HELSENORGE

LabSIa desember 2022

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2022.

​​​1. januar 2023 vil det ikke lengre være mulig å bestille prøvetakingsutstyr via fax. Alt utstyr skal bestilles via Laboratoriehåndboka. 

Takk til alle som har sendt inn svar på skjema angående kontaktinformasjon og besøk. Vi tar kontakt og avtaler tidspunkt med dere som ønsker besøk over nyttår.​

Avdeling for blodba​nk og medisinsk biokjemi

Nye prøvetakingsrør til glukosebelastni​ng (oransje kork) 

Laboratoriet i Sykehuset Innlandet tar fra 1. januar 2023 i bruk Trombinrør for analysering av glukose i forbindelse med glu​kosebelastning. ​

Nye prøvetakingsrør til glukosebelastning med oransje kork

Nye prøvetakingsrør til glukosebelastning med oransje kork

Trombinrør må blandes godt fordi de inneholder et stoff som gir hurtig koagulering, og sentrifugeres etter 10 minutter. Da unngår man falsk for lave glukoseverdier fordi glukose forbrukes av cellene i prøven ved henstand. 

Trombinrørene skal bare benyttes når glukose skal benyttes til diagnostikk av diabetes. Ved bestilling av glukose som ledd i kontroll/oppfølging kan vanlige serum gelrør benyttes som før. 

Mer informa​​​sjon 

Glukosebelastning (Laboratoriehåndboka)​Diagnostikk av diabetes - anbefaling av prøvetaking og analyse av fastende glukose og glukose i forbindelse med glukosebelastning​ (PDF, noklus.no)

Utredning av levers​ykdom

Leversykdom er nå den nest vanlige årsaken til tapte arbeidsår i Europa. Omkring en fjerdedel av befolkningen har leversteatose grunnet overvekt og høyt alkoholforbruk. 

Det er enbefalt at alle pasienter med fedme (BMI ≥ 30) eller metabolsk syndrom bør sjekkes for leversykdom. Pasienter med type 2-diabetes har spesielt økt risiko, da en av åtte med denne diagnosen utvikler avansert fibrose. Personer med helseskadelig alkoholinntak bør også sjekkes for leverfibrose ved regelmessige kontroller. 

Utredning med fibrosetesten FIB-4 

Fibrosetesten FIB4 kan brukes som første evaluering av risikogrupper i allmennpraksis og ved mistenkt leversykdom. 

Analysen reflekterer stadiu​m av leversykdom:

 • FIB-4 < 1,3 utelukker avansert fibrose. Pasienter som tilhører en risikogruppe, kan følges videre i primærhelsetjenesten med jevnlig kontroll av leverprøver og FIB-4-test. 
 • FIB-4 ≥1,3 er assosiert med økt risiko for leverfibrose. Disse pasientene bør henvises for videre utredning. 

Laboratoriet regne​r ut ​​FIB-4 ved hjelp av formelen: 

FIB-4 = (alder [år] x ASAT) / (blodplater [10⁹/L] x √ALAT) 

I DIPS Interaktor vil man ku​​nne bestille analysepakken «Leverutredning», som inneholder følgende analyser: 

 • Alaninaminotransferase (ALAT)
 • Aspartataminotransferase (ASAT)
 • Alkalisk fosfatase (ALP)
 • Gamma-glutamyltransferase (GT)
 • Bilirubin
 • Blodplater
 • Albumin
 • FIB-4

I tillegg bør man analysere INR på legekontoret.

Urinprøv​er 

Nyheter​

 • ​​Fosfat, Kalsium, Magnesium og Urat i urin blir tilgjengeliggjort for primærhelsetjenesten. Husk riktig indikasjon, prøvetakingsrutiner og håndtering. 
  • For Urat: Urinbeholder må tilsettes NaOH pga. kort holdbarhet (6 t i romtemperatur). Samledunk med tilsetning fås ved henvendelse til laboratoriet. 
  • For resten: Beholder uten tilsetning. 
 • Se Laboratoriehåndboka, som vil bli oppdatert fortløpende​

Generelt​

Et korrekt analysesvar forutsetter riktig prøvetaking, beholder, håndtering og forsendelse. Informasjon om dette for de spesifikke analysene vi analyserer finner man i Laboratoriehåndboka. 

Øvrige urinanalyser sendes hovedsakelig til Oslo universitetssykehus, og vi viser til deres Laboratoriehåndbok for analyseinformasjon og krav: 

 • Bruk helst morgenurin (minst 2t siden forrige vannlating) 
 • Bruk helst midtstrømsprøve (unntak finnes) 
 • Bruk egnet, rent prøveglass merket med navn, fødselsnummer, dato og klokkeslett 
 • For urinsamling oppgi mengde samlet urin i ml og samletidspunkt 
 • Oppbevar prøven kjølig 
Gå til Laboratoriehåndboka for Sykehuset Innlandet

Prøvetaking

Det er viktig å kjenne til forskjellen mellom morgenurin, spoturin, døgnurin, natturin, vaskeprøve, midtstrømsprøve og kateterprøve. 

Beholder​

De fleste analyser til Medisinsk biokjemi behøver beholder uten tilsetning. For kvalitative og enkelte kvantitative undersøkelser er det som regel godt nok med spoturin, og da helst morgenurin (midtstråle) siden denne er best konsentrert. 

Noen undersøkelser behøver døgnurin. Enkelte analyser krever at urinen tilsettes syre eller base på grunn av holdbarhet. Samledunker med og uten tilsetning kan fås fra laboratoriet. 

Pasienten må informeres nøye om hvordan samlingen skal foretas. Hvis beholderen er tilsatt syre eller base, må urinen lates i annen beholder for så å helles over i beholder med syre. Dette for å unngå å få skade på huden. 

Håndtering​

Hovedregelen er at urin bør oppbevares i kjøleskap frem til innlevering (unntak er urin til urat-analyse skal oppbevares i romtemperatur dersom den ikke er tilsatt NaOH).

Avdeling for p​​atologi

Prøvebeholdere med formalin

Fra nyttår vil det bli sendt ut prøvebeholdere med formalin til primærhelsetjenesten for innsending av histologiske prøver. 

Prøvebeholder med formalin, 20 ml

Prøvebeholder med formalin, 20 ml

Prøvebeholder med formalin, 60 ml

Prøvebeholder med formalin, 60 ml

Beholderne finnes i to forskjellige størrelser: 

 • 20 ml 
 • 60 ml 

Gå til bestilling i Laboratoriehåndboka

 
  

Vi Vi ønsker alle ei god jul, og takker for godt samarbeid i 2022.

Hilsen divisjon Medisinsk service, Sykehuset Innlandet