SI'ste nytt 1 - 2017

Innhold fra SI'ste nytt nummer 1 - 2017.

Illustrasjonsfoto

Om Ris/Pacs

Den 23. september tok SI i bruk et nytt pasientadministrativt og bildebehandlingssystem (RIS/PACS) ved bildediagnostiske avdelinger. 

Les mer

​Omleggingen har vært svært krevende, og SI ser at løsningen inneholder noen feil og mangler.

Det er særlig to feil som berører fastlegene:

  1.  Systemet benytter «klipp & lim»-funksjonen som et mellomlager når radiologene utformer beskrivelser. Vi har fått tilbakemeldinger om at svarrapporter kan inneholde pasient- og henviseropplysninger på annen pasient enn den aktuelle. SI har satt i verk tiltak for å unngå dette.
  2.  «Tillegg» på en allerede utsendt svarrapport kom i en periode ikke med til fastlegene i det reviderte elektroniske svaret. Tillegget fantes bare i papirversjonen. SI har informert via telefon til henvisere om avvikene. Problemet er nå løst.

Sykehuset Innlandet har ennå ikke godkjent løsningen som 100 prosent sikker for kun elektronisk svarrapporter. Det er derfor papirsvaret som er vårt formelle svar.

Dersom henviser mottar svarrapport tilsvarende pkt. 1, ønsker SI tilbakemelding på dette.

Tilbakemelding sendes til Bjørn Hjelmstad
Mobiltelefon 416 45 531
E-post: bjorn.hjelmstad@sykehuset-innlandet.no

Av Bjørn Hjelmstad (systemansvarlig Ris/Pacs)
Publisert 10.01.2017

 


Medisinfri behandling

Divisjon Psykisk helsevern starter opp tilbudet med medikamentfri behandling i regi av TIPS enhetene på Reinsvoll og Sanderud

Les mer

TIPS er utrednings- og behandlingstilbudet innen SI for pasienter med førstegangspsykose eller mistanke om dette. De vil inkludere et medikamentfritt alternativ i sitt tilbud til pasienter i målgruppen. Det vil gjelde både den polikliniske delen og sengeenheten. Divisjonen vil også se nærmere på rammene rundt pasientforløp der pasienter med psykoselidelser ønsker nedtrapping av medisiner eller å unngå oppstart med medisiner. Fagmiljøet vil evaluere behandlingstilbudet.

Tilbudet er nå tilgjengelig for nyhenviste pasienter. Et tilbud til pasienter som ønsker nedtrapping av allerede etablert behandling vil ta lenger tid å få på plass før det er klart til å ta imot henviste pasienter. Disse pasientene vil få sitt tilbud i de ordinære DPS-tilbud.

Divisjonen har nedsatt en arbeidsgruppe med sentrale fagspesialister som skal arbeide videre med tiltak knyttet til medikamentfrie behandlingstilbud. Praksiskonsulent er invitert inn i gruppen som representant for fastleger.

Bakgrunn:
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i oppdragsdokument til de regionale helseforetakene i 2015 definert at medisinfri behandling innen psykisk helsevern skal være et eget mål for sykehusene. Helse Sør-Øst (HSØ) har vedtatt at hvert helseforetak skal opprette døgntilbud for pasienter som ønsker medisinfri behandling.

Medisinfritt døgnbasert behandlingstilbud skal tilbys pasienter som ønsker det, så langt det er forsvarlig.  De som mottar behandling uten evidensbase må være i stand til å gi frivillig samtykke, ikke være til fare for seg selv eller andre og ikke bli prioritert foran andre med større behov.

Det skal baseres på et psykososialt behandlingstilbud der frivillighet, pasientautonomi, pasientkompetanse, åpen dialog og et maktbalansert samarbeid, - forstått som et samarbeid basert på likeverdighet. Lovfestet i retten til brukermedvirkning, i pasient- og brukerrettighetsloven (paragraf 3-1). Tilbudet skal gis innen de ordinære rammer.

I praksis får allerede pasienter medikamentfrie forløp i disse enhetene. Det skal nå gjøres en mer systematisk beskrivelse av tilbudet. Det arbeides med inklusjonskriterier.

Innføringen av “medisinfri behandling innen psykisk helsevern” er et pålegg fra myndighetene. Det er ikke evidensbasert. Fagmiljøet er derfor kritisk til måten det innføres på. Imidlertid er det enighet om at det er viktig å monitorere effekt og bivirkninger, samt samarbeide om nedtrapping/omlegging av medikamenter ved behov.

Av Benedicte Thorsen-Dahl (assisterende divisjonsdirektør psykisk helsevern/leder av arbeidsgruppen) og Ragnhild Dybvig (praksiskonsulent)Publisert 08.01.2017
 
 

 


RhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinner

Rutinene for oppfølging av Rh-neg gravide er endret fra 01.09.16. Den første prøven tas som tidligere ved første undersøkelse i svangerskapet (tidligst uke 12). Det skal så tas ny blodprøve av Rh-neg gravide i uke 24. Det skal sendes 2 EDTA-rør for dette. Der undersøkes nå om barnet er Rh-neg eller pos. Alle Rh-negativ gravide med Rh-positive foster skal ha RhD-profylakse i uke 28.

