HELSENORGE

Fag- og forskningsskonferanse i eksistensiell helse

Hvordan kan eksistensiell helse bidra til personsentrert omsorg for personer med demens?

Om konferansen

Personsentrert omsorg har i flere tiår vært en viktig standard for arbeidet i helse- og omsorgstjenestene. Ikke minst er dette et sentralt perspektiv i omsorgen for personer med demens, der vi også har fått et økende fokus på eksistensiell helse. 

Eksistensiell helse handler om jeg-perspektivet, og fokuserer på pasienter som subjekter også når vi er gjenstand for utredninger, behandling og omsorg. Sentralt i dette er hvem vi er som personer med våre kulturelle tilhørigheter, tro og livssyn, måter å orientere oss på i ulike livssituasjoner, og hvordan vi erfarer mening i livet. Eksistensiell helse søker å integrere helheten i hva det vil si å være meg eller oss med de kroppslige, mentale, sosiale og miljømessige forutsetningene vi har i møte med de utfordringene vi står overfor. I stor grad vil jeg-perspektivet være forbundet med vi-perspektiver, ikke minst når man er i avhengighetssituasjoner til andre, slik som ved demens ell0er annen alvorlig sykdom eller lidelse.

Mening i livet er et sentralt tema. Her skilles det mellom mening med livet, som i stor grad dreier seg om et universelt perspektiv som vi reflekterer over kognitivt, og mening i livet, som gjelder erfaringer av livet som meningsfylt og hvilke kilder vi har til mening. Mening i livet er en ofte ubevisst vurdering av at livet mitt henger sammen, at jeg føler meg betydningsfull, at jeg har måter å orientere meg på i tilværelsen, og at jeg kjenner tilhørighet til de store og små kontekster jeg er del av. 

Med tanke på kognitive utfordringer er forskning på mening i livet interessant, siden vekten ikke ligger på å kognitiv refleksjon, men på umiddelbar erfaring. Det innebærer at også kroppslige og sanselige opplevelser vektlegges. 

I institusjonalisert omsorg kan rammene for livsutfoldelse endre seg betydelig, og pasienter på sykehus eller beboere i sykehjem kan miste tilgangen på kilder til mening som tidligere i livet har vært vesentlige for dem. 

På konferansen vil vi få innsikt i den nyeste forskningen på eksistensielle perspektiver ved helse og relatere den til kompetansefeltet personsentrert demensomsorg. Vi stiller spørsmålet: 

Hvordan kan eksistensiell helse bidra til personsentrert omsorg for personer med demens?

Konferansens første del vil gi en oversikt over hva som er status når det gjelder forståelse av demens og personsentrert omsorg. I den neste bolken belyses eksistensielle og meningsrelaterte perspektiver ved helse generelt og relatert til demensomsorg spesielt der også flerkulturelle aspekter belyses. Perspektivene sammenfattes i en panelsamtale med bidragsyterne.

I konferansens neste del utdypes nærmere eksistensielle og åndelige temaer blant personer med alvorlig demens, videre hva som er pårørendes erfaringer og deretter forskningsbaserte bidrag om kommunikasjon med personer med demens om eksistensielle temaer. I den avsluttende del drøftes hva som er mulighetsrommet med tanke på hvordan eksistensiell helse kan ha betydning og bidra til personsentrert demensomsorg.

Konferansen planlegges i et samarbeid mellom Forskningssenter for eksistensiell helse (FEH) og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), begge i Sykehuset Innlandet. 

