Kreftenhetene

Gjøvik og Lillehammer

Ved Kreftenhetene Gjøvik og Lillehammer har sykepleierne overtatt en del av konsultasjonene fra legene.

​For eksempel har brystkreftpasienter som får 4 EC-kurer etterfulgt av 12 ukentlige kurer Taxol, legetime på første og andre EC, samt 4. 8. og 12. Taxol. Ved de øvrige kurene er det sykepleierkonsultasjon, noe vi kaller «rett i stolen».  Det skal komme fram av legenotatet hva slags opplegg som følger og når neste legetime er. Sykepleierne sender notat til fastlegen der det er nødvendig, ellers ikke.

På Gjøvik er også kreftenheten godt i gang med sykepleiepoliklinikk, der enkelte pasienter som får tablettbehandling følges opp av sykepleier. Oppstart og evalueringer er selvfølgelig ved lege. Det skal framgå av legenotatet hvordan opplegget er videre fram til neste legetime.  Dokumentasjonen her blir tilsvarende. Sykepleier dokumenterer når det er ren sykepleietime, men notat går til fastlegene kun der det anses nødvendig.

Disse endringene fungerer godt. Pasientene gir uttrykk for å være fornøyde.

Kjetil Weyde, kst. avdelingsoverlege 
Grete Nyeggen Leonardsen, kst. avdelingssykepleier Kreftenheten Gjøvik
Kari Lise Skreden, avdelingssykepleier, Kreftenheten Lillehammer