SIste Nytt Elverum-Hamar 6-2016

Informasjon fra praksiskonsulentene i divisjon Elverum-Hamar.

​Midlertidig prosedyre for å sikre RhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinner

Rutinene for oppfølging av Rh-neg gravide er endret fra 1. september 2016. Den første prøven tas som tidligere ved første undersøkelse i svangerskapet (tidligst uke 12). Det skal så tas ny blodprøve av Rh-neg gravide i uke 24. Det skal sendes 2 EDTA-rør for dette. Der undersøkes nå om barnet er Rh-neg eller pos. Alle Rh-negativ gravide med Rh-positive foster skal ha RhD-profylakse i uke 28.

Dette er ikke de endelige prosedyrer for hvordan det skal håndteres, men prinsippet er at de gravide ikke skal betale og de skal derfor foreløpig få denne RhD-profylaksen ved nærmeste gynekologisk poliklinikk. Det er viktig at vi fastleger skriver termin og ved hvilken gynekologiske avdeling de gravide skal behandles på rekvisisjonen til laboratoriet, slik at de kan innkalle dem.

Fra blodbanken sendes det følgende informasjon:

PRENATAL RHD DIAGNOSTIKK OG PROFYLAKSE UKE 28

I påvente av den permanente ordningen som forventes å tre i kraft før 1. juli 2017, da fastlege eller jordmor i kommune helsetjenesten skal gi RhD-profylakse, har Helse Sør-Øst bestemt at fødeavdelingene/poliklinikkene midlertidig tar ansvar for å gi anti-RhD.

Blodbanken på Lillehammer og Elverum analyserer og sender alle prøver og prøvesvar i forbindelse med antistoffundersøkelsene, og i tråd med anbefalingen fra Helse Sør-Øst sender blodbanken kopi av svaret på prøven tatt i uke 24 til de gynekologiske avdelinger/poliklinikker dersom det er funnet et RhD positivt foster. Frem til den nye ordningen trer i kraft, vil de gynekologiske avdelingene/poliklinikkene ha ansvar for å innkalle og behandle den gravide.

Siden blodbanken ikke vet hvor den gravide skal føde, er det viktig at lege eller jordmor som rekvirerer prøven i uke 24 skriver fødested i rubrikken for kliniske opplysninger.

I de tilfeller dette ikke er gjort, må blodbanken kontakte rekvirent telefonisk for å få opplyst hvor kopi av svaret skal sendes.

Alle andre prøver i forbindelse med oppfølging av antistoffer hos de gravide behandles som tidligere og både svar på disse og og svar på foster RhD i uke 24 sendes også rekvirent.

Ved spørsmål kan blodbanken kontaktes på tlf:
Lillehammer: 61 27 29 57
Elverum: 62 43 85 37

Jens Kronborg, avdelingsoverlege Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin og praksiskonsulentene i SI, Karin Frydenberg

ADHD hos barn og unge, variasjon i forekomst


Det er stor geografisk variasjon på omfang av barn og unge med en ADHD-diagnose. Hedmark ligger høyt på statistikken, Oppland ligger lavt.

Det er tydelige forskjeller mellom enhetene innad i det enkelte fylke, og mellom kommuner. Ulikhetene har vedvart over år. Vi har så langt ikke funnet noen gode forklaringer på hvorfor det er slik. BUP Oppland og Hedmark har fokus på problemstillingen, i håp om å komme nærmere en forståelse av ulikhetene.

Det er viktig med samarbeid omkring utredning når det er mistanke om en ADHD-tilstand. Bakgrunn for mistanken må i første omgang kartlegges bredt i kommunen, - med opplysninger fra foresatte og barn/ungdom selv, skole/barnehage. PPT har en sentral rolle i arbeidet.

Denne kartleggingen er viktig når fastleger eller andre henvisere, som barneverntjenesten eller psykolog, skal vurdere om det er grunn til å mistenke ADHD og henvise til spesialisthelsetjenesten.

Vi viser til Helsedirektoratets ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging.

Hanne Øverås, avdelingssjef BUP Hedmark Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent BUP Hedmark

Raskere tilbake


Smertetilstander

Kort ventetid ved "Raskere Tilbake", tverrfaglig poliklinikk, Avd. for Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Ottestad.

"Raskere Tilbake", tverrfaglig poliklinikk for pasienter med smertetilstander i bevegelsesapparatet har nå kun to til tre ukers ventetid. Dette er et resultat av økt behandlerkapasitet og systematisk innsats for å få ned ventetiden.

