Oppsummering 2017

Det ble registrert totalt 417 3-3-meldinger og 23 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet i 2017. Sammenstillingene under viser kategorisering av disse meldingene. I kategorier med færre enn fem tilfeller er antallet fjernet av hensyn til mulighet for identifisering.

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3: Meldeplikt til Meldeordningen.no ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Meldeplikten gjelder ved betydelig skade på pasient, eller ved forhold som kunne ført til betydelig skade.

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a: Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelse. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.


Kategori Antall
Henvisning9
Innleggelse 8
Overflytting til annen avdeling eller annet sykehus6
Utskriving5
Pasientidentifikasjon11
Eksternt samarbeid19
Annet pasientadministrativt24
Selvmordsforsøk21
Selvskading5
Klinisk vurdering21
Forsinket diagnostikk23
Prøver/bilder/tester18
Annet vedrørende diagnostikk12
Behandlingsmetode11
Utførelse av behandling36
Forsinket behandling23
Klinisk vurdering/observasjon/overvåking27
Blødning5
Annen komplikasjon21
Observasjon6
Annet vedrørende pleie15
Pasientjournal/vurdering5
Annet vedrørende dokumentasjon5
Legemiddel - ordinasjon10
Legemiddel - utdeling/administrering15
Fall med påvist skade24
Fall uten påvist skade8
Uventet dødsfall9
Annet pasientuhell5
Kategorier med færre enn fem meldinger
Timeavtalex
Melding fra kommunex
Forberedelse til behandlingx
Reoperasjonx
Gjenglemt fremmedlegemex
Perforasjonx
Leiringx
Intubasjon/luftveierx
Infeksjon - dyp sårinfeksjonx
Infeksjon - annenx
Hematomx
Nerveskadex
Urinretensjon/overfylt blærex
Forordninger/kurvex
Holdingx
Sjekklisterx
Instrukser/retningslinjer/prosedyrerx
Merkelapper/identifikasjonsbånd/-kortx
Rapporter/resultaterx
Informasjon til pasienter, brukere eller pårørendex
Legemiddel - tilbereding/istandgjøringx
Legemidler ved utskrivingx
Ukjent bivirkningx
Bestilling blodprodukterx
Tilgjengelighet på blodproduktx
Oppfølging/observasjon ved bruk av blodprodukterx
Medisinsk teknisk utstyrx
Oksygen/gass/sugx
Skade under transportx
Transportørx
Rekvirentx
Annetx
Sum kategorier med færre enn fem meldinger 65
Ikke valgt56
Sum 535

Fant du det du lette etter?