HELSENORGE
Digital samhandling i prehospitale tjenester

Videoassistert beslutningsstøtte i akuttkjeden

Prosjektene

DSIP: Digital samhandling i pasientforløp (avsluttet)

Om prosjektet: Arbeidspakke 1 i DSIP testet ut videoassistert beslutningsstøtte til ambulansepersonell ved hjelp av stemmestyrt og hodemontert hodekamera. Beslutningsstøtte ble gitt fra legevakt, luftambulanse, legebil, og slagvakt, og viste til gode resultater spesielt med tanke på smertelindring av barn og raskere avklaring tilknyttet slag. 

Hvor: Ambulanseenheter i Dokka, Hov, Gjøvik, Koppang og Rendalen fikk beslutningsstøtte fra Gjøvik interkommunale legevakt, Legevakta i Stor-Elvdal, vakthavende lege for slagpasienter ved sykehuset på Lillehammer, samt anestesilegebilen. 

Tidsramme: Januar 2019 – Januar 2021

Finansieringskilde: Helse Sør-Øst

Prosjektleder: Marit Dammen, avd. for helseteknologi

Samarbeidspartnere: Helseinn, Klosser Innovasjon, Høgskolen i Innlandet, Gjøvik kommune, Stor-Elvdal kommune og Sel kommune

PreViS: Prehospital video  i samverkan 

Om prosjektet: PreViS eies av Prehospital ICT Arena (PICTA) i Sverige, og skal teste ut og utvikle videoteknologi som beslutningsstøtte i hele akuttkjeden. Videoløsninger skal testes ut både internt i primært- og spesialisthelsetjenesten, samt på tvers av tjenestenivå. Spesielt skal nytten utforskes innen akutte tilfeller og psykisk helsevern. Sykehuset Innlandet sitt primære fokus er å utvikle en helhetlig videoløsning som kombinerer fastmonterte kamera i ambulanse og mobilt hodekamera. Per i dag har prosjektet prototypet en fastmontert videoløsning i en demoambulanse, med mål om pilotering i løpet av 2022.

Hvor: Sel kommune v/Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter piloteres først, deretter Trysil kommune v/legesenteret. Ambulanseenheter i Nord-Gudbrandsdalen og akuttmottaket på Lillehammer deltar i utprøving og utvikling av ny videoløsning. ​

Tidsramme: November 2020 – September 2022

Finansieringskilde: EU-programmet Interreg Sverige-Norge

Prosjektleder: Jan Willassen, divisjon prehospitale tjenester

Samarbeidspartnere: PICTA, Helseinn, NTNU, Sel kommune, Trysil kommune, samt flere kommuner og bedrifter som følger prosjektet tett. Tilsvarende aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia er også med fra svensk side.  

Se prosjektsiden (lindholmen.se)​

DSIPT: Digital samhandling i prehospitale tjenester 

Om prosjektet: DSIPT er avgrenset til Sykehuset Innlandet, og skal skalere bruk av mobilt hodekamera som videoassistert beslutningsstøtte i ambulanseenheter i distrikt. Dette innebærer å avdekke nye behov for beslutningsstøtte utover det som tidligere er uttestet; utvikle en organisatorisk tjenestemodell for videobasert beslutningsstøtte i prehospitale tjenester; samt konkretisere behovet for en teknisk løsning. 

Hvor: Implementering av hodekamera gjennomføres først i ambulanseenhetene i Nord-Gudbrandsdalen, og videre i xx, xx og xx, gitt at finansieringen rekker. I tillegg til legevakt samt anestesilege og slagvakt som tidligere, vil leger fra akuttmottaket og barne- og ungdomsavdelingen på Lillehammer gi beslutningsstøtte. 

Tidsramme: Mars 2021 – Februar 2023

Finansieringskilde: Helse Sør-Øst

Prosjektleder: Jan Willassen, divisjon prehospitale tjenester

Samarbeidspartnere: Helseinn, NTNU og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

VQ4MedicS: Video quality assessment and enhancement for prehospital medical services

Om prosjektet: VQ4MedicS eies av NTNU, og skal undersøke hvordan man kan nyttiggjøre seg kunstig intelligens for å vurdere og optimalisere bildekvaliteten på videoassistert beslutningsstøtte i akuttkjeden. Sykehuset Innlandets primære ansvar er å danne grunnlag for utviklingen ved å definere hvilke parametere som er avgjørende for å levere god beslutningsstøtte fra spesialist til ambulansepersonell.

Hvor: Prosjektet vil primært foregå på pilotstadiet i en demoambulanse, men knyttes tett opp mot aktivitetene og partnerne i både PreViS og DSIPT.

Tidsramme: Januar 2022 – Oktober 2025

Finansieringskilde: Norges Forskningsråd, IKT Pluss.

Prosjektleder: Tom Bakken, divisjon prehospitale tjenester

Samarbeidspartnere: NTNU v/Institutt for datateknologi og informatikk, Université Sorbonne Paris Nord, University of Applied Sciences (Berlin), Jodapro og Bliksund​

 


Omtale

 

​​

Kontakt

Jan.Willassen@sykehuset-innlandet.no
Prosjektleder
Sykehuset Innlandet

Tom.Bakken@sykehuset-innlandet.no
Paramedic og prosjektkoordinator
Sykehuset Innlandet

Peder.Stokke@sykehuset-innlandet.no
Rådgiver helseteknologi og innovasjon
Sykehuset Innlandet

Fant du det du lette etter?