Les om konferansen på religionspsykologi.no

Program 23. oktober

10.00 Åpning
ved Lars Danbolt 

10.15 Hva er demens? Status, oversikt over feltet
ved Sverre Bergh

11.15 Hva er personsentrert omsorg for personer med demens
ved Anne Marie Mork Rokstad

12.00 Lunsj

13.15 An existential perspective on health: meaning in life and suffering
by Tatjana Schnell

15.00 Meaning and identity in dementia care, multi-cultural perspectives
ved Peter Kevern

15.45 Kaffepause 

16.15 Panelsamtale med innlederne
ledet av Knut Hestad

17.00 Poster – introduksjoner 

19.00 Middag 

20.30 Dylan og Demens. Kulturkveld med Oddgeir Synnes. Dikt fra kreativ skriving med personer med demens knyttet sammen med Dylans musikk

Program 24. oktober

09.00 Existential themes and spirituality of people with late-stage dementia
by Peter Kevern

10.00 Å være skapt av Gud: Hva skal vi gjøre med det? Eksistensielle perspektiver på å leve med demens i lys av kristen antropologi og pårørendes erfaringer
ved Sidsel Hammer og Panagiotis Pavlos 

11.00 Hvordan kommunisere med personer med demens om eksistensielle temaer? Tre innspill.

11.15 Eksempler fra forskning i sykehus, alvorlig demens, ved Tor-Arne Isene
11.30 Eksempler fra sykehjem, ved Silje Nylund og Ingvild H Feiring
11.45 KFI (Kulturformuleringsintervjuet), klinisk personsentrert verktøy, ved Sigrid Helene K. Haug

12.00 Lunsj

13.00-13.45 Workshops: Eksistensiell helse i personsentrert demensomsorg. Hvordan kan vi bidra til det? 

 1. How can existential health be important for care-givers in dementia care? (Held in English)
  Peter Kevern og Hans Stifoss-Hanssen
 2. Hvordan kan eksistensiell helse bidra til personsentrert omsorg i sykehjem?
  Bjørn Lichtwarck og Anne Marie Mork Rokstad
 3. Har eksistensiell helse betydning for tilretteleggelse av god demensomsorg i multikulturelle sammenhenger? Önver Cetrez og Sigrid Helene K. Haug

14.00 Utblikk fra konferansen: Hvordan kan eksistensiell helse bidra til personsentrert omsorg for personer med demens?
ved Irene Røen og Sverre Bergh

14.45 Avslutning
ved Lars Danbolt

Bidragsytere

Sverre Bergh, psykiater, Ph.D., er forskningsleder ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og seniorforsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hans forskningsområder innen demens og alderspsykiatri knytter særlig an til depresjon, angst og rus. Ansatt – AFS, Sykehuset Innlandet

Anne Marie Mork Rokstad, sykepleier, Ph.d. er professor på Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag og seniorforsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun har 25 års klinisk erfaring som sykepleier, fagkonsulent og leder innen alderspsykiatrien og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo om utvikling av personsentret demensomsorg i sykehjem. Hun har videre hatt fokus på behov og brukerinvolvering, effekt av dagtilbud tilrettelagt for personer med demens og på mulighet for å forebygge demens gjennom helsefremmende levevaner. Ansatt - Aldring og helse

Tatjana Schnell is professor of Existential Psychology at MF Specialized University, Oslo and professor II at the University of Innsbruck, Austria, where she established the Existential Psychology Lab. She studied Psychology, Theology and Philosophy in Göttingen, London, Heidelberg and Cambridge/UK, earned her doctorate at Trier University and her habilitation at Innsbruck University. Tatjana works on existential issues such as meaning in life, suffering, mortality and religious/spiritual/secular worldviews and their practical significance for individuals, organisations, society and the environment. Numerous international publications, collaborations, functions, and lectures. Latest book: The Psychology of Meaning in Life (Routledge, 2021) Tatjana Schnell | MF

Peter Kevern is Professor of Values in Health and Social Care and Head of the Graduate School at Staffordshire University. His academic background is as a theologian, but he has written widely on subjects ranging from Primary Care Chaplaincy to Policy in Adult Social Care. Peter’s experience of his mother’s dementia led him to his focus of the last 14 years, which has been a consideration of dementia’s religious, spiritual and philosophical dimensions.  Further details can be found at https://www.staffs.ac.uk/people/peter-kevern  

Oddgeir Synnes er professor ved VID vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet). Gjennom forskning og undervisning er han engasjert i demensomsorg, eldreomsorg og lindrende behandling. Han jobber med narrative tilnærminger og er opptatt av praksisfortellinger og sykdomsfortellinger. Synnes holder skrivekurs for ulike pasientgrupper i kreativ skriving. Han er også en habil tolker av Bob Dylans musikk. 

