HELSENORGE

LabSIa september 2022

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2022.

Brukerm​​øte

Minner om Brukermøte for helsepersonell i primærhelsetjenesten som laboratoriene i Sykehuset Innlandet arrangerer 29. september 2022. 

Påmeldingsfrist: 15. september 2022

Detaljert program og påmelding til brukermøtet


Avd​eling for blod​​​bank og medisinsk biokjemi 

Nye p​​​ediatriske referansegrenser i Sykehuset Innlandet

Mange biokjemiske parametere endres med vekst og utvikling. De største endringene skjer i nyfødtperioden (0-1 måned), hos spedbarn (1-12 måneder) og i forbindelse med pubertet. For slike analyser kreves det at man har alders- og kjønnsspesifikke referansegrenser eller kliniske beslutningsgrenser.

Vi har nå oppdatert aldersspesifikke referansegrenser for hematologiske parametere i laboratoriehåndboka. Vi vil i månedene som kommer fortløpende legge inn pediatriske referansegrenser for de fleste biokjemiske analysene våre. 


Avdelin​​g for medisinsk mikrobiologi

Nytt prøveta​kingsutstyr

Avdeling for medisinsk mikrobiologi går nå over til å bruke Panther fra Hologic for analysering av prøver til C. trachomatis, N. gonorrhoeae og M. genitalium. 

Panther er et stort helautomatisk analyseinstrument som tar for seg hele prosessen med prøvepipettering, ekstraksjon, påvisning av nukleinsyrer og svarutgivelse.  Det er planlagt at analysene skal kjøres hver dag, noe som vil gi en kortere svartid. 

Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae analyseres automatisk på alle mottatte prøver. Mycoplasma genitalium analyseres når det er rekvirert, og i tillegg ved opplysninger p​å rekvisisjon forenlig med gjeldende nasjonale retningslinjer for testing.

Vi minner om utskiftning av prøvetakingsutstyr/transportmedium for C. trachomatis, N. gonorrhoeae og M. genitalium. “Multi-Collect Specimen Collection Kit” erstattes av “Aptima Urine Specimen Collection Kit” for urinprøver, “Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit” for sekretprøver og “Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit” for prøver tatt fra cervix og mannlig urethra. Laboratoriehåndboka oppdateres med veiledning i prøvetaking til nye transportmedium.

Gammel metode avsluttes 1. oktober 2022. Fra denne dato må vi dessverre avvise alle prøver som ikke kommer på Aptima-transportmedium.

Prøvetakingsutstyr til ny metode bestilles fra Sykehuset Innlandet som tidligere. Mol​ekylærbiologisk enhet

Fra og med 12. september 2022 vil Molekylærbiologisk enhet avvikle kvelds- og søndagsvakter. Luftveis-PCR vil bli utført på dagtid mandag til lørdag.


Avd​​eling for patologi​

Cytologi ce​rvix/vagina

Akershus universitetssykehus (Ahus) utfører all HPV-testing på pasienter for alle legekontor som sender til Sykehuset Innlandet. 

For dere som har Interactor er det viktig at dere rekvirerer denne analysen elektronisk. 

Dere finner analysen her:

Illustrasjonsbilde

Husk også å fylle ut alle tilleggsopplysninger. Papirrekvisisjon er ikke nødvendig.​​