Pasientreiser til og fra behandling

1. oktober 2016 ble det lagt til rette for at pasienten i størst mulig grad skal sørge for transport selv for så å søke refusjon i etterkant.

​Pasientreiser gir sykehuset store utgifter hvert år

Sykehuset Innlandet betaler for all legerekvirert pasienttransport, også den innad i kommunen, men det er de lange transportene på tvers av kommunegrensene som utgjør de største utgiftene, ca 200 mill kroner per år. Det er et viktig ansvar at vi fastleger forvalter disse ressursene på en forsvarlig måte.

Alle sykehusene i Innlandet har faste utkjøringstider for korte og lange turer. Dette er kostnadsbesparende for helseforetaket, og bidrar til å øke midlene som går til behandlinger. 

Hovedregelen er at pasienten får dekket billigste reisemåte til og fra behandlingssted

Ny forskrift (pasientreiseforskriften) fra 1. oktober 2016 legger til rette for at pasienten i størst mulig grad skal sørge for transport selv og søke refusjon i etterkant.  Det refunderes en standardsats per km når avstanden er over 10 km en veg.

Medisinsk grunnlag for pasienttransport rekvireres av behandler og sendes pasientreisekontoret for pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av offentlig transport eller egen bil. 

Eksempel på helsemessige årsaker er betydelig redusert orienteringsevne eller betydelig redusert allmenntilstand eller psykiske vansker som gjør det svært vanskelig eller umulig å bruke rutegående transportmiddel.

Trafikalt grunnlag for pasienttransport (hvis pasienten ikke kan kjøre/kjøres i egen bil eller benytte offentlig transport) rekvireres av Pasientreisekontoret. Pasienten skal vanligvis selv ta kontakt med pasientreisekontoret på nummer 05515, men må hjelpes med det hvis han eller hun trenger det. 

  • Fastlege skal vurdere medisinsk grunnlag for pasienttransport ved innleggelser eller ved henvisninger til polikliniske undersøkelser og da ved første kontakt med spesialisthelsetjenesten.
  • Lege i spesialisthelsetjenesten skal vanligvis vurdere medisinsk grunnlag for pasienttransport ved kontroller og rekvirerer hvis grunnlag foreligger.

Mer info på: