Fastlegesiden

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Sykehuset Innlandet

Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger,

Anbefalingene har kommet istand etter langvarige diskusjoner mellom praksiskonsulentene i Sykehuset Innlandet ut fra egne erfaringer, innspill fra mange av kollegene i Innlandet og etter inspirasjon fra arbeid i Osloregionen, Østfold og NFA. Den er endret etter høringer hos fastlegene på epost og i allmennlegeutvalg og etter drøftinger på flere avdelingsmøter i foretaket, med fagledelsen og i de geografiske samarbeidsutvalgene. Anbefalingene må være dynamiske og må revideres når tiden og utviklingen tilsier det og senest om to år. Les hele anbefalingen her

Samarbeidsmøter og møteserier

Oversikt over samarbeidsmøter/møter mellom SI og fastleger legges ut så snart dato for møte og tema er klart.

SI Elverum-Hamar

04.12.2018 - Samarbeidsmøte Revmatismesykehuset og fastleger.
Sted: SI Elverum& kl. 18.30-21.30. Møteleder: Kristine Gaarder

13.09.2018 - Samarbeidsmøte avdeling for bildediagnostikk SI Elverum og fastleger.
Sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30. Møteleder: Kristine Gaarder

25.01.2018 - Samarbeidsmøte divisjon Psykisk helsevern og fastleger.
Tema: Hvordan bedre tilbudet til pasienter med psykisk lidelse? Hva er fornuftig bruk av psykofarmaka?
Sted: DPS Hamar kl. 18.30-21.30. Møteleder: Ragnhild Dybvig

SI Gjøvik

22. 01.2019 - Samarbeidsmøte "Nevrologi, akutt hjerneslag og rehabilitering og habilitering for hvem?"
Sted:SI Gjøvik kl. 18.00-21.00, 5. etasje - over kantina. Møteleder: Karin Frydenberg

20.11.2018 - Samarbeidsmøte Medisinsk avdeling SI Gjøvik og fastleger.
Sted: SI Gjøvik kl. 18.00-21.00. Møteleder: Karin Frydenberg


SI Lillehammer

Fredagsmøter (07.45-08.30) 2018:

07.12.18: «Konsistens, kontinuitet, kvalitet. Om «rød tråd» i Diabetesbehandling»
v/overlege Dag Helge Frøisland og overlege Anne Kirsti Myrvang Høgåsen, Barne- og Ungdomsavdelingen

«Kloke valg» i transfusjonsmedisin
v/overlege Jens Kronborg


SI'ste Nytt

2018

Screening for MRSA/VRE/ESBL bærerskap før innleggelse/poliklinisk/radiologisk undersøkelse les mer

Kloke valg kamanjen les mer

Førerkortpoliklinikken avvikles les mer

Spiral/P-stav og henvisning til gyn les mer

Nyoppdaget diabetes hos barn - øhjelp les mer

2017

Nr1 2017

 • Radiologi: nytt pasientadministrativt og bildebehandlingssystem (RIS/PACS) - les mer
 • Psykisk helsevern: medisinfrie behandlingstilbud - les mer
 • Blodbanken: RhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinner (midlertidig prosedyre) - les mer
 • Pasientreiser: Rutiner ved henvisning - fastlege/lege i spesialisthelsetjenesten - les mer

Nr2 2017

 • Radiologi/ortopedi Gjøvik: Henvisning til ortopedisk poliklinikk - les mer

Nr3 2017

Nr4 2017

NR5 2017

NR6 2017

NR7 2017


NR8 2017

NR9 2017

 • Hjerneslag i SI Lillehammer sitt nedslagsfelt - les mer
 • Henvisning av pasienter til hypothyreose kurs - les mer
 • Malignitetsutredning hos fastlege foretas ved ideopatisk venøs trombose - les mer


Alderspsykiatrisk fagråd

Fagrådet i avdeling for alderspsykiatri ble etablert i 2007. Hensikten med fagrådet er å finne god dokumentasjon for den behandling vi tilbyr våre pasienter i poster og poliklinikk. Vi bruker strukturerte metoder for å søke etter god dokumentasjon, og vi nedtegner våre anbefalinger i egne skjemaer som publiseres i sykehusets Kvalitetsportal. Fagrådet er delt opp i fire grupper, som er satt sammen med utgangspunkt i den kliniske hverdagen den enkelte befinner seg i; Demens, diagnostikk og behandling av demens, Demens, behandling av atferdsmessige og psykologiske symptomer, Depresjon og angst og Delirium, psykoser, uklare tilstander.

