Litiumbehandling ved demens

Kognitive effekter av litium hos pasienter med demens og depresjon vs pasienter med depresjon og demens som ikke får litium.

Fagrådets anbefaling

Demens utgjør ingen kontraindikasjon for litiumbehandling ved bipolare lidelser, så sant medikasjon er ivaretatt på en trygg måte. Litium kan hos eldre med hell doseres i lavere vedlikeholdsnivå enn hos yngre voksne (s-kons 0,4-0,7). Det er for tidlig å anbefale litium som adjunktiv behandling ved demens eller mild kognitiv svikt, selv om små studier viser lovende resultater.

Begrunnelse

Pasienter med bipolar lidelse, som bruker litium, og utvikler demens, kan fortsette å bruke litium. Det er et teoretisk rasjonale for at litium kan påvirke dannelsen av amyloide plakk, da litium kan virke inn på enzymer som styrer produksjonen av amyloid precursor protein. Det finnes ingen anbefalinger i systematiske oversikter. Litium har i to små prospektive studier vist mulig gunstig effekt på pasienter med mild kognitiv svikt og bipolar lidelse. Kunnskapsgrunnlaget er såpass sparsomt at vi ikke kan ta disse funnene inn i klinisk praksis, men fagrådet vil følge dette i de neste årene.

Gyldig til 2018