HELSENORGE

TID kursholderkurs høst

TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.

PROGRAM 15. november

09.00 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)

09.30 Velkommen – kort introduksjon av TID og forskning

10.15 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer

11.00 Pause

11.15 Personsentrert omsorg i praksis

11.50 Pause

12.00 Kognitiv terapi – en introduksjon

13.00 Lunsj

13.45 Opplæring i TID-modellen

14.30 Pause

14.45 Opplæring i TID-modellen

15.30 Pause

15.45 Opplæring i TID-modellen

16.30 Pause

16.45 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)

17.30 Dagen avsluttes

20.00 Felles middag

PROGRAM 16. november

08.15 Velkommen – oppsummering fra dag 1

08.30 TID-administratorrollen

09.15 Pause

09.30 Gjennomgang og presentasjon av et TID-refleksjonsmøte

10.30 Pause

10.45 TID-refleksjonsmøtet, praktisk øvelse og gjennomføring

11.30 Lunsj

12.30 Forts.: TID-refleksjonsmøtet, praktisk øvelse og gjennomføring

13.45 Pause

14.00 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver

15.30 Dagen avsluttes


Med forbehold om endringer.


Om kurset

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre sammensatte tilstander. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier. Det vil si at TID er en evidensbasert modell. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Før kurset anbefales det å gjøre seg kjent med TID-manualen og TID-filmen.

Antall plasser: 30
Påmeldingen er bindende f.o.m. seks uker før kurset arrangeres.


Målgruppe

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver.

Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.


Pris

Pris er 3 700 kroner (inkludert kursavgift, materiell, lunsj, kaffe/te). 

Ved deltakelse på fellesmiddagen dag 1 blir det et tillegg på 450 kroner.


Overnatting

Bestilles og dekkes av kursdeltaker. Vi anbefaler å bestille rom i god tid. 


Godkjenning

Kurset er godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi. Allmennmedisin godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning, for leger.

Alders- og sykehjemsmedisin godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs, for leger.

Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oppføging i etterkant

Krav til sertifisering

Deltakerne skal i etterkant levere en skriftlig rapport etter å ha gjennomført minst ett kurs for en personalgruppe, og deltatt på et TID-refleksjonsmøte.

Deltakerne får tilsendt spørreskjema om selve kursholderkurset og om erfaringer 6 og 12 måneder etter kurset.

Kursledelsen tar kontakt i etterkant for oppfølging, og er tilgjengelig for spørsmål.


Mer informasjon

Les mer om TID-modellen (tidmodell.no)Før kurset anbefales det å gjøre seg kjent med TID-manualer og TID-filmen:

Se TID-manualen og TID-film (tidmodell.no)Fant du det du lette etter?