Illustrasjonsbilde

Forskning på religionspsykologi

​Religionspsykologi handler om å studere religion og livssyn som opplevelse, atferd og funksjon. Fokuset er på menneskers åndelige, eksistensielle og livssynsrelaterte erfaringer, hvordan slike erfaringer oppstår, hvilken funksjon de har for individer og grupper, og hvordan de kommer til uttrykk.


Klinisk religionspsykologi vil si at denne kunnskapen anvendes i en behandlingsmessig helsefremmende kontekst. Religionspsykologi er et nødvendig fagområde for å kunne gi et helhetlig tilbud til pasienter der de åndelige og eksistensielle aspektene blir ivaretatt på en profesjonell måte.​​


Aktuelle studier

Eksistensielle tema med selvmordsutsatte

Studien har til hensikt å belyse hvordan eksistensielle temaer blir reflektert i samtaler med behandler og sykehusprest og pasienter med selvmordsrisiko.

På verdensbasis dør cirka en million mennesker i året av selvmord. I Norge er det hvert år mellom 3500 og 7500 mennesker som forsøker å avslutte livet ved egen hjelp. I overkant av 500 tar selvmord.

Årsaken til valget om å avslutte livet ved egen hjelp er unik. Uansett årsak er personen som foretar handlingen​ i en eksistensiell krise.

Vi har sett større åpenhet rundt temaet selvmord de siste årene, selv om det fortsatt er forbundet med tabu. Påkjenninger knyttet til selvmord berører flere enn den som ønsker å avslutte livet sitt, og er en betydelig belastning for de som står den avdøde nær. Konsekvensene av selvmordet kan slik bli en helserisiko for de pårørende. På den måten kan  selvmord bli et personlig og samfunnsmessig helseproblem.

Forskningsgruppe
Lars Johan Danbolt
Prosjektleder

Torgeir Sørensen
Biveileder

Anne Inger Bondahl Søberg
PhD-stipendiat og sykehusprest

Samarbeidspartnere
Det teologiske menighetsfakultet, Oslo

Livssyn og livskvalitet hos alvorlig demente

Hensikten med prosjektet er å få en dypere forståelse av hvordan tro og livssyn kommer til uttrykk hos demente.

Alle mennesker har et livssyn. Livssynet kan være sekulært eller religiøst forankret. Helsevesenet skal legge til rette for betjening av behov i tilknytting til pasienters livssyn. Det er i tråd med en helhetlig forståelse av behandling og pasientomsorg. Dette er en rettighet alle pasienter har, også alvorlig demente. Men, hva vet vi om to og livssyn og alvorlig demente?

Livssyn og livskvalitet hos alvorlig demente er et pasientrettet forskningsprosjekt. Hensikten med prosjektet er å få en dypere forståelse av hvordan tro og livssyn kommer til uttrykk, og hvilken betydning det har relatert til resiliens og livskvalitet hos den demente. Videre ønsker vi å utforske, sammen med pårørende og helsepersonell, de kliniske implikasjonene av funnene i prosjektet.

Forskningsgruppe
Lars Johan Danbolt
Prosjektveileder

Hans Stifoss-Hanssen
Hovedveileder

Tor-Arne Isene
Stipendiat

Samarbeidspartnere
VID vitenskapelige høgskole
Uppsala universitet
Alderspsykiatrisk forskningssenterSamarbeid

Nasjonalt PhD-nettverk

Nettverket samler religionspsykologer fra forskjellige akademiske institusjoner. Det er et faglig forum der deltakerne legger frem og får tilbakemeldinger på sine forskningsarbeider. Nettverket er også for PhD-studenter og andre som ønsker å arbeide på et faglig nivå med religionspsykologi.

Interessert i å delta i nettverket?
Ta kontakt med Torgeir.Sorensen@mf.no.Satsingsområder

Arbeidsoppgaver

  • Religionspsykologisk forskning og doktorgradsprosjekter
  • Forskningsutvalg med skandinaviske forskere
  • Skreddersydde kurs for aktuelle behov og situasjoner på poster/avdelinger, samt veiledning for disse
  • Temaseminarer
  • Medarrangør for årlig nordisk fagkonferanse i religionspsykologi
  • Kontakt med fagmiljøer på universitet og høgskoler
  • Oversikt over internasjonale publikasjoner og forskningsprosjekter på fagområdet, egen boksamling og annotert litteraturoversikt