Planlegge

Før du skal starte et forskningsprosjekt er det mye du må kjenne til og ta stilling til. Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved Sykehuset Innlandet gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

Forskningstype

Helseforskning

En definisjon på helseforskning er:
"Forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger".

Formålet med helseforskning er å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom.

Ønsker du å drive med helseforskning?
Søknad sendes til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Du må registrere deg som bruker hos REK. Der finner du også meldeskjema.

Helsetjenesteforskning

En definisjon på helsetjenesteforsknin​g er:
"Forskning der personopplysninger blir brukt, men faller utenfor REKs mandat om helseforskning".


Ønsker du å drive med helsetjenesteforskning?
Da må du sende melding til personvernombudet: Kontakt personvernombudet her!

Kvalitetsstudier

En definisjon på kvalitetsstudier er:
"Intern kvalitetssikring som ønskes publisert".

Formålet med kvalitetsstudi​er er å publisere funn fra intern kvalitetssikring eksternt og å forbedre pasientbehandling (for eksempel forbedring av diagnostisering eller behandling).

Slik publisering må vurderes hos personvernombudet i Sykehuset Innlandet.

Kontakt personvernombudet her!

Oppdragsforskning

Oppdragsforskning er forskning basert på samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og legemiddelindustrien. Det omfatter primært kliniske utprøvinger av legemidler. 

Om oppdragsforskning:
​Forskningsavdelingen har det overordnede ansvaret for oppdragsforskningsstudiene i Sykehuset Innlandet. Forespørsler om samarbeid kan rettes til forskningsavdelingen eller direkte til akutell avdeling/utprøver/studiesykepleier.

Studiesykepleiere
Sykehuset Innlandet har flere dedikerte og erfarne studiesykepleiere som hovedsaklig jobber med gjennomføring av studier. Det er mulig å leie inn hjelp fra disse til andre forskningsprosjekter enn oppdragsforskning. Ta kontakt med forskningsavdelingen.

Inven2
Inven2 forvalter Sykehuset Innlandets kliniske oppdragsstudier. De skal styrke, bistå og bidra til klinisk forskning ved alle sykehus i Helse Sør-Øst. De er ansvarlig for å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier som helt eller delvis er finansiert av oppdragsgiver.

Inven2 er en formidler og brobygger mellom oppdragsgiver og forsknings- og sykehusmiljøet. Deres jobb er å:

 • Sikre Sykehuset Innlandets rettigheter i avtalene
 • Forhandle avtaletekst og betingelser
 • Koordinere signering av avtaler
 • Utarbeide budsjettmal tilpasset studiet
 • Håndtere eventuelle avtaletillegg underveis i studien


Økonomi

Honoraret fra oppdragsforskning blir fordelt etter interne kontrakter, og overskuddet står på studievise prosjektkonto (160xxx-serien) hos Forskningsavdelingen (ansvar 0304) til disposisjon for avdelingen/enheten som har gjennomført forskningen.

Retningslinjer for bruk av forskningsmidler er beskrevet i "Forvaltning av Sykehuset Innlandets forskningsmidler" (finnes i i Kvalitetssystemet).

Prosjektmidler må brukes det året de er opptjent eller de to påfølgende år. Anvisning av midlene på ansvar 0304 foretas av enhet for oppdragsforskning.

 

 

 

Føringer og krav


 

Delt stilling

Sykehuset Innlandet har som mål at minst halvparten av nystartede ph.d. og post.doc prosjekter gjøres i delt stilling med klinisk arbeid. Årsaken er at vi skal ha et nært samarbeid til klinikk, både for at forskeren ikke skal miste kontakten med klinikken og at klinikken ikke skal miste kontakten til forskning.


Brukermedvirkning i helseforskning

I alle søknader om forskningsmidler skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor det ikke er relevant. Brukermedvirkning i forskning har vært praktisert i flere år. Storbritannia har god erfaring med det. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker mer brukermedvirkning i helseforskningen. Det er også et sentralt punkt i oppfølgingen av den nasjonale HelseOmsorg21-rapporten.

De regionale helseforetakene har derfor utarbeidet retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i forskning. Det er også utarbeidet et krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter.


 

Hvem er brukere?

I denne sammenheng er brukere de som drar nytte av forskningsresultatene, primært pasientene. Pårørende er brukere der de helt eller delvis ivaretar pasientens interesser, eksempelvis når pasienten er et barn, er bevisstløs eller dement.

Merk! Pasienter som inngår i kliniske studier anses ikke som brukere. Ved brukermedvirkning i forskning skal brukerne involveres aktivt i en eller flere faser av forskningsprosjektet, som rådgivere, samarbeidspartnere eller ved at de deltar på mer overordnet nivå i besluttende organer tilknyttet forskning.

Hvorfor ha med brukere - hva kan de bidra med?

