Helsenorge

SI'ste nytt 11 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 11-2020.

SI'ste nytt 11-2020

​Divisjon Psykisk helsevern for voksne

Av Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør  

Vi ønsker å minne om bruk av dialogmeldinger når det gjelder pasienter som er henvist, eller er inne i et utrednings-/eller behandlingsforløp. Dialogmeldinger kan brukes til nyttig tilleggsinformasjon, presiseringer og avklaringer rundt felles pasienter. 

Implementering av pakkeforløp innen psykisk helsevern og TSB. 
Divisjon Psykisk helsevern i SI har valgt å ha en forløpskoordinator i hver avdeling, som kan kontaktes ved behov. Avdeling og telefonnummer ligger på SI Internett sin side, bruk søkerord «Pakkeforløp» eller «Forløpskoordinator». Da skal det ved to tastetrykk være mulig å finne telefonnummer til aktuell avdeling. 

Kommunene er bedt om å ha informasjon om pakkeforløp på sine hjemmesider med navn og telefonnummer til kommunal koordinator.
- Når fastleger får en opplevelse av at pasientene ikke har fått den oppfølgingen som de har krav på, oppfordrer vi til å sende inn avviksmeldinger. Disse blir da gjennomgått og besvart, samt brukt til arbeid med kvalitetsforbedring. 

Avviksmeldinger kan sendes som anonymiserte mail til ledelsen eller via Melding av uønskede hendelser, lenke til skjema


Beslutningsstøtte for vurdering av innleggelse ved mistenkt eller påvist covid-19 infeksjon

Vi har gjort noen mindre revisjoner og siste versjon finner dere her, se vedlegg.
Vi minner om at alle pasienter skal vurderes og behandles individuelt, og at det skal tas hensyn til og pasientens ønsker og  opplevd livskvalitet. 

Praksiskonsulentene

Anbefalinger om samarbeid mellom sykehusleger er revidert, lenke 

Av Praksiskonsulentene

Anbefalingene er en beskrive en hensiktsmessig modell for arbeids- og ansvarsfordeling mellom leger i og utenfor sykehus. Pasientens beste skal være førende for samarbeidet.  
Det har kommet inn et nytt avsnitt om dialogmeldinger. Vi anbefaler alle å sette seg inn i hvordan disse skal brukes. Lenke

Dataangrep og osteoporose
Sykehuset innlandet har i høst vært utsatt for et dataangrep som har ført til at flere lenker til dokumenter i SI sin Kvalitetsportal ikke lengre fungerer på nettsidene. Vi beklager dette. Retningslinjer for utredning og behandling av osteoporose (som er anbefalt av SLIPS) ble sendt med som vedlegg i SIste nytt - her er det lenket opp igjen.

Dersom dere oppdager noe som ikke fungerer eller noe dere savner på hjemmesiden, kan dere sende beskjed til: britt.haugen@sykehuset-innlandet.no


Fant du det du lette etter?