HELSENORGE

LabSIa juni 2021

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2021. 

Ny utgave av laborat​oriehåndboka publiseres 1. juli 2021.


Du finner den her:
https://sykehuset-innlandet.no/laboratorie

Der finnes modul for bestilling av prøvetakingsutstyr som allerede er i bruk.

For å bestille prøvetakingsutstyr må Ny bruker opprettes. Søk frem ditt arbeidssted i rekvirentfeltet og registrer deg med mailadresse og passord.
Analysekatalog med informasjon om indikasjon, prøvetakingsrutine, referanseområde og tolkning av svar er en del av laboratoriehånboka.


Avdeling for patologi

Kun elektroniske patologisvar fra september 2021


Alle prøvesvar går per dags dato ut både elektronisk og i papirformat. Vi vil fra 1. september 2021 slutte å sende ut svarene i papir. Dersom dere fortsatt vil motta papirsvar må dere gi oss beskjed innen 01. juli 2021.

Tilbakemelding kan gis ved å sende en mail til: patologi@sykehuset-innlandet.no

Vedlegg, som konsulterte svar fra andre laboratorier, tegninger og bilder kommer ikke med på de elektroniske svarene. Det går ut fra svaret at vedlegg foreligger. Hvis dere ønsker vedleggene, ta telefonisk kontakt for å få papirkopi. ​

​Elektroniske obduksjonsrekvisisj​​oner

Nå er det mulig å sende obduksjonsrekvisisjoner elektronisk via DIPS Interactor. Rekvisisjonen finnes under patologi, på lik linje med histologi og cytologi rekvisisjoner. 
Alle punktene merket med stjerne er obligatoriske og må fylles ut før dere får sendt rekvisisjonen. 

Det påpekes at det MÅ skrives ut etiketter (selv om disse ikke blir brukt) for at det 
skal bli mulig å sende rekvisisjonen til sykehus.
Viktig at direkte telefonnummer til rekvirerende lege påføres rekvisisjonen.

Husk alltid å ringe Avdeling for patologi for å gi beskjed om obduksjonsrekvisisjon er sendt. Telefonnummer: 61 27 21 73


Pakkeforløp på histologi- og cytologirekvisisjoner

På pasientprøver som følger et pakkeforløp skal ØHJELP velges som hastegrad, og hvilket pakkeforløp pasienten følger skal påføres i klinisk info. Etiketten på prøvematerialet skal merkes med ROSA tusj, dette gjelder også alle «øyeblikkelighjelp-prøver». 

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Laktosebelastning​

Laktosebelastningstest utgår fra Sykehuset Innlandet sitt analyserepertoar. Prøven er svært lite brukt, og i samråd med fagråd for pediatri og gastroenterologi, vil den derfor ikke bli videreført. Diagnosen laktoseintoleranse stilles vanligvis ved hjelp av kliniske opplysninger og eventuelt gentest.

Hvis man i unntakstilfeller skulle ønske å utføre laktosebelastningstester i primærhelsetjenesten, har Vestre Viken laget en prosedyre her. Noklus har for øvrig råd om krav til glukosemålinger i primærhelsetjenesten her, og kan kontaktes ved behov for veiledning.


Fenobarbital og Karbamazepin

Måling av serumkonsentrasjon av disse medikamentene har tidligere blitt utført ved Oslo Universitetssykehus, men vil nå analyseres lokalt i Sykehuset Innlandet.
Veiledende terapeutisk område for fenobarbital forblir uendret (50 – 130 µmol/L), mens for karbamazepin er anbefalt terapeutisk område oppgitt fra vår instrumentleverandør 17-51 µmol/L. (Tidligere ble terapeutisk område for karbamazepin angitt til 15-45 µmol/L, basert på Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi).

APTT

APTT er en koagulasjonstest som brukes ved mistanke om blødningstendens. Primærhelsetjenesten kan ta denne prøven selv, men må da være oppmerksomme på at det er viktig med riktig prøvetakning og forsendelse.

Blodet blandes ved å vende røret minimum 4 ganger straks etter prøvetaking. Rørene sentrifugeres så raskt som mulig og innen 1 time etter prøvetaking. Prøvene dobbeltsentrifugeres for å få plasma fritt for trombocytter.