Knut Hestad, nevropsykolog, er professor ved Høgskolen i Innlandet og forsker i Sykehuset Innlandet. Han har gjennom en årrekke vært professor i nevropsykologi ved NTNU, og har forsket og undervist blant annet i demensrelaterte temaer. Han har et omfattende forskningsnettverk og er for tiden opptatt av helhetlige tilnærminger til helse og behandling der både biologi og psykologi kan bidra sammen med sosiale og eksistensielle perspektiver.

Panagiotis Pavlos er forsker i filosofi ved Universitetet i Oslo og forskningspartner i Senteret for studiet av platonisme, Cambridge University. Hans forskningsinteresser inkluderer forholdet mellom platonismen og kristen tenkning i senantikkens filosofi. Han er også musiker, spiller fiolin og synger bysantisk musikk. Siste bok: Platonism and Christian Thought in Late Antiquity (Main Ed. Routledge, 2019). Panagiotis er svigersønn til Sidsel Hammer og de to vil forelese sammen.

Sidsel Hammer er i denne sammenhengen med som pårørende til personer med demens i nær familie. Hun er med i Brukerforumet til Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), har vært likeperson i Nasjonalforeningen for Folkehelsen, sittet i styret for Indre Østfold demensforening og Hamar og omegn Demensforening. Av yrke er Sidsel apotektekniker og kjemitekniker. Sidsel er svigermor til Panagiotis Pavlos, og de to vil forelese sammen.

Tor-Arne Isene er sykehusprest i psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet (Sanderud). For tiden forsker han også på eksistensielle og åndelige temaer blant personer med demens i sykehus. 

Silje Nylund er psykolog og for tiden PhD-stipendiat ved Forskningssenter for eksistensiell helse (FEH) på en studie om mening i livet blant beboere med demens i sykehjem.

Ingvild H. Feiring er sykepleier med master i psykisk helse og prosjektmedarbeider ved Forskningssenter for aldersrelatert sykdom og funksjonssvikt og sykdom (AFS). Hun er medforsker i en studie om mening i livet blant beboere med demens i sykehjem. 

Bjørn Lichtwarck er spesiallege ved alderspsykiatrisk avdeling og forsker (postdoktor) ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Har tidligere arbeidet mange år som sykehjemslege. I sitt doktorgradsarbeid utforsket han nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens i sykehjem, bruk av medisinering og miljømessige tiltak med tanke på livskvalitet, best mulig personsentrert omsorg og reduksjon av nevropsykiatriske symptomer.

Hans Stifoss-Hanssen er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Han forsker og publiserer på temaer relatert til helse, diakoni, sjelesorg og ritualbruk. Han har vært leder av PHD-program i diakoni, verdier og profesjonell praksis på VID, og tidligere jobbet på Det praktiskteologiske seminar, Universitetet i Oslo, og ved Østmarka sykehus (psykiatri). Hans bok om Livssyn og helse (Gyldendal, 1998, medforf. K. Kallenberg) har blitt en klassiker. Han fikk nylig festskriftet Ta vare. En bok om diakoni, sjelesorg og eksistensiell helse (Red Austad & Danbolt, VID rapport, 2022).

Önver Cetrez er professor i religionspsykologi og kulturpsykologi ved Uppsala Universitet, er anerkjent for sitt arbeid med psykososial helse blant migranter og flyktninger med tanke på etniske og religiøse identiteter, resiliens, mestring, eksistensiell helse og akkulturasjon. Han har ledet en rekke EU- og nasjonalt finansierte prosjekter innen immigrasjon og flyktningstudier, sist som koordinator for Horizon Europe-prosjektet GAPs on return migration og et tidligere prosjekt RESPOND (www.respondmigration.com). 

