Dialektisk atferdsterapi

DBT-team Innlandet

Hos et stort antall ungdommer er selvmordsforsøk og selvskading uten suicidal hensikt et problem og disse ungdommene får ofte et utilstrekkelig behandlingstilbud.

Ved BUP Hamar ble det opprettet et DBT-team i 2014. DBT-team Innlandet er et fullverdig DBT-program etter Miller og Linehans modell for ungdom.

Det er 11 behandlere i teamet og teamleder er Ellen Rasmussen.

Målgruppen er ungdom mellom 12-18 år med emosjonell dysregulering inkludert selvskading samt kronisk suicidalitet/mestringssuicidalitet.

Etter 2–4 ukers forberedende arbeid (pretreatment) tilbys 20 uker med individualterapi, ferdighetstreningsgruppe for ungdom og foreldre, telefonkonsultasjon samt familie/nettverksintervensjoner ved behov.

Behandlingsmetoden DBT er tilpasset selvskadende og parasuicidal ungdom, og har vist lovende resultater.

Behandlingsopplegget gir betydelig redusert hyppighet av selvskading, også ett år etter behandling.

DBT bygger på kognitiv atferdsterapi, dialektisk tenkning og mindfulness inspirert av zen-buddhisme. Dialektikk handler om evne til å romme flere sider av samme sak og til å forstå handlingers eller hendelsers kompleksitet og raskt skiftende karakter.

Dialektisk atferdsterapi vektlegger grunnleggende respekt for pasienten kombinert med understreking av at pasienten er deltaker i en prosess som skal gjøre henne/ham til en aktiv problemløser og deltaker i eget liv, emosjonell regulering og utvikling av sosial kompetanse.

Aktuelle ungdommer henvises til BUP poliklinikk, eventuelt kan man ta direkte kontakt med teamet. Behandlingssted for DBT er foreløpig på Hamar eller i Kongsvinger.

Fastlegene henviser til sin lokale BUP i Oppland eller Hedmark. BUP tar stilling til om DBT kan være riktig tilbud til denne pasienten og viderehenviser. Pasienten må da reise til Kongsvinger eller Hamar.

Teamets kontaktinformasjon:

Tlf.: 62 58 85 00/481 48 723
e-post: ellen.rasmussen@sykehuset-innlandet.no

Ellen Rasmussen, BUP Hamar, Ingvild Svenkerud Aasen, enhetsleder BUP Hamar