Utførelse av dobbeltsentrifugering:

  • Citratrøret sentrifugeres ved 2000-2500 g i 15 minutter. Plasma avpipetteres til et plastrør (unntatt siste 0,5 mL plasma som ligger like over blodlegemene)
  • Avpipetteringsrøret sentrifugeres ved 2000-2500 g i 15 nye minutter
  • Plasmaet pipetteres deretter til nytt plastrør som merkes med citrat-plasma og fryses. (Kast siste 0,5 mL plasma i bunnen av røret som har vært sentrifugert)
Hemolyserte prøver kan ikke analyseres, prøven må tas på nytt. Husk å merke røret med prøvemateriale: citrat-plasma. Frosset citrat-plasma sendes til sykehuslaboratoriet.​

​​

Holdbarhet hematologi​​​​​

Leukocytter, differensialtelling, MCV, MCH, MCHC, trombocytter, NRBC og EVF/hematokrit har holdbarhet på 36 timer. Hvis prøven er over >36 timer gammel blir den automatisk besvart med «Svar kan ikke utgis. Holdbarhet på prøvematerialet er overskredet»

For Hb, erytrocytter, retikulocytter, IRF (umodne retikulocytter), MCHr og RDW er holdbarheten 72 timer. Hvis prøven er over >72 timer gammel blir den automatisk besvart med tilsvarende kommentar som nevnt i forrige avsnitt. Det er viktig at riktig prøvetakingstidspunkt oppgis.

D-dimer og aldersjusterte beslutningsgrenser

Aldersjusterte beslutningsgrenser ved venøs tromboembolisme:
​Alder​

Beslutningsgrense
(mg/L FEU)
Kommentar
 ≤ 50 år
​< 0,50
​51 – 80 år​
​ < alder x 0,01
​Eksempel: 60 år: < 0,6 mg/L FEU
​ ≥ 80 år​
​ < 0,80

Sva​​rtider i sommer

På grunn av ferieavvikling kan det være lengre svartid på noen analyser i juli (for eksempel elektroforese og blodutstryk). Ta kontakt med laboratorielege dersom det er prøvesvar som haster


Informasjon fra immunologi​

Vi har i perioden fra 18.02.21 - 30.03.21 hatt en feil med vår test Revmatoid faktor IgM. Årsaken til dette var en feil ved et produkt fra leverandør som har ført til en økning av mulig falske positive tester. Vi beklager dette. Feilen er nå rettet opp. Anti-CCP og Rfa var ikke påvirket i perioden.
Revmatoid faktor IgM har lav spesifisitet og klinisk konklusjon vil neppe gjøres på bakgrunn av denne analysen alene. Ved eventuelle spørsmål kan Morten Haugen, lege i spesialisering immunologi og transfusjonsmedisin, kontaktes på telefon 905 51 681.Avdeling for medisinsk mikrobiologi


Forbedring på luftveisdiagnostikken

Vi har tatt i bruk ny plattform og kan nå påvise Adenovirus og Rhinovirus i luftveisprøver som en del av luftveisanalysene. 

Den nye metoden skiller også mellom Bordetella Pertussis og Bordetella Parapertussis.
Prøvetakingen er uendret; nasopharynxprøve eller halsprøve i virus transportmedium. 

Åpningstider sommer 2021

Det er ingen endring i åpningstiden, men det er noe redusert kapasitet på enkelte uker basert på tidligere erfaring. Vi tilstreber å ha like god svartid og service som resten av året. ​
Telefontid
​Dag
​Åpningstid

​Telefonnummer
​​Hverdager
​08.00 - 15.00
​61 05 02 00
​Hverdager
​15.00 - 21.00
​61 27 29 04 / 61 27 29 05
​Lørdag og søndag
​08.00 - 15.00
​61 27 29 04 / 61 27 29 05
Ved spørsmål /informasjon rundt forsendelse, varsling av utbrudd og  transportutstyr for SARS-CoV-2
Kontakt kunderådgiver
E-post: vibeke.fredagsvik@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 48 10 27 21


Ved behov for diskusjon rundt faglige spørsmål om SARS-CoV-2 og andre mikrobiologiske problemstillinger:
Ring vakttelefon lege på telefon: 91 24 02 94 (hverdager 08.00 -15.30).