Følgende pasienter kan henvises: Personer med et smerteproblem/helseproblem knyttet til bevegelsesapparatet og som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt, helt eller delvis, innenfor sykepengerettighetsåret. I tillegg kan personer som har en deltidsyrkesaktivitet ved siden av AAP eller UP, også henvises.

Det er svært viktig at opplysninger om ytelser og yrkesaktivitet fremkommer i henvisningen, slik at vi ser at det er en pasient som kan ivaretas av Raskere Tilbake tilbudet.

Hjerneskade

Prosjekt Hjerneskade er et tilbud for personer med ervervet hjerneskade som trenger bistand til å komme tilbake til arbeidslivet eller for å kunne stå i arbeid.

Tilbudet er skreddersydd til hver enkelt pasient, og det har fokus på å mestre arbeidslivet på tross av usynlige vansker som følge av skaden. Tilbudet kan bestå av både individuelle og gruppebaserte tiltak og tar sikte på økt forståelse for ny livssituasjon. Fokus er rehabilitering av endringer i kognitive funksjoner etter skade. Mange pasienter opplever "usynlige vansker" som for eksempel nedsatt oppmerksomhet og økt trettbarhet. Kunnskap og innsikt om de nye utfordringene er en bærebjelke for pasienten for å kunne fungere i hverdagen og i arbeidslivet.

Tilbudet består av et bredt tverrfaglig team: overlege, nevropsykolog, sosialpedagog, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut som i stor grad arbeider ambulant. Ventetid for å komme inn er ca. tre til fire uker. Tilbudet gjennomføres inntil pasienten har fått avklaring mht. arbeid eller annen ordning.

Tove Lie Syljeseth, prosjektkoordinator "Raskere tilbake" i SI
Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum

Revmatismesykehuset med ukesopphold

Revmatismesykehuset tilbyr diagnosebasert ukesopphold. Opplegget ergruppebasert med individuell og tverrfaglig oppfølging. Oppholdet er gratis, pårørende betaler kr. 200/døgn.
Pasienten må henvises fra fastlege eller spesialist.
Revmatismesykehuset tilbyr også opphold for "Yrkesaktiv revmatiker". Fokus på motivasjon, kunnskap og tro på egne muligheter for å kunne være yrkesaktiv.

Henvisningsadresse:
Revmatismesykehuset,
"Ukesopphold"
M. Grundtvigs vei 6, 2609 Lillehammer


Fysikalsk medisin og rehabilitering

Kapasiteten ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk er redusert og det er derfor viktig at pasienten er utredet så langt det er mulig, og at aktuelle behandlingstiltak i regi av førstelinjetjenesten er utført før henvisning - se prioriteringsveileder for fysikalsk medisin: https://helsedirektoratet.no/Sider/G-1094-Prioriteringsveileder-f.aspx

Redusert legekapasitet har også medført endring av førerkortpoliklinikken som nå drives av psykolog/nevropsykolog og ergoterapeut. Det er kun kognitive problemstillinger som vil bli vurdert og gitt tilbakemelding til fastlege om. Viser ellers til ny førerkortveileder gjeldende fra 01.10.16: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen

Siden juli 2016 har det ikke vært ordinær drift ved Smertepoli-klinikken, SI Ottestad, men med bakgrunn i planer for legebemanning, forventer vi ordinær drift på plass i løpet av første halvår 2017.

Beate Garfelt, avdelingsoverlege

Mer spesialisert tilbud ved Granheim Lungesykehus


Fra 2. januar 2017 vil lungepasientene få et mer strukturert behandlingstilbud. Endringene er i tråd med de nasjonale føringene for spesialisthelsetjenesten.
Utredningsoppholdene blir mer strukturerte og med individualiserte tverrfaglige tilbud. Henvisninger skjer direkte til Granheim lungesykehus som tidligere.
Målet er raskere utredning og vi åpner for fire typer opphold:

Utredning og avklaring om videre behandlings- og rehabiliteringsbehov ved mistenkt lungesykdom (antatt 1-2 uker opphold).

  • Utredning av søvnapne (antatt 3-5 dagers opphold).
  • Tilpasning av langtidsoksygen hjemmebehandling (antatt 5 dagers opphold).
  • Lungerehabiliteringsopphold (antatt 4 ukers opphold).

I tillegg polikliniske vurderinger og kontroller.

Ingrid With, avdelingssjef Granheim lungesykehus
Har du stoff til SI’ste nytt?

Kontakt praksiskonsulentene:

Kristine Gaarder
E-post: krisgaa@gmail.com

Ragnhild Dybvig
E-post: ragdyb@gmail.com