirke toleransen for den behandlingen som gis.

Målet er å gi eldre bedre livskvalitet og funksjon under og etter strålebehandling, og å redusere behovet for offentlig hjelp. 

Gjennomføring

For å kunne utvikle en slik intervensjon trengs mer kunnskap. Vi vil derfor først gjøre en observasjonsstudie av eldre kreftpasienter fra Hedmark og Oppland som får strålebehandling. Vi ønsker å kartlegge hvilke problemer pasientene har før, under og etter strålebehandling, men også å undersøke om en systematisk geriatrisk vurdering lar seg gjennomføre, både ved Stråleenheten og ute i kommunene. Alle kreftpasienter som er 65 år eller eldre og som henvises til Stråleterapienheten på Gjøvik vil bli invitert til å delta. For å få et fullstendig bilde av pasientgruppen, håper vi at flest mulig takker ja til deltakelse, men dette er selvsagt helt frivillig.

Den geriatriske vurderingen vil fokusere på områder der eldre oftere enn yngre har problemer (fysisk og kognitiv funksjon, evne til å ivareta alle dagliglivsaktiviteter, ernæringstilstand, medikamentbruk og forekomst av andre sykdommer). Vurderingen vil foregå med etablerte metoder (enkle spørsmål og tester), og vil bli gjennomført ved start og avslutning av strålebehandlingen.

Alle kommunene i Hedmark og Oppland er invitert til å delta i prosjektet. For pasienter som er hjemmehørende i kommuner som sier ja til deltakelse, vil kommunal sykepleier gjenta hele eller deler av den geriatriske vurderingen 2, 8 og 16 uker etter at strålebehandlingen er avsluttet. Sykepleier vil også vurdere gjennomførbarhet, mulig nytte og tidsbruk. Alle pasientene som deltar i studien vil også bli bedt om å svare på et spørreskjema om livskvalitet og dagliglivsaktiviteter.

I tillegg til observasjonsstudien, som vil starte i februar/mars 2017, vil det inviteres noen få pasienter til fokusgruppeintervju. Her ønsker vi å høre hvilke tiltak pasientene mener kan tenkes å bidra til bedre funksjon og livskvalitet under og etter strålebehandling. På bakgrunn av disse undersøkelsene, vil vi sammen med relevante helsearbeidere fra kommunene, definere en intervensjon rettet mot identifiserte problemområder. Deretter ønsker vi å teste effekt og gjennomførbarhet av denne intervensjonen i et mindre utvalg av pasienter. I siste instans ønsker vi å evaluere effekten av intervensjonen i en større kontrollert studie.

For kommunene

Vi ønsker at studien skal være et samarbeidsprosjekt der spesialist- og kommunehelsetjenesten er likeverdige aktører. Medvirkning fra de kommunale helse- og omsorgsavdelingene er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet som helhet. Kreftkoordinatorer og kontaktsykepleiere i Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke vil være sentrale aktører.

I tillegg ønsker vi medvirkning fra en eller flere allmennpraktikere for å kunne utvikle en gjennomførbar intervensjon. Den første delen av prosjektet, observasjonsstudien, skal gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle en slik intervensjon.

En viktig del av denne studien er å undersøke om en systematisk geriatrisk vurdering lar seg gjennomføre i kommunehelsetjenesten innenfor eksisterende rammer. I tillegg til tidsbruk og vurdert nytteverdi, ber vi derfor om registrering av eventuelle årsaker til at en geriatrisk vurdering helt eller delvis ikke kunne gjennomføres.

Nytteverdi av studiedeltakelse

 • Geriatrisk vurdering (kartlegging) etterfulgt av adekvate tiltak har i andre sammenhenger (for eksempel hoftebruddpasienter) vist seg å bedre funksjon og redusere behovet for offentlig hjelp og sykehjemsopphold. Hvis vi sammen med aktører fra kommunene, kan finne fram til gjennomførbare, effektive kartleggingsmetoder og intervensjon, er det grunn til å tro at det samme kan oppnås for eldre kreftpasienter.
 • Prosjektdeltakelse vil gi en generell kompetansehevning. Medvirkende aktører får opplæring i bruk av etablerte geriatriske verktøy, mer kunnskap om generelle geriatriske problemstillinger, og en innføring i forskningsmetodikk.
 • Ved å fokusere på problemområder som er vanlig forekommende hos eldre, vil tilegnede metoder og kompetanse lett kunne overføres til andre grupper av eldre og dermed komme kommunehelsetjenesten til nytte for større pasientgrupper.
 • Deltakende kommuner vil i tråd med sentrale føringer få økt medvirkning i forskningsaktivitet.
 • I tråd med Samhandlingsreformen vil prosjektet styrke samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten omkring en stor pasientgruppe med komplekse behov.

Planlagt framdrift og tidsbruk i observasjonsstudien

Inklusjon av pasienter starter i februar/mars 2017. Vi regner ikke med at deltakelse vil medføre vesentlig merarbeid for kommunehelsetjenesten.

Beregnet ut fra antall planlagte studiepasienter (325 pasienter over ett år), vil oppfølgingsregistreringene omfatte cirka 1 pasient per 1000 innbygger per år. Tidsbruk per registrering antas å ville variere fra 15 til 45 minutter. I tillegg er de pasientene det gjelder, oftest brukere av hjemmetjenester eller kreftsykpleiertjenester fra før, og oppfølgingsregistreringene vil være en systematisering av vurderinger som allerede ligger inne i sykepleiers arbeid. 

Prosjektsykepleier hos Stråleterapienheten ved SI Gjøvik vil bistå med råd og veiledning, og den sykepleier som vil være kommunens kontaktperson inn mot prosjektet vil få opplæring i de kartleggingene som er tenkt gjennomført.

Studieansvarlige

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom spesialist- og kommune helsetjenesten og er utarbeidet av:

 • Stråleterapienheten og Geriatrisk seksjon ved SI Gjøvik
 • Representanter for kreftkoordinatorer i kommunene (Stange, Gjøvik og Valdres-kommunene)
 • Brukerrepresentanter fra Prostatakreftforeningen og Brystkreftforeningen
 • Fagfolk fra Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet
 • Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik
 • St. Olavs Hospital
 • NTNU i Trondheim
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetsssykehus

Vi har også samarbeidspartnere ved Universitetet i Alberta, Edmonton, Canada. Prosjektet er finansiert av Sykehuset Innlandet.


Kontaktinformasjon


Prosjektleder

Marit Slaaen Jordhøy
Overlege og professor

Assisterende prosjektleder
Øyvind Kirkevold
Professor

Assisterende prosjektleder
Katharina Lederer
Overlege

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.