HELSENORGE

LabSIa januar 2021

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt januar 2021. 

​Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Viktig informasjon om lupus antikoagulant og antifosfolipidantistoffer

Laboratoriet i Sykehuset Innlandet har fått nytt instrument for analysering av lupus antikoagulant som settes i drift 19. januar 2021. Dette medfører noen endringer i rapportering av prøvesvar:

Der rekvirenten tidligere bare fikk oppgitt om prøven var positiv eller negativ, vil vi nå gi ut den ratioen svaret er basert på sammen med kommentar om tolkning. Ratioen vil indikere noe om i hvor stor grad eventuelle antifosfolipidantistoffer påvirker normal koagulasjon; verdier nær normalt referanseområde må ansees som mer usikre enn mer avvikende verdier.

Vi har også fått nye referanseområder for prøven, men det vil rekvirent i liten grad merke siden disse tallverdiene uansett ikke ble oppgitt som en del av prøvesvaret tidligere.

Indikasjoner for å rekvirere lupus antikoagulant er utredning av antifosfolipidsyndrom (APS) og systemisk lupus erythematosus (SLE). Ved begge disse tilstandene hører både lupus antikoagulant, anti-kardiolipin og anti-b2-glykoprotein med i utredningen. Disse prøvene har tidligere blitt besvart av ulike instanser i laboratoriet, men vil nå vurderes samlet av laboratorielege - i henhold til internasjonale retningslinjer.

Potensielle feilkilder som kan gi falskt positivt (eller i sjeldne tilfeller falskt negativt) resultat vil være de samme som tidligere: Graviditet, antikoagulasjonsmidler, kroniske sykdommer, høy alder, nevroleptika, gjennomgått borrelia, syfilis, malaria, og enkelte virale infeksjoner.

Tolkningen og betydningen av antifosfolipidantistoffer er komplisert og i mange tilfeller basert på skjønnsmessige vurderinger. Manglende kliniske opplysninger ved rekvisisjon vil kunne medføre mindre presise tolkningssvar fra laboratoriets side. Husk derfor å alltid oppgi indikasjon for prøvetakning, bruk av antikoagulantia (prøvetakning under slik behandling bør så langt som mulig unngås), og tilstedeværelse av andre feilkilder som nevnt ovenfor.

Nye referansegrenser er:

  • DRVVT ratio:
    • < 1.36 = negativ
    • ≥ 1.36 = positiv
  • SCT ratio:
    • < 1.18 = negativ
    • ≥ 1.18 = positiv

Prøvetaking

Fyll to citratrør (blå kork). Glassene dobbelsentrifugeres og fryses ned før de sendes laboratoriet.

Dobbelsentrifugering: Citratrørene sentrifugeres umiddelbart ved 2000-2500 G i 15 min ved 20 grader C. Ta av det øverste plasmaet ned til ca 0,5 cm over blodlegemene, og overfør til et plastrør. Dette plastrøret sentrifugeres så på samme måte som beskrevet, og det øverste plasmaet ned til ca 0,5 cm igjen overføres til et nytt plastrør. Merk dette røret med «citratplasma», og frys ned innen 4 timer.

Klinikere med interesse for å lese mer om lupus antikoagulant og tolkning av denne, anbefales å lese Kathrien Devreese sin artikkel fra 2020: Testing for antiphospholipid antibodies: Advances and best Practices.