SIste Nytt Gjøvik 5-2016

Informasjon fra praksiskonsulenten i divisjon Gjøvik.

Oppfølging av brystkreftpasienter


Vi fastleger har ansvar for å følge opp mange pasienter med ulike kreftformer, til dels med kompliserte prosedyrer og over mange år.
Det krever orden i sakene. Opplyste, delaktige pasienter er en stor fordel.
Vi har derfor, i samarbeid med mamma-kirurgene, utarbeidet en sjekkliste for oppfølging av brystkreftpasienter.

Sammen med epikrisen får fastlegen med informasjonsarket om de ulike prosedyrene som før. Kvinnen får informasjonsarket, og i tillegg en sjekkliste som hun medbringer til legen, for avkryssing på alle kontroller (tilsvarende som for coloncanscer) .

Pernilla Olsson, fungerende seksjonsoverlege


Elektroniske henvisninger til BUP

- et par påminnelser
Elektronisk kommunikasjon med BUP i form av henvisninger og epikriser er kjærkomment i vår fastlegehverdag. Det ”grønne BUP-skjemaet” kan vi nå glemme, men:

 • BUP må ha navn, adresse og telefonnummer til begge foreldre/foresatte dersom ikke kun den ene har foreldreansvar.
 • BUP må ha samtykke fra begge foreldre ved henvisning av barn <16 år, dersom ikke kun den ene har foreldreansvar. Det holder at vi spør foreldrene og skriver i henvisning at begge samtykker.
 • Det er viktig å oppgi navn på barnehage/skole barnet går på.
 • Oppgi samarbeidspartnere, andre instanser som eventuelt arbeider med saken.
 • Husk å trykke på rett mottaker ved elektronisk henvisning. Det har ofte blitt feilsendt henvisninger som skal til psykisk helsevern voksne.

Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent BUP Hedmark

Henvisninger til geriatrisk poliklinikk, SI Gjøvik


Ved geriatrisk poliklinikk settes det av mye tid og ressurser fra flere faggrupper for hver henvist pasient. Vi har lang venteliste, og ønsker derfor å effektivisere driften og unngå mest mulig at pasienter ikke møter til avtalt time.

Vi ber derfor om at fastlegene oppgir følgende i henvisningen:

 • Bør kopi av innkalling sendes til pårørende? I så fall, har pasienten gitt tillatelse til dette?

  Vi trenger også navn og adresse til den aktuelle pårørende.
 • Ved spørsmål om kognitiv svikt, ønsker vi at fastlegen utfører (som minimum) MMS-E og klokketest, og oppgir resultatet i henvisningen.
 • I utredning av kognitiv svikt hører CT (evt. MR) caput med, og vi ber om at fastlege henviser til dette før innkalling hos oss og ved ekstern radiologisk undersøkelse, at bildene overføres SI Gjøvik.
 • Når pasienten møter til timen, skal oppdatert medikamentliste medbringes.

Dersom viktige opplysninger mangler, kan henvisningen bli sendt i retur for supplerende informasjon.

I kommuner der det finnes demensteam, ber vi fastlegene vurdere om noe av utredning/diagnostikk kan utføres i samarbeid med dem.

Med ønske om fortsatt godt samarbeid!
Anne Hjelstuen, geriater og Karin Frydenberg, praksiskonsulent SI Gjøvik

Revmatismesykehuset


Revmatismesykehuset har fortsatt sin tverrfaglige ”Raskere Tilbake Poliklinikk”. I tillegg til revmatolog er det ansatt en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Nina Linnea Hjorth. Det gir utvidet mulighet for utredning/oppfølging av pasienter med muskelskjelettplager som ikke er forårsaket av inflammatorisk revmatisk sykdom. Det er også ansatt en ny psykolog, Aud Elisabeth Tande Degirmenci, som har kompetanse mht. rådgivning om søvn, motivasjon og håndtering av smerter og utmattelse.

Henvisningen til ”Raskere Tilbake” må i tillegg til helsestatus, inneholde informasjon om arbeidsforhold og sykmeldingsstatus.

Ventetiden er omlag to til fire uker.

Med utgangspunkt i denne ressurstilførselen vil prosjektet også fokusere mer på samhandling med primærhelsetjenesten i tiden som kommer. Dersom noen har tanker og innspill når det gjelder samarbeid tar vi gjerne i mot innspill.

Henvisningsadresse:
Revmatismesykehuset,
”Raskere tilbake” poliklinikken,
M. Grundtvigs vei 6,
2609 Lillehammer

Kontakt: Aud Rønningen, prosjektkoordinator telefon: 474 89 071


Revmatismesykehuset med ukesopphold


Revmatismesykehuset tilbyr diagnosebasert ukesopphold. Opplegget er gruppebasert med individuell og tverrfaglig oppfølging. Oppholdet er gratis, pårørende betaler kr 200/døgn. Pasienten må henvises fra fastlege eller spesialist.

