Pasientforløp hjerneslag

Pasientforløp hjerneslag - hjem til hjem, inkludert pakkeforløp for hjerneslag,  ble innført høsten 2018 og nye prosedyrer og sjekklister er tatt i bruk.

Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag er hensyntatt, og oppdaterte prosedyrer ligger i kvalitetsportalen og gjelder ved alle lokalisasjoner.

Arbeidet med å optimalisere pasientforløpet for hjerneslagpasienter
har pågått siden desember 2017. Dette arbeidet har vært i samarbeid med representanter fra kommunene. 18. juni startet prehospital opp med ny prosedyre.

Det er ansatt forløpskoordinatorer ved alle geografiske sykehus i SI og koordinatorene vil følge opp både registreringen av pakkeforløpet og det lokale forbedringsarbeidet med stort fokus på pasientenes overganger til videre rehabilitering. I denne forbindelse starter en pilot i samarbeid med Ringsaker og Lillehammer kommune for å være tett på de iverksatte tiltakene som omhandler overganger mellom tjenestenivåene. Her har man kommet frem til viktige samhandlingspunkter som er avgjørende for en god pasientflyt fra «Hjem – hjem». Samhandlingspunktene er i tråd med prosedyre/sjekkliste for slagenhetene.

  •    PLO om innleggelse vedrørende alle pasienter med diagnose
    hjerneslag
  • Melding til fastlege om innlagt pasient med hjerneslag
    (dette er nytt)
  • PLO helseopplysninger- det foregår kontinuerlige oppdateringer mellom primær og sekundærhelsetjenestens
  • Tverrfaglig møte mellom kommune og sykehus er planlagt og gjennomført ved behov
  • Tverrfaglig epikrise sendes med videre plan for pasienten
  • Kommunal oppfølging/plan er utarbeidet og igangsatt
  • Kontaktperson/koordinator i kommunen er opprettet
  • Fastlege får informasjon om vedtak på tjenester fra kommunen

Det har vært vist stort engasjement og villighet til å finne gode løsninger med pasientens beste i fokus.

Ingrid With har vært prosessleder for Optimalisering av pasientforløp hjerneslag.