Kontaktpersoner:
Eivind Aakhus | Eivind.Aakhus@sykehuset-innlandet.no
Anne Grete Sandaker | Anne.Grete.Sandaker@sykehuset-innlandet.no

Alderspsykiatri - fagrådets anbefalinger

Screeningverktøyet 4AT - finnes det noen gode validitetsstudier? les mer

Deliriumbehandling - hvilken behandling har dokumentert effekt? les mer

Frontotemporal demens (FTD) - finnes det kartleggingsverktøy som kan bidra til å stille diagnosen? les mer

Litiumbehandling ved demens - kognitive effekter les mer

Sjalusiparanoia i alderspsykiatrien - hvordan skal dette håndteres hos eldre? les mer

Klozapinbruk ved demens - et alternativ ved behandlingsresistent aggresjon/agitasjon ved demens? les mer

Kognitive tester ved demens - finnes det tester/testprofiler som kan skille depresjon og demens hos eldre? les mer

Praksiskonsulentordningen (PKO) 

er et nettverk av fastleger som arbeider for bedre samhandling mellom fastleger og sykehus ved å:

 • fremme bruk og kvalitet i elektroniske henvisninger og epikriser
 • bidra i utvikling av annen elektronisk samhandling
 • bidra til at fastleger og øvrig samarbeidende helsepersonell kjenner og bruker sykehusets tjenester til pasientenes beste
 • delta i arbeid med helhetlige pasientforløp med fokus på god arbeids- og ansvarsdeling innen medisinsk behandling
 • bidra i implementering av Samhandlingsreformen i Innlandet
 • lage møteplasser for fastleger og leger på sykehus.

Karin Frydenberg
Leder i Praksiskonsulentordningen (PKO)
Praksiskonsulent (PK) ved SI Gjøvik
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Skreia legesenter

Skreia legesenter
2848 Skreia

Mobil: 908 63 737
E-post:frydrein@gmail.com


Kristine Gaarder
Praksiskonsulent (PK) ved SI Elverum
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Helsetorget legesenter

Helsetorget legesenter
Amfi-senteret
2408 Elverum

Telefon: 62 43 36 50
Mobil: 984 33 597
E-post:krisgaa@gmail.com


Dag S. Salicath
Praksiskonsulent (PK) ved SI Kongsvinger
Spesialist i allmennmedisin, idrettslege NIMF
Fastlege ved Byparken legesenter

EPA-senteret
Storgata 44
2212 Kongsvinger

Telefon: 62 81 02 22
E-post:salicath@online.no


Ragnhild Dybvig
Praksiskonsulent (PK) ved BUP Hedmark og SI Hamar
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Ridabu legesenter

Ridabu legesenter
Åker allé 4
2322 Ridabu

Telefon: 62 52 01 00
Mobil: 924 05 832
E-post:;ragdyb@gmail.com


Dag Lunder
Praksiskonsulent (PK)ved divisjon Psykisk helsevern
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Lillekollen legesenter

Lillekollen legesenter
Lillekollvegen 12
2827 Hunndalen

Mobil: 928 89 268
Epost:dag@lillekollen.nhn.no

Rita Hansen Møller
Praksiskonsulent (PK) ved SI Lillehammer
Spesialist i allmennmedisin 
Fastlege ved Sør-Fron Legesenter

Sør-Fron Legesenter
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Mobil: 93254449
E-post: rita.hansen.moller@gmail.com


Nyttige sider


SIste nytt

 • 06.11.2018
  INR-egenmåling og Marevandosering

  Målgruppe for kurset er personer som står fast på Marevan, har hatt forutsigbare doser siste seks måneder, og ønsker å måle INR og dosere Marevan selv. 

