HELSENORGE

SI'ste nytt 2 - 2022

Innhold fra SI'ste nytt 2-2022

illustrasjon
SI'ste nytt 2-2022

​​​​​Møteserie med gyn avd SI Gjøvik 27. april kl 18.00-21.00

Temaer: tidlig ultralyd, ant-D profylakse hos fastlegen, indikasjon for Albyl E, diabetes i svangerskapet, poliklinisk hysteroskopi, omlegging til HPV-screening hvert femte år.


​​ Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

Dersom pasienter har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, bør man primært benytte seg av tilbud som Sykehuset Innlandet har. Les mer om dette her: 

Rehabiliteringstilbud (PDF)

Oppgavedeling innen rehabilitering (PDF)

​​​​ Etablering av felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst​ 

Til fastleger og andre henvisere i opptaksområdet til DPS Gjøvik, DPS Kongsvinger og DPS Østre Agder. 

Av praksiskonsulent Kristine Gaarder 

Henvisninger til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten sendes i dag til avtalespesialist eller distriktpsykiatriske sentre (DPS). Pasienter som henvises til avtalespesialist får i dag ikke vurdert sine rettigheter i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1 b annet ledd. Dette innebærer at pasienten ved henvising til avtalespesialist ikke gis rett til å få vurdert sin helsetilstand innen 10 virkedager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte, og kan dermed ikke fremme krav overfor HELFO dersom fristen ikke innfris. 

Det har over tid vært jobbet med at avtalespesialister skal kunne rettighetsvurdere henvisninger. Høsten 2020 ble det fremforhandlet et nytt punkt i rammeavtalene mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening og Norsk psykologforening. Det nye punktet i rammeavtalene (§13) innebærer at det skal etableres felles henvisningsmottak for henvisninger fra førstelinjen til avtalespesialister og distriktspsykiatriske sentre (DPS) innen psykisk helsevern. ​ 

Alle henvisninger i psykisk helsevern skal sendes til et felles henvisningsmottak ("en-vei-inn"). Der vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS.​ 

Etablering av felles henvisningsmottak gjelder kun for henvisninger til psykisk helsevern for voksne. 

Målet med å etablere felles henvisningsmottak er å sikre pasientene like rettigheter – enten de blir henvist til en avtalespesialist eller et DPS. Etablering av felles henvisningsmottak skal sikre en likere og mer hensiktsmessig prioritering av henvisninger til psykisk helsevern og samtidig gi en bedre oversikt og utnyttelse av samlet kapasitet. Ved å etablere en-vei-inn for henvisninger vil pasientrettighetene ivaretas, samtidig som det blir enklere for fastleger og andre henvisere å henvise pasienten til psykisk helsevern. 

Gjennomføring 

Det er etablert et regionalt prosjekt for å koordinere arbeidet i Helse Sør-Øst. I første omgang skal det etableres felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger. Dette er bakgrunnen for at dette brevet sendes ut til fastleger og andre henvisere i disse opptaksområdene. 

Helse Sør-Øst RHF skal høsten 2022 levere en rapport som oppsummerer erfaringer med de første felles henvisningsmottakene og anbefalinger for videre utbredelse av felles henvisningsmottak i resten av regionen. Det er en målsetting å etablere felles henvisningsmottak ved alle helseforetakene i regionen i løpet av 2023. 

Helse Sør-Øst RHF samarbeider tett med psykologforeningen, legeforeningen, helseforetakene, Praksiskonsulentordningen, brukerne og de andre helseregionene som har tilsvarende oppdrag. Det planlegges at de første felles henvisningsmottakene i Helse Sør-Øst skal være i drift fra 1. september 2022. 

Hva betyr dette for deg som fastlege/henviser? 

Fra 1. september 2022 vil avtalespesialister som hører til opptaksområdet til DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger få henvisninger fra henvisningsmottaket. For avtalespesialistene vil det da ikke lenger være anledning til å motta henvisninger fra førstelinjen. Frem til 1. september skal henvisninger håndteres slik det gjøres i dag hos avtalespesialister og DPS. Det vil si at fastleger og andre henvisere inntil 1. september sender henvisninger til avtalespesialist eller til DPS, slik det gjøres i dag. 

