Diagnostisk pakkeforløp

For pasienten er det av stor betydning å komme raskt i gang med utredning og behandling ved mistanke om kreft. Pakkeforløpene er meget effektive for å avklare alvorlige symptomer og tegn.

​”Diagnostiske pakkeforløp” settes i gang av fastlegen på følgende grunnlag:

”Symptomer/funn gir mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom det haster å avklare, og sykdomsbildet ikke tilsier organspesifikk utredning”

I Helsedirektoratets retningslinjer er det listet opp en rekke generelle symptomer og tegn. Det er avgjørende at fastlegene følger retningslinjene for implementering for å unngå at det danner seg propper i systemet fordi pasientene er henvist på for tynt grunnlag.

”Henvisende lege er ansvarlig for at resultater fra innledende utredning er tilgjengelig for Diagnostisk senter.”

Fastlegen må forvalte filterfunksjonen ved å gjøre tilstrekkelig innledende diagnostikk og undersøkelser før henvisning. Beskriv symptomer og funn, legg ved laboratoriesvar og andre undersøkelser som underbygger at man henviser til pakkeforløp.

Diagnostiske pakkeforløp settes i gang av fastlegen med en tydelig problemstilling og en klar bestilling om pakkeforløp. Ikke be om at spesialist avgjør om det skal være pakkeforløp.

Husk å informere pasienten om at det henvises til pakkeforløp og hvorfor. Det ligger skriftlig pasientinformasjon på Helsedirektoratets side.klikk her for Pakkeforløp

Kilde: Helsedirektoratet.no

Roald Torp avdelingsoverlege og Håkon Seierstad, overlege
medisinsk avdeling SI Hamar