HELSENORGE

LabSIa mars 2021

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2021. 

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Diabetespakker endres i Interactor

I analysepakken Diabetes årskontroll inngår analyser som anbefalt av NOKLUS. I samråd med praksis-konsulentene anbefaler vi at denne pakken brukes. Analysepakkene Årskontroll diabetes 1 og 2 fjernes fra Interactor.


Info fra immunologi

Prosedyren til analysen S-kryoglobulin er endret, ønsket prøvemengde er nå 4 ml avpipettert serum (min. 3 ml). Dette tilsvarer serum fra 2 x 3.5 ml glass. Vi minner også om spesialkrav til prøvetaking.


Omlegging av suffiks (rørkoder)

Søndag 7. mars 2021 legger vi om en del av suffiksene på våre analyser, dette styrer antall rør per rekvisisjon. Vi håper endringene vil være til fordel for dere som rekvirenter, da det blir litt færre rør å ta per pasient. Endringen legges ut i Interactor, og dere som benytter dette forholder dere til det antall etiketter som skrives ut derifra. For de som benytter papirrekvisisjoner, vil noen få analyser fortsatt ha gammel suffiks.

Se tabell for endringer:
​Analyse
​Fra suffiks
Til suffiks​​Kommentar
​VITDT
​90
​07
​Suffiks 90 – kun til papirrekvisisjon
​CEA
​AR
​07
Suffiks 90 – kun til papirrekvisisjon​
​CA125
​AR
​07
​Suffiks 90 – kun til papirrekvisisjon
​HCG
​AR
​07
​Suffiks 90 – kun til papirrekvisisjon
​PROBNP
​AR
​07
​LIPOA
​L5
​AR

​FSH
​B9
​AR

​DHEAS
​B9
​AR

​FTI
​B9
​AR
​LH
​B9
​AR
​PROG
​B9
​AR

​PROL
​B9
​AR

​SHBG
​B9
​AR

​TESTO
​B9
​AR
​ØSTRA
​B9
​AR


Tryptase – ny analyse på repertoaret

Tryptase frigjøres fra mastceller og analysen kan blant annet brukes i utredning av anafylaksi og systemisk mastocytose. For bruk i forbindelse med anafylaksi bør prøve tas 1- 2 timer etter symptomdebut. Deretter basisprøve tidligst 12 timer etter symptomdebut. Dette er derimot ikke en ø-hjelpsprøve hvor man kan forvente svar innen få timer. Analysen utføres på laboratoriet på Elverum 2 - 5 dager i uken. Referanseområde < 11 ug/L Signifikant økning > [20% + 2 ug/L]


Oxycodone/tramadol i urin

Nye analyser i rus-screeningspakken.
Tramadol (Nobilgan, Tramadol, Tramagetic) og oksykodon (OxyContin, OxyNorm, Oxycodone, Reltebon, Targin) er to syntetiske opioider som brukes i behandling av moderate til sterke smerter, og som samtidig har et misbrukspotensiale. Disse medikamentene blir nå lagt til standard rus-screeningspakken som brukes (SRUSB-pakken). Rekvirenter behøver ikke å foreta seg noe ekstra, da de to analysene vil bli tatt med automatisk når man rekvirer pakken. Svar vil foreligge som påvist/ikke påvist. Påvisningsgrenser på hhv 200ng/mL og 300ng/mL


 IgG subklasser – nye analyser på repertoaret

 Nyttig å vite om disse: 
 • Summen av subklasser 1 - 4 skal ligge innenfor 80 - 120 % av total IgG hos friske
  • IgG1 utgjør 60 - 70 % av total IgG
  • IgG2 utgjør 20 - 30 % av total IgG
  • IgG3 utgjør 5 - 8 % av total IgG
  • IgG4 utgjør 1 - 4 % av total IgG
 • IgG1 når voksent nivå ved fem års alder
 • IgG2, IgG3 og IgG4 når voksent nivå i løpet av ungdomsårene 
 • Halveringstiden for IgG3 er bare 7 - 8 dager 
 • Halveringstid for IgG1, IgG2, og IgG4 er 21 - 24 dager 
 • Betegnelsen «IgG subklasse mangel " kan bare brukes ved signifikant redusert nivå i serum av en eller flere subklasser hos en pasient hvor den totale IgG konsentrasjonen er normal. 

De fleste med lave nivåer av en eller flere subklasser er asymptomatiske.

Gjentagende (luftveis)infeksjoner og dårlig vaksinerespons kan gi mistanke om klinisk sykdom. Prøve må da tas ved minst to anledninger hvor pasienten er symptomfri (ikke har infeksjon).