Videre planer 

Helse Sør-Øst RHF vil invitere til et møte i april med avtalespesialister og DPS om arbeidet med etablering av felles henvisningsmottak. Vi vil etter hvert også komme tilbake med nærmere informasjon til fastleger og andre henvisere om nye henvisningsrutiner fra 1. september 2022. 

Det er etablert en informasjonsside om arbeidet, her legges det ut løpende informasjon Felles henvisningsmottak - Helse Sør-Øst RHF​ (www.helse-sorost.no)​ ​​​​ 


​Riktig bruk av telefon for kontakt med sykehusleger 

Av praksiskonsulent Kristine Gaarder 

Vi minner om Fagkontaktlisten og bruk av denne for å konferere med relevant spesialist ved medisinskfagelige spørsmål. Ring heller til spesialist/overlege enn til vakthavende lege. Da får dere svar ut fra høyere kompetanse. Vakttelefoner skal brukes for å diskutere pasienter som er aktuelle for innleggelse/øyeblikkelig hjelp-vurderinger. Om det gjelder pasienter som allerede er henvist eller følges på sykehuset, oppfordrer vi til bruk av dialogmeldinger når svaret kan vente noen få dager.

Fagkontaktlisten er under revdering og vil bli sendt fastlegekontorene så snart de er oppdatert.​​​​ 

​Samhandling med laboratoriefag ​

Av praksiskonsulent Kristine Gaarder 

Det er store fordeler for pasientene om flest mulig av fastlegene bruker Sykehuset Innlandet sitt laboratorium for analysering av prøver. Da vil prøvehistorikk foreligge lett tilgjengelig for sykehusespesialister ved eventuelle innleggelser eller polikliniske timer. 

Alle prøver til Medisinsk biokjemi fra primærhelsetjenesten analyseres nå på Elverum. Dersom man ønsker å få analysert prøver som øyeblikkelig hjelp lokalt, må man selv organisere frakt av prøven inn til nærmeste sykehus. 

Laboratoriet ringer som tidligere til allmennlegene ved helt spesielle og uttalte avvik hvor det kan haste å få tak i en lege. Ellers går alle prøvesvar over elektronisk raskere enn man rekker å ringe ut noe svar. 

Ved rekvirering av elektroniske prøver, er det ikke nødvendig å skrive kliniske opplysninger dersom det ikke er påkrevd for å få rekvirert prøven (dette er tilfellet ved noen spesialanalyser og sendeprøver). De kliniske opplysningene som blir skrevet inn der hvor det ikke etterspørres, blir ikke lest rutinemessig, da prøvene analyseres helautomatisk på et automasjonsbånd. Det går derfor heller ikke an å skrive beskjeder til laboratoriet i dette feltet. 

Alle prøver for cervixcytologi sendes nå til Ahus for vurdering. Prøven rekvireres som tidligere elektronisk gjennom DIPS interactor. 

Vær oppmerksom på hva slags svaroppsett du har. Har du ett oppsett hvor du ikke mottar svar i EPJ før alle analyser er ferdige, vil det ikke være lønnsomt å bestille analyser som har lang svartid sammen med «vanlige» blodprøver.​​ ​​​​ ​ 


​Pasienter for studie om effekt av korttidsbehandling av senfølger ette​r covid-19 ​​

Senfølger etter covid-19-sykdom - det vil si vedvarende symptomer og funksjonstap lang tid etter sykdom, er et ganske vanlig problem. Men så langt har vi lite kunnskap om hva slags behandling som er best. Målet med studien er å finne ut om korttidsbehandling av senfølger etter covid-19 er effektivt. ​Studien er et samarbeid mellom FHI, Ahus og SiV, ved Kysthospitalet i Stavern (KFMR). 

Mer informasjon om forskningsprosjektet finner du i lenken her​.​ 

Ta eventuelt kontakt med forskningskoordinator Ahus; Helene Larssen Mathisen, epost: long.covid@ahus.no​ | Telefon 480 22 486​​​