SI'ste nytt 1 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 1-2020.

SI'ste nytt 1-2020

​Om meniskruptur

Mange middelaldrende pasienter med degenerative meniskrupturer henvises før det er prøvd konservativ behandling.

Les mer

Informasjon fra ortopedisk avdeling Gjøvik

Nina Jullum Kise, ortoped på Martina Hansens hospital, disputerte på temaet «Behandling av degenerative menisksrupturer hos middel-
aldrende pasienter» høsten 2019. Det har vært flere oppslag i media om dette og antall artroskopier i Norge i aktuelle aldersgruppe er gått betydelig ned. Vi har en utfordring med lange venteliste i poli-
klinikken vår.

Konklusjon i avhandlingen:

  • Ingen forskjell mellom trening og operasjon i 2 års resultat for behandling av degenerativ menisklesjon hos middelaldrende pasienter. Begge grupper bedring i alle sekundære utfallsmål.
  • Etter 3 og 6 måneder hadde treningsterapigruppen signifikant større bedring i alle muskelstyrkevariablene
  • Komplekse meniskrupturer/ekstrusjon/bruskskader/store meniskreseksjoner var assosiert med dårligere resultat etter 1 og 2 år.

Trening er et bedre alternativ og bør anbefales som første behandlingstiltak. Pasientene bør informeres om at bedre knefunksjon preoperativt uansett gir bedre resultat etter 2 år. Pasienter som opereres bør informeres om at prognosen er dårligere ved komplekse meniskrupturer, bruskskader og behov for store reseksjoner. Også da bør alternativ behandling med trening vurderes – i hvert fall som første behandlingstiltak.

Helge Wangen, ortopedisk avdeling SI Elverum:
«dersom det er mekaniske problemer som låsninger, vil artroskopi kunne være aktuelt».

 

H-resept

Informasjon om H-resept (helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus)

Les mer

Av Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum

Den planlagte overføringen fra blåresept til H-resept startet i 2016. Listen over medikamenter som defineres i denne gruppen blir stadig lengre og finnes her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/legemidler/legemiddelfinansiering/helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidler#legemidler-rhf-ene-har-finansieringsansvar-for.

De regionale helseforetakene skal ha finansieringsansvaret (det vil si sykehuset betaler medikamentet) hvis:

  1. initiering, evaluering og avslutning av behandling styres av lege i spesialisthelsetjenesten, eller
  2. inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten, eller
  3. inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes av spesialisthelsetjenesten

I Felleskatalogen gjenkjenner man foretaksfinansierte medikamenter ved at de er merket med en «H». Prisen er ofte høy.

Det er sykehuset som betaler disse medikamentene, og utgiftene blir kun refundert om de er kodet på skrevet ut av sykehuslege eller lege i avtalepraksis med særskilt forskrivningsrett for H-resept. Refusjonskodene som skal brukes på H-resepter er fire-tegns ICD 10-koder. Dette er et annet kodeverk enn det som brukes i allmennpraksis, og det er ikke noen måte vi kan delegere disse forskrivningene på.
Pasienter som skal fornye H-resepter, må altså gjøre dette ved sykehusavdelingen som følger opp tilstanden de får medikamentet for.

 

Digitale ventelistebrev - helsenorge.no

Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset er første i Helse Sør-Øst som tilbyr digitale brev til pasienter over 16 år.

Les mer

Av Trine Sylju Arntsen, nettredaktør Kommunikasjonsavdelingen

I første omgang gjelder dette for pasienter på avdeling for TSB og Øre/nese/hals på Gjøvik. De andre avdelingene i Sykehuset Innlandet digitaliseres fortløpende gjennom 2020.

Les mer om dette her

Hva kan ikke sendes digitalt?
Brev med svarkonvolutter, blanketter, urinprøveglass, blodprøverekvisisjoner og liknende kan ikke sendes digitalt. Brev med dette innhol det får pasientene fortsatt som vanlig post.
Barn under 16 år får ikke digital post. De får brev som i dag. Dette er for å ivareta informasjonskrav til foreldre.

Fastleger får kopi av innkallingsbrevet til pasienten med vanlig post. Helsepersonell kan også velge å sende brevet på papir dersom det er medisinske eller andre forhold som krever dette, til tross for at pasienten har opprettet digital postkasse.

Informasjon ett sted
I arbeidet med å gjøre brevene digitale blir nettsidene et viktig sted for pasientinformasjon. - Når vi digitaliserer brevene får ikke avdelingene mulighet til å legge ved vedlegg. I stedet må vi vise til nettsider med informasjon til pasientene, forklarer prosjektleder for digital utsending av brev Liv Kristin Gjeilo.

Det betyr at informasjon på nettsidene om behandling er den samme som pasientene får ved innkalling. - Vi håper at det kan gi nyttig informasjon til fastleger og andre som henviser pasienter til oss, avslutter Gjeilo.

Fakta

  • Tjenesten er en del av den nasjonale helseportalen helsenorge.no som forvaltes av Direktoratet for e-helse.
  • Digitale brev er et delprosjekt under Digitale innbyggertjenester HSØ, et prosjekt under Program for Regional klinisk løsning (RKL) i Helse Sør-Øst.
  • Etter planen innføres tjenesten for resten av sykehusene i regionen i løpet av 2020.
 

Digital samhandling

Dialogmeldinger mellom helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen, er en sikker elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Les mer

Av Elise Aakernes, samhandlingskoordinator, avdeling Helseteknologi

Fra mars/april 2020 kan alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus i Sykehuset Innlandet sende og motta dialogmeldinger. For fastleger betyr dette at bruksområdet for Forespørsel utvides til også å kunne brukes til Sykehuset Innlandet.

Fagsystemer for laboratorie- og røntgenundersøkelser kan foreløpig ikke sende/motta dialogmeldinger.

Dialogmeldinger brukes når pasient er i et behandlingsforløp, og skal kunne erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger.
Hver melding blir et dokument i pasientens journal. Adressering av dialogmeldinger er tilsvarende henvisningsadressering. Begge parter må sørge for ajourhold av opplysninger om egen organisasjon i adresseregisteret på Norsk Helsenett.

 

Fødetilbud for Gjøvik sommeren 2020

Det blir felles ferieavvikling ved gyn-/fødeavdelingene i divisjon Gjøvik-Lillehammer fra uke 26 til og med uke 33.

Les mer

Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken på Lillehammer i perioden. Det vil være gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og screening av gravide på Gjøvik også i sommerukene. Vanlige rutiner for henvisninger til gynekologisk poliklinikk, operasjon og fødepoliklinikk opprettholdes.

En sammenslåing av fødeavdelingene i sommermånedene vil opprettholde god kvalitet i fødetilbudet med erfarent og kompetent personale, samtidig med en forsvarlig og god ferieavvikling for de ansatte.
Gravide i opptaksområdet til fødeavdelingen på Gjøvik vil få informasjon om hvordan sommerferieavviklingen kan påvirke deres fødetilbud.

For nærmere informasjon, kontakt:
Gyn/fødeavdeling Gjøvik: 61 15 75 90 eller
avdelingssjef Anja Holstad 414 30 496

Kvinneklinikken Lillehammer: 61 27 20 18 (ekspedisjon),
612 72 220 (fødeavd)