 • 20.06.2018
  Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger

  Anbefalingene har kommet istand etter langvarige diskusjoner mellom praksiskonsulentene i Sykehuset Innlandet ut fra egne erfaringer, innspill fra mange av kollegene i Innlandet og etter inspirasjon fra arbeid i Osloregionen, Østfold og NFA.

 • 20.06.2018
  Screening for MRSA/VRE/ESBL bærerskap

  Prøver på MRSA/VRE/ESBL tas på fastlegekontoret slik at svar, som hovedregel, kan foreligge før planlagt innleggelse og poliklinisk behandling.

 • 20.06.2018
  Kloke valg kampanjen

  ”Choosing wisely”- kampanjen skal hjelpe pasienter og helsepersonell til å unngå utredninger, prøver, behandlinger og prosedyrer som sannsynligvis ikke er til nytte for pasienten, eller som de i verste fall kan ta skade av.

 • 09.02.2018
  Nyoppdaget diabetes hos barn er øhjelp

  Det er viktig at barn med debuterende diabetes mellitus ikke henvises som elektivt sendte e-henvisninger.

 • 07.02.2018
  Spiral/P-stav

  Ber fastlegene skrive respet på spiral/P-stav før henvisning til gynekologisk poliklinikk.

 • 31.01.2018
  Førerkortpoliklinikken avvikles

  Som en av flere planlagte endringer i Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering er Førerkortpoliklinikken ved SI Ottestad, slik den til nå har vært drevet, besluttet avviklet fra 2018.

 • 18.12.2017
  Malignitetsutredning ved idiopatisk venøs trombose

  Malignitetsutredning hos fastlege foretas ved idiopatisk venøs trombose.

 • 18.12.2017
  Hypothyreosekurs

  Sykehuset Innlandet Hamar arrangerer tverrfaglig kurstilbud over to dager om hypothyreose to ganger i året.

 • 18.12.2017
  Hjerneslag i Lillehammer sitt nedslagsfelt

  Pasienter med hjerneslag har til nå blitt behandlet ved medisinsk avdeling.

 • 19.10.2017
  Pasientforløp hoftebrudd

  Sykehuset Innlandet har startet et arbeid med gode pasientforløp og Gode pasientforløp hoftebrudd skal bli malen for senere forløp. Prosjektet er delt i en prehospital, en hospital og en posthospital fase.

 • 19.10.2017
  Postbariatrisk plastikkirurgi

  Tilbud til pasienter som har hatt stor vektnedgang og plages med hudoverskudd.

 • 25.09.2017
  H-resept og finansieringsansvar

  Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene finansieringsansvar for noen H-reseptlegemidler.

 • 25.09.2017
  Flagging av resistente mikrober

  Kritiske opplysninger legges i elektronisk pasientjournal (EPJ).

 • 25.09.2017
  Svangerskapsdiabetes

  Ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes.

 • 25.09.2017
  Vaktpostlymfeknuteundersøkelse

  Sykehuset Innlandet skal i henhold til nasjonale retningslinjer ta i bruk vaktpostlymfeknute (VP)-undersøkelse (sentinel node) i primærdiagnostikken av kutane maligne melanomer.

 • 31.08.2017
  Kognitive tester ved demens

  Finnes det tester/testprofiler som kan skille depresjon og demens hos eldre?

 • 31.08.2017
  Klozapinbruk ved demens

  Bruk av klozapin ved demens.

 • 31.08.2017
  Sjalusiparanoia i alderspsykiatrien

  Hvordan skal sjalusiparanoia hos eldre håndteres?

 • 31.08.2017
  Litiumbehandling ved demens

  Kognitive effekter av litium hos pasienter med demens og depresjon vs pasienter med depresjon og demens som ikke får litium.

