MRSA/ESBL

En klar økning av resistente mikrober i SI’s nedslagsfelt har medført flere avvik og større smitteoppsporinger.

Illustrasjonsbilde
SI'ste nytt MRSA/ESBL

​Prøvene tas fra nese, hals og perineum samt fra eventuelle sår, eksem, stomi osv.

MRSA screening før innleggelse/poliklinikk/radiologiske undersøkelser

Prøver skal tas hos følgende grupper:

Siste 12 måneder

Alle som har vært utenfor Norden og der har:

 • vært innlagt i helseinstitusjon
 • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
 • arbeidet som helsearbeider
 • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

Alle som har: sår-/hudinfeksjon, kronisk hudlidelse eller har

 • medisinsk utstyr som penetrerer hud eller slimhinne, og har:
 • oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden

Alle som har:

 • fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive
 • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
 • bodd eller arbeidet i asylmottak

Mer enn 12 måneder siden

Alle som har fått påvist MRSA, men hvor det ikke er fulgt opp med alle påkrevde kontrollprøvesett.


Screening for ESBL/VRE bærerskap før innleggelse


Det er nå innført screening for både ESBL i tillegg til VRE dersom:

 • pasienten har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden
 • bodd i samme husstand som ESBL eller VRE positiv
 • bodd eller arbeidet i asylmottak
 • vært innlagt ved norsk eller nordisk helseinstitusjon med pågående utbrudd med en av disse

For prøvetagning benyttes eSwab pensel og transportmedium med rosa kork (oransje og blå kan også benyttes). Samme pensel for både ESBL og VRE.

Prøven sendes i egnet ytterhylse til Avdeling for Mikrobiologi, Lillehammer. Husk å merkerekvisisjonen for spesifikk leting etter ESBL og VRE.

Prøven tas fra rectum. Det skal være synlig avføring på penselen.

Ta også prøve fra:

 • sår og innstikksted for fremmedlegemer dersom det er sekresjon
 • luftveier, dersom pasienten har symptomer fra disse eller nylig har vært intubert
 • urin, dersom pasienten har permanent urinveiskateter

Som for MRSA, bør screening tas på fastlegekontoret slik at svar kan foreligge før planlagt innleggelse.

Håndtering av asylsøkere/flyktninger

Det er ikke anbefalt at fastleger systematisk screener de som oppholder seg i asylmottak. Dette fordi det ikke har konsekvenser for asylantenes dagligliv. I tillegg er muligheten for sanering ofte svært liten under gitte boforhold.

Ved innleggelse i sykehus er det derimot anbefalt med en proaktiv holdning til screening.

Sykehuset tar da prøver med tanke på MRSA/VRE/ESBL av alle som har oppholdt seg i asylmottak. Ved reinnleggelse tas samme screening på nytt. Dette fordi vi erfarer at smitte kan bre seg raskt under trangbodde forhold/deling av sanitære fasiliteter.

Under innleggelse eller på poliklinikk vil da pasienten blir håndtert under dråpesmitteregime inntil smittestatus er avklart. Ved kortvarige polikliniske kontakter, vil man velge å bare bruke smittevernutstyr/isolere, og avstå fra screening.

Det presiseres at mistenkt eller kjent smitte skal aldri være en hindring for at pasienter skal få nødvendig behandling!

Sykehuset innlandet har utarbeidet pasientinformasjonsbrosjyrer for MRSA og ESBL, og en utfyllende veiledning ved sanering av MRSA. Disse kan fås ved henvendelse til Servicekontoret i SI.

Forenkelt veiledning


Screen på MRSA,VRE,ESBL ved henvisning til sykehus og sykehjem hvis siste år utenfor Norden:
vært innlagt eller undersøkt i sykehus
vært helsearbeider
vært i barnehjem eller flyktningeleir

Screen på samme for
tidligere bærere
husstandsmedlemmer
andre nære kontakter av MRSA-positive som ikke har brukt beskyttelsesutstyr

Asylsøkere og flyktninger
skal screenes kun ved henvisning til innleggelse eller undersøkelse

Prøvetaking

MRSA
fra nese, farynx og perineum
fra eventuelle sår, permanent urinkateter, VAP ol.

VRE og ESBL
fra rectum
fra eventuelle sår, permanent kateter, VAP ol.

Kontrollprøvesett

Med alle kontrollprøvesett menes bakteriologisk prøvesett 7, 14 og 21 dager etter sanering og eventuelt etter systemisk antibiotikabehandling ble avsluttet.

Illustrasjonsbilde

Nye kontrollprøvesett tas etter 3, 6 og 12 måneder.

Fram til dette foreligger, er det svært viktig at det framkommer i enhver henvisning til sykehuset at pasienten ikke er klarert for sin MRSA og hvor mange prøvesett som er tatt samt dato.

Screening bør tas på fastlegekontoret slik at svar kan foreligge før planlagt innleggelse til invasive og endo-scopiske undersøkelser/behandlinger.