Fastlegesiden

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Sykehuset Innlandet

Møter og møteserier

Oversikt over samarbeidsmøter mellom SI og fastleger legges ut så snart dato for møte og tema er klart.

SI Elverum-Hamar

09.03.2017 - Samarbeidsmøte Hudavdelingen, SI Elverum og fastleger.
Sted: Sentralhallen SI Elverum kl. 18.30-21.30. Møteleder: Kristine Gaarder

22.03.2017 - Samarbeidsmøte Traumemottak SI Hamar og fastleger. Tema: Alvorlig traume. 
Sted: DPS Hamar kl. 18.30-21.30. Møteleder: Ragnhild Dybvig

SI Gjøvik 

21.02.2017 - Samarbeidsmøte Indremedisin, SI Gjøvik og fastleger.
Sted: Møterom strålebygget, SI Gjøvik kl. 18.00-21.00. Møteleder: Karin Frydenberg

04.05.2017 - Samarbeidsmøte Urologi, SI Gjøvik og fastleger. Sang Tran + ass Nora 
05.09.2017 - Samarbeidsmøte ØNH, SI Gjøvik og fastleger. Bente Gauslaa + ass Sang 
09.11.2017 - Samarbeidsmøte Øye, SI Gjøvik og fastleger. Sjur Fossum+ ass Karin 

SI Lillehammer

Fredagsmøter våren 2017, Auditoriet kl. 07.45-08.30.

06.01.2017: Gjesteforelesning i regi av avdeling for bildediagnostikk "PET (positron-emisjonstomografi)" 
ved Trond Velde Bogsrud, nukleærmedisiner, OUS/Universitet i Ålborg

03.02.2017: "Plutselig uventet død på nevrologisk avdeling" 
ved Grethe Kleveland, avdelingssjef

"Hipster studien – Respiratory Rescuetherapy in premature babies" 
ved Dag Helge Frøisland, overlege ved barne- og ungdomsavdelingen

10.03.2017 - Tema: Revmatismesykehuset og Indremedisin

07.04.2017 - Tema: Kirurgi og DPS Lillehammer

05.05.2017 - Tema: Akuttmedisin og Kvinneklinikken

02.06.2017 - Tema: Bildediagnostikk og Indremedisin

(NB. Med forbehold om endringer)SI'ste Nytt

Nr1 2017

Radiologi: nytt pasientadministrativt og bildebehandlingssystem (RIS/PACS) - les mer

Psykisk helsevern: medisinfrie behandlingstilbud - les mer

Blodbanken: RhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinner (midlertidig prosedyre) - les mer

Pasientreiser: Rutiner ved henvisning - fastlege/lege i spesialisthelsetjenesten - les mer

Nr2 2017

Radiologi/ortopedi Gjøvik: Henvisning til ortopedisk poliklinikk - les mer

Nr3 2017

BUP Hedmark og Legevakt: akutte henvendelser ved alvorlig psykisk sykdom hos pasienter under 18 år - les mer

Radiologi: bildediagnostikk på henviste pasienter

Radiologi: kapasitet og ventetider til undersøkelse - 

Geriatri: økt poliklinisk kapasitet på Hamar

Raskere tilbake: kortere ventetid for pasienter med smertetilstander - les mer

Granheim: mer individualisert tilbud


Praksiskonsulentordningen (PKO) 

er et nettverk av fastleger som arbeider for bedre samhandling mellom fastleger og sykehus ved å:

  • fremme bruk og kvalitet i elektroniske henvisninger og epikriser
  • bidra i utvikling av annen elektronisk samhandling
  • bidra til at fastleger og øvrig samarbeidende helsepersonell kjenner og bruker sykehusets tjenester til pasientenes beste
  • delta i arbeid med helhetlige pasientforløp med fokus på god arbeids- og ansvarsdeling innen medisinsk behandling
  • bidra i implementering av Samhandlingsreformen i Innlandet
  • lage møteplasser for fastleger og leger på sykehus.


Karin Frydenberg
Leder i Praksiskonsulentordningen (PKO)
Praksiskonsulent (PK) ved SI Gjøvik
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Skreia legesenter

Skreia legesenter
2848 Skreia

Mobil: 908 63 737
E-post:frydrein@gmail.com


Kristine Gaarder
Praksiskonsulent (PK) ved SI Elverum
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Helsetorget legesenter

Helsetorget legesenter
Amfi-senteret
2408 Elverum

Telefon: 62 43 36 50
Mobil: 984 33 597
E-post:krisgaa@gmail.com


Dag S. Salicath
Praksiskonsulent (PK) ved SI Kongsvinger
Spesialist i allmennmedisin, idrettslege NIMF
Fastlege ved Byparken legesenter