 • 31.08.2017
  Frontotemporal demens (FTD)

 • 31.08.2017
  Deliriumbehandling

  Har acetylcholinesterasehemmere en dokumentert effekt ved delirium?

 • 31.08.2017
  Screeningverktøyet 4AT

  4AT kan brukes for å screene innlagte pasienter for delir og kognitiv svikt. 4AT presterer omtrent som det mer etablerte CAM, men virker mer brukervennlig.

 • 23.06.2017
  Konferanseplikt

  Prøveordning med konferanseplikt ved akuttinnleggelser på medisinsk avdeling SI Gjøvik

 • 23.06.2017
  Infertilitetsutredning

 • 23.06.2017
  Samhandlingsprosjekt hjerneslag

  Sykehuset Innlandet ved Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) har fått midler fra HSØ til et prosjekt for å bedre oppfølgingen av personer med hjerneslag og deres pårørende.

 • 11.05.2017
  Dagkirurgisk gallesteinsoperasjon

  Laparoskopiske cholecystectomier som dagkirurgisk tilbud på Gjøvik.

 • 21.04.2017
  Bildediagnostikk på henviste pasienter

  Ved mottatt henvisning på pasienter som har gjennomgått bildediagnostiske undersøkelser, ønsker aktuell spesialist på sykehuset å vurdere bildene.

 • 21.04.2017
  Geriatrisk poliklinikk Hamar

  Poliklinikken tar i mot pasienter med sammensatte sykdommer.Det er også mulighet for vurdering eller «second opinion» i forhold til de nye førerkortforskriftene gjeldende fra 1. oktober 2016.

 • 21.04.2017
  Granheim lungesykehus

  Fra nyttår har Granheim lungesykehus kunne tilby et mer individualisert behandlingstilbud. Endringene er i tråd med de nasjonale føringene for spesialisthelsetjenesten.

 • 31.03.2017
  Henvisning til rehabilitering

  Fagråd Rehabilitering i Helse Sør-Øst (HSØ) har utarbeidet en sjekkliste med avslagskriterier for henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

 • 31.03.2017
  Hospice Sangen

  Utvidet kapasitet i vårt tverrfaglige team innebærer at vi nå kan tilby polikliniske tverrfaglig konsultasjoner i tillegg til vårt eksisterende dagtilbud.

 • 31.03.2017
  Henvisningsrutiner BUP

  Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP, er spesialisthelsetjeneste som har til oppgave å utrede og behandle barn og ungdom i alderen 0-18 år ved mistanke om psykiske lidelser.

 • 27.02.2017
  Hyperthyreose

  Tiltak som kan gjøres i primærhelsetjenesten ved påvist hyperthyreose.

 • 27.02.2017
  Hypothyreose

  Primær hypothyreose uten noen tilleggsproblemer utredes og behandles godt i primærhelsetjenesten.

 • 27.02.2017
  Primær hyperparathyreoidisme

  Henvisning til endokrinolog ved primær hyperparathyreoidisme.

 • 27.02.2017
  MR prostata

  MR prostata skal utføres ved SI Hamar.

 • 07.02.2017
  Asylsøkere og flyktninger med behov for spesialisthelsetjeneste

  I møte med pasienter som er flyktninger og asylsøkere kan språket være en stor utfordring.

 • 07.02.2017
  Akutte henvendelser barn og ungdom

  BUP poliklinikk Hamar og Elverum har alternativt tilbud til barn og unge med alvorlig psykiske problemstillinger.

 • 06.02.2017
  Dialektisk atferdsterapi

  Selvmordsforsøk og selvskading uten suicidal hensikt er et problem hos et stort antall ungdommer. Disse ungdommene får ofte et utilstrekkelig behandlingstilbud.

 • 06.02.2017
  Diagnostisk pakkeforløp

  For pasienten er det av stor betydning å komme raskt i gang med utredning og behandling ved mistanke om kreft. Pakkeforløpene er meget effektive for å avklare alvorlige symptomer og tegn.