Sigrid Helene Kjørven Haug er forsker ved Forskningssenter for eksistensiell helse og førsteamanuensis i Høgskolen Innlandet. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og diakon. Hennes forskningsområder er innenfor klinisk religionspsykologi og medisinsk antropologi med særlig fokus på eksistensielle temaer i ulike pasientpopulasjoner, og implementering og evaluering av Kulturformuleringsintervjuet fra DSM-5 i kliniske kontekster.

Irene Røen, sykepleier, PhD, er daglig leder ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark). Røen har forsket på livskvalitet hos pasienter med demens og graden av personsentrert omsorg i sykehjem, og sett dette i sammenheng med hvordan ansatte ved sykehjem opplever sin arbeidssituasjon. 

Øystein Wang er konferansens faste pianist. Han er til daglig sokneprest i Søndre Land, og han er en aktiv jazzpianist med en rekke utgivelser sammen med sitt band Pastor Wang quintet. I tillegg til teologi og musikk har han også utdanning i filosofi, og han har forsket og publisert på Johannesevangeliet som drama og fortelling. Siste bok: Begynnelser. Johannesevangeliet som fortelling, dialog og drama (Efrem 2020, Medforf. L. Danbolt).

Lars Danbolt er forskningsleder ved Forskningssenter for eksistensiell helse (FEH) og professor II ved MF vitenskapelige høgskole. Han forsker på eksistensielle temaer relatert til ulike helseutfordringer, sykdom og behandling, samt praktisk-teologiske temaer som sjelesorg og ritualisering etter katastrofer. Siste bok: Begynnelser. Johannesevangeliet som fortelling, dialog og drama (Efrem 2020, Medforf. Ø. Wang).

Poster-presentasjoner

Vi inviterer deltakere til å sende inn poster fra forskning på personsentrert omsorg og/eller eksistensiell helse knyttet både til personer med demens og andre som slik omsorg kan rette seg mot. Også postere som beskriver og reflekterer over praksiser fra sykehjem, sykehus, hjemmesykepleie eller frivillig arbeid blant personer med demens (diakoni, møtesteder, besøkstjenester osv), og som tenkes relevant for konferansen, er velkommen. Posterne vil bli satt opp under konferansen. 

Retningslinjer for posterforslaget (abstract) som du sender inn:

 • Lag en tydelig tittel på prosjektet/studien.
 • Oppgi navn og tilknytning til (alle) forfatteren(e).
 • Merk kontakt-forfatteren med en stjerne (*), og inkluder kontaktinformasjon.
 • Send inn abstract (sammendrag) med: Bakgrunn, Metoder, Resultater og Konklusjon (hvis du ikke har noen resultater ennå, kan du bruke overskriften "Perspektiver" i stedet for Resultater/Konklusjon).
 • Du trenger ikke oppgi søkeord.
 • Maks 400 ord totalt.

Posterforslag kan sendes når som helst, men senest innen 10. september til Önver Cetrez, onver.cetrez@teol.uu.no

Vi vil komme tilbake til deg innen ca en uke med svar på om posteren antas eller ikke til konferansen. Merk at du må skrive ut din egen plakat og ta den med på Honne-konferansen.

Priser

Konferanseavgift (inkluderer deltakelse og lunsj): kr 3 700 / student kr 2 000. 

Deltagelse én dag: kr 2 300 / student kr 1 300 

Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. Avtalepris for halvpensjon per person i enkeltrom kr 1 150 og dobbeltrom kr 1 000. Dette gjøres opp med hotellet. 

For de som ikke bor på hotellet: Middag mandag kveld kr 445 (gjøres opp med hotellet).

Påmelding

Påmelding er bindende. Ved avmelding etter 20. september belastes fullt beløp. 

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent av Legeforeningen (allmenn, psykiatri, sosial, geriatri), Sykepleierforbundet, Psykologforeningen og Presteforeningen (12 timer).

Fant du det du lette etter?