Revmatismesykehuset tilbyr også opphold for ”Yrkesaktiv revmatiker”. Fokus på motivasjon, kunnskap og tro på egne muligheter for å kunne være yrkesaktiv.

Henvisningsadresse:
Revmatismesykehuset,
”Ukesopphold”
M. Grundtvigs vei 6, 2609 Lillehammer


Asylsøkere og flyktninger som trenger spesialisthelsetjeneste


Språket er en stor utfordring i møte med pasienter som er flyktninger og asylsøkere. Som førstelinjetjeneste har henvisende fastlege sannsynligvis brukt tolk og har derfor opplysninger om hvilket morsmål pasienten har.
I henvisningen skal det oppgis om det er behov for tolketjeneste.
Det er viktig å angi hvilket språk det gjelder, siden noen land kan ha flere ulike språk .

Marthe Flugstad, samhandlingsrådgiver SI og Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent SI Hamar

 


Forenklet veiledning MRSA/ESBL

Screen på MRSA,VRE,ESBL ved henvisning til sykehus og sykehjem hvis siste år utenfor Norden:

 • vært innlagt eller undersøkt i sykehus
 • vært helsearbeider
 • vært i barnehjem eller flyktningeleir

Screen på samme for

 • tidligere bærere
 • husstandsmedlemmer
 • andre nære kontakter av MRSA-positive som ikke har brukt beskyttelsesutstyr

Asylsøkere og flyktninger

 • skal screenes kun ved henvisning til innleggelse eller undersøkelse


Prøvetaking

 • MRSA
   - fra nese, farynx og perineum
   - fra eventuelle sår, permanent urinkateter, VAP ol.
 • VRE og ESBL
   - fra rectum
   - fra eventuelle sår, permanent kateter, VAP ol.

Se også mer utfyllende info i egen SI’ste Nytt.
Karin Frydenberg, leder for praksiskonsulentene SI


Opphør av drop-in rtg.skjelett og rtg.thorax på SI Gjøvik

 

Tilbudet drop-in for rtg.skjelett og rtg.thorax opphører fra uke 46, mandag 14. november.

Bakgrunn er økt pågang som overstiger avdelingens kapasitet.

Det innføres timebestilling på planlagte undersøkelser og dette kan medføre lengre ventetid. Det bes om at det bestilles time ved å sende henvisning per post elektronisk henvisning til radiologen er fortsatt ikke mulig.

Det blir da igjen viktig at vi fastleger merker med ø-hjelp (kryss) det som haster!

Karin Frydenberg, praksiskonsulent SI Gjøvik


Møteserie

Divisjon Gjøvik inviterer til samarbeidsmøte mellom SI og primærlegene i Vest-Oppland. Stråleterapienheten, Sykehuset Innlandet Gjøvik inviterer sammen med møteseriegruppen til nytt samarbeidsmøte.

Tid: 08. november klokka 18.00 - 21.00
Sted: Innerst i Strålebygget, SI Gjøvik

Program

18.00-18.05: Velkommen og møteledelse
ved fastlegene Nora L. Rosseland og Karin Frydenberg

18.05-18.45:
Presentasjon av avdelingen, tall, nyheter fra stråleterapiavdelingen

18.45-19.05: Gruppeinfo til bryst- og prostatakreftpasienter og ny bruk av ESAS- skjema til palliative pasienter
ved onkologisk sykepleier Anne Grev

19.05-19.30: Pause med servering

19.30-20.15: Strålebehandling av hudlidelser og bivirkninger av det
ved LIS Matthias Rieger

20.15-21.00: Palliativ strålebehandling, indikasjon, effekt og bivirkninger ved overlege Håvard Njå

Vi ser frem til et spennende og nyttig møte også på video med mye diskusjon. Vi håper fortsatt på stort oppmøte både fra allmennleger og sykehusleger for å skape denne møteplassen til et aktivt sted for samhandling. Valdreslegene er fortsatt med på video.

For allmennlegene: Tilstedeværelsesliste føres hver gang. Attest for timer sendes ut ved årets slutt. Møtet inngår i en strukturert møteserie og fir 4 tellende poeng for spesialiteten allmennmedisin. 

Skriv gjerne for mer informasjon:
Karin Frydenberg,
E-post: frydrein@online.no 
Telefon: 908 63 737

Med tanke på bevertning er det ønskelig med en uforpliktende forhåndspåmelding som svar på mail.

Mvh Karin Frydenberg (sign.) 

Har du stoff til SI’ste nytt?

Kontakt praksiskonsulent:

Karin Frydenberg
E-post: frydrein@online.no