 • 06.02.2017
  Oppfølging av brystkreftpasienter

  Fastlegene har ansvar for å følge opp mange pasienter med ulike kreftformer og med til dels kompliserte prosedyrer over mange år.

 • 02.02.2017
  Kort ventetid ved Raskere tilbake, Ottestad

  To ukers ventetid på “Raskere Tilbake”, Tverrfaglig poliklinikk Ottestad for pasienter med smertetilstander i bevegelsesapparatet.

 • 31.01.2017
  Bildediagnostikk artrose

  Ortopedene på Gjøvik ønsker seg røntgenbilder når det henvises til ortopedisk poliklinikk.

 • 30.01.2017
  Pasientreiser til og fra behandling

  Ny forskrift for pasientreiser fra 1. oktober 2016.

 • 10.01.2017
  RhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinner

  Rutinene for oppfølging av Rh-neg gravide er endret fra 1.9.16.

 • 10.01.2017
  Ris/Pacs

  Den 23. september tok SI i bruk et nytt pasientadministrativt og bildebehandlingssystem (RIS/PACS) ved bildediagnostiske avdelinger.

 • 08.01.2017
  Medisinfri behandling

  Divisjon Psykisk helsevern starter opp tilbudet med medikamentfri behandling i regi av TIPS enhetene på Reinsvoll og Sanderud.

 • 29.11.2016
  SIste Nytt Elverum-Hamar 6-2016

  Informasjon fra praksiskonsulentene i divisjon Elverum-Hamar.

 • 09.11.2016
  SIste Nytt Gjøvik 5-2016

  Informasjon fra praksiskonsulenten i divisjon Gjøvik.

Arrangementer for helsepersonell

 • Onsdag 09.01.
  ROP-dagen 2019

  ROP-dagen 2019 vil illustrere bredden av hva avhengighet er og kan være.

 • Mandag 04.02.
  Systematisk tekstkondensering

  En systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.

 • Tirsdag 05.02.
  PRISM

  PRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som er utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.

 • Tirsdag 05.02.
  Obligatorisk emnekurs i ECT

  Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.

 • Onsdag 13.02.
  Rehabiliteringsforum 2019

  Sammen med Fylkesmannen i Innlandet arrangerer Sykehuset Innlandet sitt årlige Rehabiliteringsforum.

 • Torsdag 14.02.
  TIPS famileskole

  Gruppelederkurs i psykoedukativt familiearbeid ved behandling av psykose er et interaktivt ferdighetskurs for å lære allianseog krisesamtaler med pasienter og deres pårørende.