Monoklonal-komponent

Indikasjon for rekvirering av serum-elektroforese er mistanke om monoklonal sykdom. For en fin og presis beskrivelse av indikasjon, feilkilder med mer - les denne artikkelen


Allergi – nye rutiner

Allergi-instrumentet på Elverum er tilkoblet et helautomatisk bånd. Dette betyr mindre manuell prøvehåndtering, og endret prøveflyt og kommentering av allergiprøver. Vi ber våre rekvirenter være oppmerksom på følgende: 

 • Prøvesvar på voksne med IgE-total < 1000 kU/L blir gitt ut automatisk.
 • Prøvesvar på voksne med IgE-total > 1000 kU/L og på barn < 18 år vil bli vurdert og kommentert av lege på laboratoriet, med unntak av prøver bestilt av barneleger ved barneavdelingene i SI (disse tar kontakt ved behov for hjelp til tolkning). Lege på laboratoriet vil kunne rekvirere flere analyser enn det som er bestilt, basert på kliniske opplysninger og andre prøvesvar. 
 • Det er svært viktig at prøveglass fylles helt – for å sikre nok materiale. 
  • Et prøveglass = ca. 30 analyser. Det er hensiktsmessig å rekvirere paneltester i første omgang ved «bred» utredning. Hvis klinikk og anamnese peker spesifikt mot ett eller flere allergener er det derimot fornuftig å bestille bare disse.
 • Prøvematerialet blir oppbevart på laboratoriet i 2 uker. Etterbestillinger er mulig i denne perioden. 
 • For hjelp til tolkning av prøvesvar: LIS medisinsk biokjemi vakttelefon 95 92 47 93, eller dialogmelding til «Medisinsk biokjemi, Dialog». 
 •  Om man ikke finner analyser i Interactor ring Laboratoriet på Elverum: 624 38 495


Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Endring av P-Interferon gamma TB analyse fra 1.mars 2021

Vi flytter TB-IGRA analysen over på et annet instrument og det medfører enkelte endringer: Det vil nå skrives ut 4 etiketter der de to siste tegnene (suffix) i prøvetid vil være ulike. (Det er viktig at rett etikett klistres på rett rør og vi ber om hjelp til at dette gjøres riktig).

​Farge på kork
​Suffix (2 siste tegn i prøve ID)
​Grå
​Q6
​Grønn
​Q7
​Gul
​Q8
​Lilla
​Q9
Svarrapporten vil også inneholde 2 resultatverdier i tillegg til en samlet konklusjon. Se eksempel under. Tidligere har vi delt inn resultatet i positiv, negativ og svakt positiv. Nå innføres i tillegg et gråsoneområde. Alle resultater blir kommentert. Dette er i samsvar med nasjonale anbefalinger
Ny PCR metode for variantscreening av Sars-CoV-2

Mandag 1. mars 2021 startet avdeling for mikrobiologi med screening av de vanligste mutasjonene på Sars-CoV-2 positive prøver. Resultatet blir gitt ut som for andre prøver og positive funn på screeningen blir ringt kommuneoverlege.

Foreløpig vil alle prøver som er positive for mutasjon sendes til FHI for sekvensering.

Raskere svar på Sars-CoV-2

Avdeling for mikrobiologi analyseres Sars-CoV-2 alle dager. På hverdager frem til klokka 21.30 og klokka 15.00 på helg og helligdager.

For sikre at svarene foreligger så raskt som mulig, autovalideres svarene slik at de kan finnes igjen i DIPS og Helsenorge.no så fort som analysen er klar for både positive og negative svar. De positive svarene vil fortsatt ringes ut, men vil da ikke nødvendigvis foregå på samme tidspunkt som prøvesvaret går ut skriftlig.

Endring i prøvelogistikk på prøver til Sars-CoV-2 fra Elverum og på Gjøvik

Fra uke 10 vil avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet igjen analysere prøver til Sars-CoV-2 fra diagnosestasjonene i Elverum og på Gjøvik. Svartider opprettholdes. Bedre tilgang på reagenser, økt kapasitet med nytt utstyr og dyktige ansatte gjør dette mulig.

På sikt håper vi også å kunne ta tilbake prøver fra andre diagnosestasjoner i vårt opptaksområde.

Analysering av Koronavirus for helge- og høytidsdager påsken 2021

I forbindelse med koronapandemien vil det bli analysering av koronavirus hver dag gjennom påsken. For våre rekvirenter i primærhelsetjenesten vil transportruter være som tidligere år, det betyr siste henting tirsdag 30. mars.

Teststasjoner som i dag har avtale om transport via lokalt legekontor må besørge transport inn til nærmeste sykehus selv i perioden 31.03 - 05.04.

Innlevering av prøver skjer på Servicetorg der de er åpne. For Tynset kontaktes laboratoriet. Laboratoriet på Tynset, Elverum, Hamar og Gjøvik videresender så disse prøvene med transportrute til Lillehammer.

Prøver mottatt Lillehammer før klokka 08.00 vurderes for analysering samme dag.

Åpningstider Servicetorg
​Sted
​Skjærtorsdag
​Langfredag
​Påskeaften
​1. påskedag
​2. påskedag
Brumunddal
​Stengt​ ​ ​ ​
​Elverum
​09.00 - 20.00
​​09.00 - 20.00
​​09.00 - 20.00
​​09.00 - 20.00
​​09.00 - 20.00
Gjøvik
​09.00 - 21.00
​09.00 - 21.00
​09.00 - 21.00
​09.00 - 21.00
​09.00 - 21.00
Hamar
​12.00 - 19.00
​12.00 - 19.00
​11.00 - 19.00
​12.00 - 19.00
​12.00 - 19.00
Lillehammer
​10.00 - 18.00
​10.00 - 18.00
​09.00 - 17.00
​10.00 - 18.00
​10.00 - 18.00
Reinsvoll
​Stengt ​ ​ ​
​Sanderud
​Stengt ​ ​ ​
Tynset
​Stengt ​ ​ ​