EPA-senteret
Storgata 44
2212 Kongsvinger

Telefon: 62 81 02 22
E-post:salicath@online.no


Ragnhild Dybvig
Praksiskonsulent (PK) ved BUP Hedmark og SI Hamar
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Ridabu legesenter

Ridabu legesenter
Åker allé 4
2322 Ridabu

Telefon: 62 52 01 00
Mobil: 924 05 832
E-post: ragdyb@gmail.com


Dag Lunder
Praksiskonsulent (PK) ved divisjon Psykisk helsevern
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Lillekollen legesenter

Lillekollen legesenter
Lillekollvegen 12
2827 Hunndalen

Mobil: 928 89 268
Epost: dag@lillekollen.nhn.no


Nyttige sider
SIste nytt

27.02.2017

Primær hyperparathyreoidisme

Henvisning til endokrinolog ved primær hyperparathyreoidisme.
27.02.2017

Hyperthyreose

Tiltak som kan gjøres i primærhelsetjenesten ved påvist hyperthyreose.
27.02.2017

Hypothyreose

Primær hypothyreose uten noen tilleggsproblemer utredes og behandles godt i primærhelsetjenesten.
27.02.2017

MR prostata

MR prostata skal utføres ved SI Hamar.
07.02.2017

Akutte henvendelser barn og ungdom

BUP poliklinikk Hamar og Elverum har alternativt tilbud til barn og unge med alvorlig psykiske problemstillinger.
07.02.2017

Asylsøkere og flyktninger med behov for spesialisthelsetjeneste

I møte med pasienter som er flyktninger og asylsøkere kan språket være en stor utfordring.
06.02.2017

Dialektisk atferdsterapi

Selvmordsforsøk og selvskading uten suicidal hensikt er et problem hos et stort antall ungdommer. Disse ungdommene får ofte et utilstrekkelig behandlingstilbud.
06.02.2017

Oppfølging av brystkreftpasienter

Fastlegene har ansvar for å følge opp mange pasienter med ulike kreftformer og med til dels kompliserte prosedyrer over mange år.
06.02.2017

Diagnostisk pakkeforløp

For pasienten er det av stor betydning å komme raskt i gang med utredning og behandling ved mistanke om kreft. Pakkeforløpene er meget effektive for å avklare alvorlige symptomer og tegn.
02.02.2017

Kort ventetid ved Raskere tilbake, Ottestad

To ukers ventetid på “Raskere Tilbake”, Tverrfaglig poliklinikk Ottestad for pasienter med smertetilstander i bevegelsesapparatet.
31.01.2017

Bildediagnostikk artrose

Ortopedene på Gjøvik ønsker seg røntgenbilder når det henvises til ortopedisk poliklinikk.
30.01.2017

Pasientreiser til og fra behandling

Ny forskrift for pasientreiser fra 1. oktober 2016.
10.01.2017

Ris/Pacs

Den 23. september tok SI i bruk et nytt pasientadministrativt og bildebehandlingssystem (RIS/PACS) ved bildediagnostiske avdelinger.
10.01.2017

RhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinner

Rutinene for oppfølging av Rh-neg gravide er endret fra 1.9.16.
08.01.2017

Medisinfri behandling

Divisjon Psykisk helsevern starter opp tilbudet med medikamentfri behandling i regi av TIPS enhetene på Reinsvoll og Sanderud.
29.11.2016

SIste Nytt Elverum-Hamar 6-2016

Informasjon fra praksiskonsulentene i divisjon Elverum-Hamar.
09.11.2016

SIste Nytt Gjøvik 5-2016

Informasjon fra praksiskonsulenten i divisjon Gjøvik.
Se flere nyheter()

Arrangementer for helsepersonell

30.03 torsdag

Er like helsetjenester likeverdige helsetjenester

Etiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.

04.04 tirsdag

Diabetes fagdag

Kommunene i Glåmdalsregionen og Sykehuset Innlandet arrangerer fagdag om diabetes.

25.04 tirsdag

Trygge traumeterapeuter

Introduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

03.05 onsdag

Emnekurs i ECT

Obligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs arrangeres i år på Quality Hotel Strand, Gjøvik.

08.05 mandag

Sykdommer, fordommer og andre dommer

Årets fagdag for ergo- og fysioterapeuter arrangeres på Lillehammer.

11.05 torsdag

Ser vi barna?

Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige seminar for barneansvarlige i helseforetaket, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner.

08.06 torsdag

Schizofrenidagen 2017

Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

14.06 onsdag

Schjelderupseminaret

Genetiske dilemmaer – hvor går grensen mellom det teknologisk mulige og det etisk forsvarlige? Dette er tema på årets Schjelderupseminar på Nansenskolen.

21.08 mandag

IAPR konferansen

Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

Se flere kommende arrangementer ()

Autismespekterforstyrrelser

Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

Helsepedagogikk

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Se flere faste arrangementer ()