 • Det overordnede målet med brukermedvirkning er å bidra til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen.
 • Resultater fra forskning får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende.
 • Pasienter har personlig kjennskap til sin sykdom og kan ofte gi  et mer generelt perspektiv på problemstillingene innen forskningsfeltet. Fageksperter kan ha en annen vinkling og erfaring enn pasienter som bruker en tjeneste eller lever med en helsetilstand.
 • Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av forskningen ved at de som den angår kan påvirke offentlig finansiert forskning.
 • Brukere kan delta på overordnet nivå i f.eks. styringsgrupper og andre strategiske råd og utvalg eller være mer direkte involvert i forskningsprosjekter.
 • I enkeltprosjekter kan brukere være inkludert i ulike faser av forskningen, henholdsvis planlegging, gjennomføring og formidling av resultatene fra prosjektet (uten at de er forsøkspersoner i studiet).

  Brukere kan for eksempel: 
  - være medlemmer av referansegrupper
  - delta i utvikling av spørreskjema
  - bidra til forbedret forskningsdesign
  - bidra til økt rekruttering av pasienter til studiene
  - bidra til bedre deltagelse av pasienter underveis i prosjektet
  - bidra med formidling av forskningsresultatene


I hvilke forskningsprosjekter kreves det brukermedvirkning?


Departementet sier at alle søknader om forskningsmidler skal begrunne hvorfor de ikke planlegger med brukermedvirkning. Det betyr at i alle søknader om forskningsmidler til Sykehuset Innlandet  skal det redegjøres hvorvidt brukermedvirkning inngår i prosjektet og eventuelt hvorfor det ikke er hensiktsmessig.

Godtgjørelse

Sykehuset Innlandet følger Helse Sør-Øst sine retningslinjer for utgiftsdekning og godtgjørelse av brukerrepresentantenes.

 

 

 

Registrering av forskningsprosjekt

Alle forsknings-, kvalitets- og studentprosjekter må fylle ut meldeskjema.

Kontakt personvernombudet her!

Meldingen går først til Personvernombudet i Sykehuset Innlandet, deretter til forskningsavdelingen.
Studentprosjekter skal i tillegg sende melding til NSD
Helseforskning skal som regel først behandles hos REK

Helsetjenesteforskning, kvalitetsstudier og kvalitetsprosjekter meldes direkte til personvernombudet i Sykehuset Innlandet. 


Personvern

Før du kan sette i gang et forskningsprosjekt må du ha godkjenning fra personvernombudet.

 

Ekstern prosjektleder

I prosjekter der prosjektleder ikke er ansatt i Sykehuset Innlandet må det lages en samarbeidsavtale.


Avtalen må fylles ut, signeres og sendes sammen med registreringsskjemaet.

 

 

 

 


 

Finansiering

 

Utlysning av forsknings- og innovasjonsmidler

Sykehuset Innlandet lyser ut midler til forskning i april hvert år. I tillegg er det en utlysning på høsten til mindre prosjekter og avslutning av pågående prosjekter.

Man kan også søke midler fra eksterne kilder som for eksempel Helse Sør-Øst, Norges forskningsråd, Extrastiftelsen og andre offentlige og private organisasjoner. Les utlysningsteksten nøye og ta kontakt med forskningsavdelingen for spørsmål og eventuell bistand.

Innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst har satt av egne regionale midler for finansiering av innovasjonsprosjekter. Søknader om innovasjonsmidler skal leveres elektronisk via egen søknadsportal.

Før det opprettes en søknad må søker sette seg inn i søknadsveiledningen.
Ved tildeling blir det lagt vekt på at nye løsninger skal være nyttige for flere helseforetak.

Helse Sør-Øst vil derfor oppfordre helseforetak til å samarbeide i innovasjonsprosjektene.


 

Økonomisk administrasjon

Det føres regnskap for internt og eksternt finansierte prosjekter i Sykehuset Innlandet. Hvert prosjekt får et prosjektnummer. Det er forskeren/stipendiaten  sammen med veilederen som har ansvar for at midlene forvaltes i henhold til prosjektbeskrivelsen og innenfor de økonomiske rammene.

Stipendsatser

 

Doktorgradsstipend

Samlet doktorgradsstipendsats er 699 388 kroner per år (uten spesialitet) og 721 624 kroner per år (med spesialitet). Dette beløpet inkluderer årslønn, sosiale utgifter + 50 000 kroner til sosiale utgifter og  generell driftsstøtte.   


Postdoktorstipend

Samlet doktorgradsstipendsats er på 800 001 kroner per år (uten spesialitet) og på 828 415 kroner per år (med spesialitet). Dette beløpet inkluderer årslønn, sosiale utgifter + 50 000 kroner til sosiale utgifter og generell driftstøtte.


Annen forskerlønn

Annen forskerlønn kan gis forskere over en kortere periode. Denne beregnes ut fra  doktorgrads- og postdoktorstipendsatsene, som andel av et årsverk. I beregningen brukes satsen som tilsvarer din/forskers kompetanse (med eller uten doktorgrad).   


Lønn til støttepersonale

Lønn til støttepersonale kan innvilges etter reelle lønnsutgifter. Lønnsutgifter skal dokumenteres.

Honorar fra oppdragsforskning

Oppdragsforskningsstudier skal i sin helhet finansieres av oppdragsgivere. Honoraret fra oppdragsforskningsstudiene går derfor til avdelingen som har lønnsansvaret for involvert personell.

 

 

 


Les også:

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.