 • Onsdag 27.02.
  TID kursholderkurs

  TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

 • Tirsdag 26.03.
  ABC-traumekurs

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Akutte henvendelser barn og ungdomhttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/akutte-henvendelser-barn-og-ungdomAkutte henvendelser barn og ungdomBUP poliklinikk Hamar og Elverum har alternativt tilbud til barn og unge med alvorlig psykiske problemstillinger.06.02.2017 23:00:00
MR prostatahttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/mr-prostataMR prostataMR prostata skal utføres ved SI Hamar.26.02.2017 23:00:00
Hypothyreosehttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/hypothyreoseHypothyreosePrimær hypothyreose uten noen tilleggsproblemer utredes og behandles godt i primærhelsetjenesten.26.02.2017 23:00:00
Hyperthyreosehttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/hyperthyreoseHyperthyreoseTiltak som kan gjøres i primærhelsetjenesten ved påvist hyperthyreose.26.02.2017 23:00:00
Primær hyperparathyreoidismehttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/primer-hyperparathyreoidismePrimær hyperparathyreoidismeHenvisning til endokrinolog ved primær hyperparathyreoidisme.26.02.2017 23:00:00
Henvisning til rehabiliteringhttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/henvisning-til-rehabiliteringHenvisning til rehabiliteringFagråd Rehabilitering i Helse Sør-Øst (HSØ) har utarbeidet en sjekkliste med avslagskriterier for henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.30.03.2017 22:00:00
Hospice Sangenhttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/hospice-sangenHospice SangenUtvidet kapasitet i vårt tverrfaglige team innebærer at vi nå kan tilby polikliniske tverrfaglig konsultasjoner i tillegg til vårt eksisterende dagtilbud.30.03.2017 22:00:00
Henvisningsrutiner BUPhttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/henvisningsrutiner-bupHenvisningsrutiner BUPBarne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP, er spesialisthelsetjeneste som har til oppgave å utrede og behandle barn og ungdom i alderen 0-18 år ved mistanke om psykiske lidelser.30.03.2017 22:00:00
SIste Nytt Gjøvik 5-2016https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/siste-nytt-gjovik-5-2016SIste Nytt Gjøvik 5-2016Informasjon fra praksiskonsulenten i divisjon Gjøvik. 08.11.2016 23:00:00
SIste Nytt Elverum-Hamar 6-2016 https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/siste-nytt-elverum-hamar-6-2016-SIste Nytt Elverum-Hamar 6-2016 Informasjon fra praksiskonsulentene i divisjon Elverum-Hamar.28.11.2016 23:00:00
Medisinfri behandling https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/medisinfri-behandling-Medisinfri behandling Divisjon Psykisk helsevern starter opp tilbudet med medikamentfri behandling i regi av TIPS enhetene på Reinsvoll og Sanderud. 07.01.2017 23:00:00
RhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinnerhttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/rhd-profylakse-til-gravide-rh-neg-kvinnerRhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinnerRutinene for oppfølging av Rh-neg gravide er endret fra 1.9.16. 09.01.2017 23:00:00
Ris/Pacshttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/rispacsRis/PacsDen 23. september tok SI i bruk et nytt pasientadministrativt og bildebehandlingssystem (RIS/PACS) ved bildediagnostiske avdelinger. 09.01.2017 23:00:00
Pasientreiser til og fra behandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/pasientreiser-til-og-fra-behandlingPasientreiser til og fra behandlingNy forskrift for pasientreiser fra 1. oktober 2016.29.01.2017 23:00:00
Bildediagnostikk artrosehttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/bildediagnostikk-artroseBildediagnostikk artroseOrtopedene på Gjøvik ønsker seg røntgenbilder når det henvises til ortopedisk poliklinikk.30.01.2017 23:00:00
Kort ventetid ved Raskere tilbake, Ottestad https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/-kort-ventetid-ved-raskere-tilbake-ottestad- Kort ventetid ved Raskere tilbake, Ottestad To ukers ventetid på “Raskere Tilbake”, Tverrfaglig poliklinikk Ottestad for pasienter med smertetilstander i bevegelsesapparatet.01.02.2017 23:00:00
Diagnostisk pakkeforløphttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/diagnostisk-pakkeforlopDiagnostisk pakkeforløpFor pasienten er det av stor betydning å komme raskt i gang med utredning og behandling ved mistanke om kreft. Pakkeforløpene er meget effektive for å avklare alvorlige symptomer og tegn. 05.02.2017 23:00:00
Oppfølging av brystkreftpasienterhttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/oppfolging-av-brystkreftpasienterOppfølging av brystkreftpasienterFastlegene har ansvar for å følge opp mange pasienter med ulike kreftformer og med til dels kompliserte prosedyrer over mange år.05.02.2017 23:00:00
Dialektisk atferdsterapihttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/dialektisk-atferdsterapiDialektisk atferdsterapiSelvmordsforsøk og selvskading uten suicidal hensikt er et problem hos et stort antall ungdommer. Disse ungdommene får ofte et utilstrekkelig behandlingstilbud.05.02.2017 23:00:00
Asylsøkere og flyktninger med behov for spesialisthelsetjenestehttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/asylsokere-og-flyktninger-med-behov-for-spesialisthelsetjenesteAsylsøkere og flyktninger med behov for spesialisthelsetjenesteI møte med pasienter som er flyktninger og asylsøkere kan språket være en stor utfordring. 06.02.2017 23:00:00


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.