Medisinfri behandling

Divisjon Psykisk helsevern starter opp tilbudet med medikamentfri behandling i regi av TIPS enhetene på Reinsvoll og Sanderud.

​TIPS er utrednings- og behandlingstilbudet innen SI for pasienter med førstegangspsykose eller mistanke om dette.  De vil inkludere et medikamentfritt alternativ i sitt tilbud til pasienter i målgruppen. Det vil gjelde både den polikliniske delen og sengeenheten. Divisjonen vil også se nærmere på rammene rundt pasientforløp der pasienter med psykoselidelser ønsker nedtrapping av medisiner eller å unngå oppstart med medisiner. Fagmiljøet vil evaluere behandlingstilbudet.

Tilbudet er nå tilgjengelig for nyhenviste pasienter. Et tilbud til pasienter som ønsker nedtrapping av allerede etablert behandling vil ta lenger tid å få på plass før det er klart til å ta imot henviste pasienter. Disse pasientene vil få sitt tilbud i de ordinære DPS-tilbud.

Divisjonen har nedsatt en arbeidsgruppe med sentrale fagspesialister som skal arbeide videre med tiltak knyttet til medikamentfrie behandlingstilbud. Praksiskonsulent er invitert inn i gruppen som representant for fastleger.

Bakgrunn:

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i oppdragsdokument til de regionale helseforetakene i 2015 definert at medisinfri behandling innen psykisk helsevern skal være et eget mål for sykehusene. Helse Sør-Øst (HSØ) har vedtatt at hvert helseforetak skal opprette døgntilbud for pasienter som ønsker medisinfri behandling.

Medisinfritt døgnbasert behandlingstilbud skal tilbys pasienter som ønsker det, så langt det er forsvarlig.  De som mottar behandling uten evidensbase må være i stand til å gi frivillig samtykke, ikke være til fare for seg selv eller andre og ikke bli prioritert foran andre med større behov.

Det skal baseres på et psykososialt behandlingstilbud der frivillighet, pasientautonomi, pasientkompetanse, åpen dialog og et maktbalansert samarbeid, - forstått som et samarbeid basert på likeverdighet. Lovfestet i retten til brukermedvirkning, i pasient- og brukerrettighetsloven (paragraf 3-1). Tilbudet skal gis innen de ordinære rammer.

I praksis får allerede pasienter medikamentfrie forløp i disse enhetene. Det skal nå gjøres en mer systematisk beskrivelse av tilbudet. Det arbeides med inklusjonskriterier.

Innføringen av “medisinfri behandling innen psykisk helsevern” er et pålegg fra myndighetene. Det er ikke evidensbasert. Fagmiljøet er derfor kritisk til måten det innføres på. Imidlertid er det enighet om at det er viktig å monitorere effekt og bivirkninger, samt samarbeide om nedtrapping/omlegging av medikamenter ved behov.


Benedicte Thorsen-Dahl,  assisterende divisjonsdirektør psykisk helsevern /leder av arbeidsgruppen
Ragnhild Dybvig,  Praksiskonsulent Sykehuset Innlandet