HELSENORGE

Cristin-basen

All vitenskapelig publisering i Sykehuset Innlandet publiseres i Cristin. Cristin er et forskningsdokumentasjonssystem for universitet, høyskoler, andre institutter og regionale helseforetak.
Aktive prosjekter i Cristin (cristin.no)

Avsluttede prosjekter i ​Cristin (cristin.no)

​​​Vitenskapel​​ig publ​​isering

Sykehuset Innlandets forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Databasen brukes også for å gi data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet.

Søk etter forsknin​gsresultater i Cristin (cristin.no)Oversikt over våre forskere i Cristin (cristin.no)

Alle publikasjoner fra Sykehuset Innland​​et i Cristin (cristin.no) 

Fakta​ o​m Cristin

Cristin er en forkortelse for Current research information system in Norway. Cristin-systemet ble opprettet i 2010 som et felles system for offentlig finansierte institusjoner. 

Målet med Cristin er å gi oversikt over hva som skjer i norsk forskning.

Mer om C​ris​​tin (crist​​in.no) ​


Mer o​​​m Cristin​​

Hvorfor registrere i Cristin?

Som forsker har du ansvar for å registrere det du publiserer i Cristin. Departementet bruker publiseringen som en del av grunnlaget for tildeling av resultatbaserte forskningsmidler til institusjonene. 

Cristin kan i tillegg brukes til registrering av fag- og forskningsformidling til å synliggjøre og gi en samlet oversikt over denne aktiviteten, både for en selv, egen institusjon og eksternt.

Hva registreres i Cristin?

Bare pu​blikasjoner som registreres i kategoriene som er merket som vitenskapelige (poenggivende) i Cristin-systemet vil komme opp til kontroll og godkjenning for rapportering: 

 • vitenskapelig artikkel 
 • vitenskapelig oversiktsartikkel 
 • vitenskapelig monografi 
 • vitenskapelig kommentarutgave 
 • vitenskapelig antologi/conference proceedings 
 • vitenskapelig (antologi)kapittel/artikkel/conference paper 

Det meste av det som gir publiseringspoeng blir automatisk registrert i databasen. Som forsker er det din oppgave å kontrollere at det du har publisert av poenggivende publikasjoner er korrekt registrert innen 1. februar hvert år. 

Bibliotektjenesten kvalitetssikrer og godkjenner årlig registreringen. Kvalitetskontrollen utføres mot publisert papir- eller pdf-versjon av den aktuelle artikkelen. Send derfor en kopi av publiserte artikler til bibliotektjenesten ved forskningsbibliotekar. 

I tillegg kan du selv registrere annen faglig aktivitet/forskningsformidling som har tilknytning til Sykehuset Innlandets arbeid.

Innlogging

Ansatte i Sykehuset Innlandet kan logge inn i Cristin for å registrere sine forskningsdokumenter, prosjekter eller informasjon om seg selv. 

Innlogging​

 • Klikk på «Søk og registrer». 
 • Klikk på «Logg inn». 
 • Velg Sykehuset Innlandet fra nedtrekksmenyen Helsesektoren. 
 • Brukernavn er ditt vanlige brukernavn i Sykehuset Innlandet (B-bruker eller bokstavkombinasjon)

Ta kontakt med forskningsbibliotekar for hjelp hvis du ikke er registrert eller ikke husker passord.

Pålogging i Cristin (cristin.no)

Registrering

 • En aktivitet registreres kun under én kategori
 • Dersom bidraget er gjort av flere forskere, registreres aktiviteten kun én gang, men alle bidragsytere nevnes
 • Formidlingsbidrag som er publisert i ulike typer kanaler registreres hver for seg.  Saker i samme blad/avis som både er publisert på nett og på trykk registreres som ett bidrag, men henvis gjerne til nettadresse i tillegg til det trykte mediet.

Engelskspråklige publikasjoner

Det er viktig at forfattere bruker riktig navn ved vitenskapelig publisering. Det engelske navnet på Sykehuset Innlandet er Innlandet Hospital Trust. Det skal brukes i alle adresser på engelskspråklige publikasjoner, da det er viktig at publikasjonene fanges opp ved beregning av insentivmidler og kreditering av forskningsaktivitet i foretaket.

Kontaktformasjon

Ta kontakt med Medisinsk bibliotek dersom du ønsker en forskerprofil. Merk at alle forfattere må sende PDF-fil av nye artikler til superbruker.​​

Fant du det du lette etter?