Henvisning til rehabilitering

Sjekkliste med avslagskriterier

Fagråd Rehabilitering i Helse Sør-Øst (HSØ) har utarbeidet en sjekkliste med avslagskriterier for henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

​Sjekklisten er godkjent av fagdirektør i HSØ og av nettverk for praksiskonsulenter i HSØ.

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon slik at RKE kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av prioriteringsveileder og faglige føringer.

Sjekkliste

Diagnose og beskrivelse av diagnosens betydning for daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).

Opplysninger om familieforhold, trygd- og arbeidsstatus.

Pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?

Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?

 • Hvilken effekt hadde tiltakene?
 • Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 • Har pasienten en individuell plan?

Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall referer relevant epikrise.

Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/ poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene for samme tilstand/diagnose? Dersom ja:

 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
 • Referer epikrise fra siste opphold

Kriterier for avslag

Med bakgrunn i prioriteringsveileder er vanligste kriterier for avslag:

 • Der henvisningen ikke har et klart formulert mål/hensikt med oppholdet og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon.
 • Pasienter som henvises for rekonvalesens.
 • Hatt gjentatte opphold tidligere og det fremkommer ikke ny problematikk/forverring i tilstand/funksjon i henvisningen.
 • Hoveddiagnose er en psykisk lidelse/rus.
 • Ikke beskrevet oppfølging og tiltak i kommunen.
Link til e-læringsprogram for vurdering av rehabilitering: http://www.bit.ly/2m1cB5L