Førerkortpoliklinikken avvikles

Som en av flere planlagte endringer i Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering er Førerkortpoliklinikken ved SI Ottestad, slik den til nå har vært drevet, besluttet avviklet fra 2018.

Vurderinger der det i førerkortforskriften er angitt at det kreves spesialistvurdering, kan fortsatt henvises til Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering såfremt pasienten tilhører målgruppen som er hjerneslag eller annen ikke progredierende hjerneskade.

Det samme gjelder kompliserte vurderinger der det foreligger både motoriske og kognitive utfall. Disse pasientene kan bli ivaretatt ved Rehabiliteringspoliklinikk her. Øvrige henvisninger må dessverre avslås.

Når det gjelder vurdering av kognitive krav til førerkort, viser vi til Førerkortveilederen

Pasienter med rene motoriske utfall der det ikke foreligger mistanke om kognitive utfall, men der det er aktuelt med tilrettelegging av bil, kan henvises til kommunal ergoterapeut for vurdering. Ergoterapeut har mulighet til direkte henvisning videre til NAV Bilsenter Østlandet som innehar kompetanse på dette området.  

Som tidligere kan geriatrisk poliklinikk eller psykogeriatrisk poliklinikk kunne bistå med vurderinger for sine målgrupper. 

Mer informasjon om denne og øvrige endringer vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.


Kristin Østlie, avdelingsoverlege ph.d.    
Beate Garfelt, seksjonsoverlege Hjerneskade