Sjalusiparanoia i alderspsykiatrien

Hvor vanlig er det hos alderspsykiatriske pasienter?

Hvordan skal sjalusiparanoia hos eldre håndteres?

​Fagrådets anbefaling

Ved tilfeller med sjalusiparanoia hos eldre skal kognitiv fungering og farlighet vurderes. Litteratursøket antyder at personer som i utgangspunktet står på Levodopa behandling kan ha effekt av å redusere dose av Levodopa. Ellers ingen klare anbefalinger av medikamentell behandling.

Begrunnelse

Dette er en tilstand som er sjeldent omtalt i faglitteraturen. Grunnlaget av vår anbefaling dannes av 2 retrospektive studier og et case-reportstudie [1-3]. Litteratursøket antyder at det er økt forekomst av sjalusi paranoia hos personer med demens av Lewy legeme og ved Parkinson sykdom med og uten demens.Det er grunnlag for å tro at reduksjon av dopaminagonister (levodopa) kan være en strategi hos Parkinsonpasienter med sjalusiparanoia, forutsatt at dette er akseptabelt for grunnlidelsen [2]. Othellosyndromet forekommer oftere hos personer med skader i frontallappene, spesielt høyre frontallapp. På grunnlag av dette er det vanskelig å konkludere med hvor vanlig dette symptomet er hos alderspsykiatriske pasienter, men det kan synes som om sjalusiparanoia kan være knyttet til lavere kognitiv funksjon, eller være en prediktor for demens, når symptomet opptrer for første gang hos eldre. Det kan synes som om risiko for voldelighet er økt i denne pasientgruppen.

Gyldig til 2020