HELSENORGE

LabSIa september 2021

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2021. 

Avdeling for patologi


Kun elektroniske patologisvar fra 01. september 2021
Minner om at Avdeling for patologi kun sender elektroniske patologisvar fra 01. september, hvis ikke annen avtale er inngått.

Påminnelse - Pakkeforløp på histologi- og cytologirekvisisjoner
Hvis pasient skal følge et pakkeforløp, skal man velge ØHJELP som hastegrad i Interactor, samt skrive hvilket pakkeforløp pasienten følger i klinisk info.
Etiketten på prøvematerialet skal merkes med rosa tusj.

Screening av HPV (Human papillomavirus)
Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at HPV-test skal være primær screeningtest for alle kvinner i alderen 34 til 69 år som deltar i Livmorhalsprogrammet.
Innføringen vil skje gradvis, og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2021. Endringen av screeningtest blir gjort gradvis for å sikre at kvaliteten på livmorhalsprogrammet blir opprettholdt på et høyt nivå og gir mulighet for fortløpende justeringer gjennom prosessen for å hele tiden balansere fordelene og ulempene med screening.

Når analysemetoden endres, er det Akershus universitetssykehus som skal analysere all vaginalcytologi. Dette er planlagt fra nyttår, men det vil komme nærmere informasjon til rekvirentene.

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi


Endring vedrørende RhD-profylakse (settes hos fastlege/på helsestasjon 01.10.21)

Profylaksen, som er en sprøyte, settes ved ordinær konsultasjon i svangerskapsuke 28 på fastlegekontoret eller helsestasjonen.

Gjelder RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt foster.
Kopilege fra Interactor
Denne info gjelder legekontor som fortsatt har kobling til Norsk helsenett ( NHN).

Når dere skal rekvirere en kopilege i Interactor, kan dere nå hente denne direkte fra NHN.
Bilde som viser hvordan en kan rekvirere kopilege i Interactor

Skjermdump fra Interactor.
NB! Roland Gundersen er en testpaseint. Det er kun fiktive personopplysninger som vises.

Ved å velge dette åpnes en liste der en kan søke etter og velge rekvirent:
Skjermdump fra Interactor som viser hvordan åpneen liste og søke etter rekvirent.

Skjermdump fra Interactor.

Merk at dette kun fungerer for andre leger i primærhelsetjenesten. Ønsker man en kopi til sykehuslege må dette gjøres som tidligere (rekvirere analyse Kopi til med navn på legen). 

Avdeling for mikrobiologi


Varslingsrutiner SARS-CoV-2 prøver
Gjennom hele pandemien har det vært en utfordring å få positive funn av SARS-CoV-2 ut til kommunene så raskt som mulig, slik at smitteoppsporing kan starte umiddelbart. Fagmiljøet i hele landet har presset på for å få igjennom en digital løsning, men vi har ennå ikke lykkes med dette. Vi fortsetter derfor å varsle kommunelegene om positive funn som tidligere, slik at de kan komme i gang med smitteoppsporing raskest mulig. 

Kommunelegene opplever at de allerede har fått svarene fra pasientene selv, og synes kanskje det er merkelig at vi ringer en stund etterpå. Vi er ikke uenig i det, men vi klarer ikke å svare ut raskere enn det vi gjør nå. Grunnen er at vi i løpet av sommeren fikk på plass automatisk godkjenning av svarene på SARS-CoV-2 prøvene. Det gjør at pasientene får fortløpende svar på Helsenorge.no og kan varsle sine omgivelser om eventuelle positive funn mye raskere enn vi har klart å varsle ut. 

Vi tilstreber å varsle så raskt som mulig, men klarer ikke å være så raske som de digitale løsningene. Vår vurdering er at det er viktigere at svarene kommer rasket mulig ut. 


Nye laboratorielokaler for molekylære metoder
Molekylærbiologiske metoder tar etter hvert over for svært mange av tradisjonelle metoder innen alle laboratoriefagene. Det gir muligheter til et større repertoar og raskere svar. Vi har vært så heldige å få etablert nye flotte lokaler i sykehuset på Lillehammer. 
 
Det gir oss muligheten til å optimalisere driften, få en bedre flyt og etter hvert ta tilbake flere prøver som vi sender til andre laboratorier for analyse. Vi har mål om at dette bidrar til et enda bedre tilbud og raskere svar for alle våre rekvirenter, både interne og eksterne. 

Innflyttingen pågår for fullt og det meste er nå på plass og lokalene tas i bruk fortløpende. Dette er til stor glede for oss og vil ha en positiv betydning for diagnostikken til pasientene i vårt opptaksområde.​