Henvisningsrutiner BUP

Hvem kan henvises og hvem kan henvise.

Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP, er spesialisthelsetjeneste som har til oppgave å utrede og behandle barn og ungdom i alderen 0-18 år ved mistanke om psykiske lidelser.

​Henvisninger blir vurdert i henhold til prioriteringsveilederen.

Pasientens rettigheter er regulert i lov om pasient- og brukerretigheter.

Ventetidsgarantien innebærer behandling innen 65 virkedager. For barn 3-6 år er fristen åtte uker, for barn 0-2 år er fristen seks uker.

Hvem kan henvises: barn og unge fra 0-17år + 9mndr.

Spe- og småbarnsteamet tar også imot henvisning av gravide med utfordringer, som innebærer at man ønsker å være i forkant med veiledning og oppfølging fra før fødsel og i spe- og småbarnsperioden.

Ungdom fra fylte 16 år er helserettslig myndige, dvs bestemmer selv om de vil henvises.

Barn under 16 år: hovedregel at begge foreldre må samtykke ved henvisning. Tilstrekkelig med muntlig samtykke. Ved delt foreldreansvar må begge foreldre samtykke. Det må foreligge særskilte grunner for at BUP skal vurdere barnet dersom bare en forelder samtykker. Yngre barn har rett til å ha sin mening om henvisning, og det skal legges økende vekt på deres mening ut fra alder og modenhet.

Barneverntjenesten samtykker for barn i fosterhjem dersom de har overtatt omsorgen, uavhengig av om de biologiske foreldrene fremdeles har foreldreansvaret.

Hvem kan henvise: barneverntjeneste, psykolog og lege.

BUP er spesialisthelsetjeneste. Før henvisning er det viktig å avklare om:

 • det først bør utredes eller iverksettes tiltak i kommunen
 • andre instanser i kommunen arbeider med saken
 • det tidligere er gjort utredninger eller tiltak, evt. bør rapporter vedlegges.

BUP trenger følgende opplysninger for å vurdere rett til helsehjelp:

Personalia: både på barn og foresatte.

Kontaktinformasjon: Adresse(r) og telefonnummer til foresatte er svært viktig fordi BUP ofte tar telefonisk kontakt

Samtykke: Det er tilstrekkelig at det står uttrykkelig i henvisning at samtykke foreligger, i henhold til regelverket.

Anamnese:

 • Sykehistorie. Aktuelle symptomer. Evt. funksjonssvikt (skole, sosialt).
 • Familieforhold, livssituasjon, nettverk.
 • Tidligere behandling evt. utredninger undersøkelser.
 • Tidligere sykdommer somatisk, psykisk, sykehusinnleggelser, skader.
 • Hvis relevant: forekomst av psykiske og nevrologiske lidelser i familien.
 • Hvis relevant: utvikling, svangerskap, fødsel.
 • Naturlige funksjoner: søvn, appetitt, vannlating, avføring.
 • Allergier.
 • Medisiner. Husk evt p-piller
 • Evt.: røyk, snus, alkohol, rusmidler.

Motivasjon. Ungdom mellom 12 og 16 år skal høres, og deres innstilling til henvisning er viktig.

Henvisers egen vurdering. Bør ikke henvise uten at man personlig har vurdert barnet/ungdommen .

Legeundersøkelse utfra relevans og klinisk skjønn:

 • Somatisk us. Evt. BT , evt. orienterende nevrologisk status.
 • Høyde/vekt ( i alle fall ved spiseproblem)
 • Syn/hørsel

Lab. utfra klinisk indikasjon: Hematologi , elektrolytter, stoffskifte, vitaminer, blodsukker, listen er ikke utfyllende.

Vedlegg: Dersom man har tilgang på aktuelle utredninger og relevant dokumentasjon fra andre instanser, f. eks skole, PPT og helsestasjon. Ved mistanke om ADHD bør det gjøres PPT-utredning og sendes med rapport .

Viktig

Saker der vurdering og behandling haster må man ta telefonisk kontakt og drøfte saken med BUP. Det gjelder selvmordsvurderinger , alvorlige, langtkomne spiseforstyrrelser og lignende.