Screeningverktøyet 4AT

Finnes det noen gode validitetsstudier?

4AT kan brukes for å screene innlagte pasienter for delir og kognitiv svikt. 4AT presterer omtrent som det mer etablerte CAM, men virker mer brukervennlig.

Fagrådets anbefaling

4AT kan brukes for å screene innlagte pasienter for delir og kognitiv svikt. 4AT presterer omtrent som det mer etablerte CAM (Confusion Assessment Method), men virker mer brukervennlig. 4AT kan derfor øke oppmerksomheten omkring delirium hos pasienter med eller uten demens. Imidlertid er det en betydelig risiko for å overdiagnostisere delirium hos pasienter med demens når denne type skjemaer brukes. Skåring av 4AT må derfor følges av klinisk diagnostikk.

Begrunnelse

Gruppen har vurdert 4AT som et alternativ for kartlegging av delirium for inneliggende pasienter på Ressursenheten for pasienter med demens og NPS (Nevropsykiatriske symptomer). Grunnen er erfaring med at CAM er lite nyttig i praktisk bruk. Vi fant en systematisk oversikt, en omtale, to valideringsstudier og en metodeartikkel [1-6].Omtalen er en norsk kommentar om oversettelsen til norsk [6]. En valdideringstudie sammenliknet 4AT mot DSM IV kriterier i en geriatrisk inneliggende populasjon (n=232), mens den andre sammenliknet 4AT mot Confusion Assessment Method (CAM) for delir og mot MoCA for kognitiv svikt, i en populasjon av slagpasienter, n=111. Begge studier finner god sensitivitet og ganske god spesifisitet på et overordnet nivå. Spesifisitet svekkes når delirium måles hos pasienter med demens. Her er det stor risiko for å overdiagnostisere delir. Imidlertid rapporterer De og kolleger en vesentlig høyere spesifisitet i demens-gruppen i Bellellis artikkel. Forfatterne av denne systematiske oversikten erkjenner at dette er feilregistrering, og artikkelen kan derfor ikke tas med i vårt arbeid. Sammenliknet med CAM finner en gruppe at en negativ 4AT så å si utelukker delirium.

Gyldig til 2019