HELSENORGE

LabSIa juni 2023

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2023.

​Avdeling for patologi 

Forlengede​ svartider i​ sommer

Det kan forekomme forlengede svartider grunnet lav bemanning over lang tid og ferieavvikling. Ta kontakt med avdelingen for spørsmål, eller om det er noe som skal prioriteres. Vi setter pris på at det kun er det som haster som blir merket med CITO.​

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Forlengede svartider i sommer for spesialanalyser

I juli og august måned er forventet svartid på spesialanalyser opptil 2 uker. Dette gjelder elektroforese, isoelektrisk fokusering, allergi, spesialkoagulasjon og blodutstryk fra primærhelsetjenesten med normale cellecytogrammer. Det vil være sommerstengt for spermieundersøkelser i uke 25-33. 

CYP-screening

Hvis en pasient ikke opplever den forventede effekten av et legemiddel, eller får plagsomme bivirkninger, kan det være indikasjon for å undersøke om det foreligger en CYP-genvariant som kan forklare dette.

Mange legemidler omsettes via en gruppe enzymer kalt Cytokrom P-450 (CYP). Ulike genetiske varianter av disse enzymene kan påvirke hvordan en person metaboliserer et legemiddel, og dermed gi opphav til individuelle forskjeller i behandlingsrespons:

  • Pasienter med redusert enzymaktivitet vil få høyere serumkonsentrasjon ved standarddoser, og har økt risiko for doseavhengige bivirkninger. For disse pasientene bør dosen justeres ned. 
  • Pasienter med økt enzymaktivitet vil få lav serumkonsentrasjon og har økt risiko for terapisvikt. For slike pasienter kan det være aktuelt med høyere doser.  

Effekt av enkelte legemidler – prodrugs  medieres av aktive metabolitter dannet via CYP-enzymer. For slike legemidler vil konsekvensen av endret enzymaktivitet være motsatt; nedsatt enzymaktivitet gir redusert dannelse av aktiv metabolitt og dermed redusert effekt, mens økt enzymaktivitet gir risiko for doseavhengige bivirkninger.  

CYP-genotyping bør som sagt vurderes ved bivirkninger og terapisvikt, men også i forkant av behandling ved diagnoser som krever langvarig bruk med psykofarmaka, eller ved oppstart av livsviktige "prodrugs" som klopidogrel (Plavix). Her kan pasienter med inaktive CYP-varianter ha opptil 50 prosent dårligere platehemmende effekt enn de med normalt fungerende enzym. Disse brukerne vil følgelig ha økt risiko for å få et nytt hjerneslag eller hjerteinfarkt, og det er dermed viktig å kjenne til eventuelle CYP-avvik ved behandlingsoppstart. 

Ifølge Dagens Medisin pågår det prosjekter som ser på muligheten for å integrere CYP-avvik i de ordinære journalsystemene, slik at legen får opp et varsel ved rekvirering av medikamenter som ikke er hensiktsmessige ved pasientens CYP-variant: 

– CYP-screening er fremtiden (dagensmedisin.no)

Inntil videre bør svar på farmakogenetiske analyser (spesielt avvikende genotyper) lagres under "kritisk info" i pasientens kjernejournal, for å sikre at informasjonen er tilgjengelig for andre behandlere, og for å unngå at samme analyse rekvireres flere ganger.  

Prøvet​aking 

Se Laboratoriehåndboka for informasjon om prøvetaking: 

CYP-genotyping (Laboratoriehåndboka)​

Mer informasjon 

Senter for psykofarmakologi driver opplæring og kursing av fastleger. Noen nyttige ressurser for de som vil vite mer: 

Avdeling for medisin​sk mikrobiologi

Forlengede svartider i sommer

På grunn av ferieavvikling vil det bli forlenget svartid for enkelte analyser i ukene 25-34. Luftveis-PCR blir kun utført på dagtid mandag til fredag. 

Avvikling av analyser

På bakgrunn av lav etterspørsel har vi planlagt å avvikle følgende analyser: 

  • Bordetella pertussis IgG 
  • Yersinia IgA  
  • Yersinia IgG 

Bordetella Pertussis IgG vil avvikles 1. juli 2023, Yersinia IgA og IgG vil avvikles 1. desember 2023. 

Det er fremdeles mulig å etterspørre analysene, og vi vil da videresende prøvematerialet til OUS Ullevål. Det vil ikke være mulig å rekvirere analysene i DIPS eller i DIPS Interaktor.

Det vil være mulig å bestille «ekstraglass til serologi» fra 30. juni, og skrive under kliniske opplysninger hvilken analyse som ønskes og hvorfor.

Andre orienteringer

Ny analyse:​​ DIVSEND

​30. juni blir analysen DIVSEND tilgjengelig i DIPS Interaktor. Denne kan benyttes for analyser man ikke finner. Viktig at det skrives i felt for kliniske opplysninger hvilken analyse man ønsker utført. ​

Forsendelse​setiketter med utløpt dato

Forsendelsesetiketter har en utskriftsdato, spesifisert under «Date» under returadressen til høyre, og kan benyttes inntil 90 dager etter denne datoen. 

Når det sendes prøver med utløpte forsendelsesetiketter risikerer man at sendingen returneres, og i tillegg belastes laboratoriet med straffegebyr. 

Vennligst kast alle ugyldige etiketter hvor dato er utløpt. ​​

Forsendelsesetikett, illustrasjonsbilde.

Etikettene har en utskriftsdato, spesifisert under «Date» under returadressen til høyre, og kan benyttes inntil 90 dager etter denne datoen. Gjelder etiketter til alle sykehuslaboratorier.  

 

God sommer!

Hilsen divisjon Medisinsk service, Sykehuset Innlandet