Malignitetsutredning ved idiopatisk venøs trombose

Malignitetsutredning hos fastlege foretas ved idiopatisk venøs trombose.

​■ Fullstendig anamnese med vekt på malignitetssuspekte symptomer.
■ Kroppsundersøkelse. Rectaleksplorasjon. Palpatorisk undersøkelse av testis og prostata. Brystundersøkelse hos kvinner.
■ Standard blodprøver inkludert hematologiske, lever og nyrefunksjon, CRP, PSA.
■ Urinprøve
■ Hemofec.
■ Kvinner henvises til mammografi. Gynekologisk undersøkelse hvis dette ikke er gjort siste 12 mndr.
■ Røntgen thorax dersom ikke CT thorax er gjort i forbindelse med utelukkelse av lungeemboli.
■ Ytterligere undersøkelser hvis unormale funn.

Trombofiliutredning
Personer >40 (-50) år med venøs trombose skal ikke trombofiliutredes hvis det ikke er en klar familieopphopning eller mistanke om antifosfolipid syndrom.
Utredning foretas av pasienter <45 år med DVT av ukjent årsak/ svake utløsende faktorer. Gjøres etter tre måneder under (forbigående) seponering av antikoagulasjon. Faktor V Leiden, Protrombin genmutasjon, Protein C, Protein S, test for antifosfolipidsyndrom (evt akutt).