Les mer

Dette er ikke de endelige prosedyrer for hvordan det skal håndteres, men prinsippet er at de gravide ikke skal betale og de skal derfor foreløpig få denne RhD-profylaksen ved nærmeste gynekologisk poliklinikk. Det er derfor viktig at vi fastleger skriver på rekvisisjonen til laboratoriet termin og ved hvilken gynekologisk avdeling de gravide skal behandles på, slik at laboratoriet kan innkalle dem.

Fra blodbanken sendes ut følgende informasjon:
Prenatal RHD diagnostikk og profylakse uke 28
I påvente av den permanente ordningen som forventes å tre i kraft før 1. juli 2017, da fastlege eller jordmor i kommune helsetjenesten skal gi RhD-profylakse, har Helse Sør-Øst bestemt at fødeavdelingene/poliklinikkene midlertidig tar ansvar for å gi anti-RhD.

Blodbanken på Lillehammer og Elverum analyserer og sender alle prøver og prøvesvar i forbindelse med antistoffundersøkelsene, og i tråd med anbefalingen fra Helse Sør-Øst sender blodbanken kopi av svaret på prøven tatt i uke 24 til de gynekologiske avdelinger/poliklinikker dersom det er funnet et RhD positivt foster. Frem til den nye ordningen trer i kraft, vil de gynekologiske avdelingene/poliklinikkene ha ansvar for å innkalle og behandle den gravide.

Siden blodbanken ikke vet hvor den gravide skal føde er det viktig at lege eller jordmor som rekvirerer prøven i uke 24 skriver fødested i rubrikken for kliniske opplysninger. I de tilfeller dette ikke er gjort må blodbanken kontakte rekvirent telefonisk for å få opplyst hvor kopi av svaret skal sendes. 

Alle andre prøver i forbindelse med oppfølging av antistoffer hos de gravide behandles som tidligere og både svar på disse og og svar på foster RhD i uke 24 sendes også rekvirent.

Ved spørsmål kan blodbanken kontaktes på tlf:
Blodbank SI Lillehammer: 61 27 29 57
Blodbank SI Elverum: 62 43 85 37

Av Jens Kronborg (avdelingsoverlege avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin)
Publisert 10.01.2017

 


Pasientreiser til og fra behandling

1. oktober 2016 ble det lagt til rette for at pasienten i størst mulig grad skal sørge for transport selv for så å søke refusjon i etterkant.

Les mer

Sykehuset Innlandet betaler for all legerekvirert pasienttransport, også den innad i kommunen, men det er de lange transportene på tvers av kommunegrensene som utgjør de største utgiftene, ca 200 mill kroner per år. Det er et viktig ansvar at vi fastleger forvalter disse ressursene på en forsvarlig måte.

Alle sykehusene i Innlandet har faste utkjøringstider for korte og lange turer. Dette er kostnadsbesparende for helseforetaket, og bidrar til å øke midlene som går til behandlinger. Hovedregelen er at pasienten får dekket billigste reisemåte til og fra behandlingssted.

Ny forskrift (pasientreiseforskriften) fra 1. oktober 2016 legger til rette for at pasienten i størst mulig grad skal sørge for transport selv og søke refusjon i etterkant.  Det refunderes en standardsats per km når avstanden er over 10 km en veg.

Medisinsk grunnlag for pasienttransport rekvireres av behandler og sendes pasientreisekontoret for pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av offentlig transport eller egen bil.

Eksempel på helsemessige årsaker er betydelig redusert orienteringsevne eller betydelig redusert allmenntilstand eller psykiske vansker som gjør det svært vanskelig eller umulig å bruke rutegående transportmiddel.

Trafikalt grunnlag for pasienttransport (hvis pasienten ikke kan kjøre/kjøres i egen bil eller benytte offentlig transport) rekvireres av Pasientreisekontoret. Pasienten skal vanligvis selv ta kontakt med pasientreisekontoret på nummer 05515, men må hjelpes med det hvis han eller hun trenger det.

  • Fastlege skal vurdere medisinsk grunnlag for pasienttransport ved innleggelser eller ved henvisninger til polikliniske undersøkelser og da ved første kontakt med spesialisthelsetjenesten.
  • Lege i spesialisthelsetjenesten skal vanligvis vurdere medisinsk grunnlag for pasienttransport ved kontroller og rekvirerer hvis grunnlag foreligger.

Les mer pp Pasientreiser sin sider for helsepersonell

Av Pasientreiser og praksiskonsulenter i Innlandet
Publisert 30.01.2017