SI'ste nytt 3 - 2017

Innhold fra SI'ste nytt nummer 3 - 2017.

Illustrasjonsfoto


Akutte henvendelser barn og ungdom

Barn og unge med akutte alvorlige psykiske problemstillinger kan, der legevaktslege finner det forsvarlig, få time i løpet av neste virkedag som alternativ til innleggelse. Dette er en ordning ved BUP Elverum og Hamar.

Les mer

BUP poliklinikk Hamar og Elverum  kan tilby barn og unge med akutte alvorlige psykiske problemstillinger time i løpet av neste virkedag, som alternativ til innleggelse, i de tilfeller der LV lege finner det forsvarlig.

Pasientgruppen det dreier seg om kan ha et dramatisk bilde med selvskading, sterk appell og regressiv adferd. For mange av disse pasientene vil en akutt innleggelse på døgnavdeling være lite nyttig, av og til vil det være direkte uheldig. Tilbud om time ved BUP poliklinikk neste virkedag kan være beste løsning.

Prosedyre ved akutte henvendelser på legevakt ved alvorlig psykisk sykdom hos pasienter <18 år er utarbeidet  i samarbeid mellom Hedmarken Interkommunale legevakt og BUP Hedmark.

Prosedyre:

 • Legevaktlege noterer navn og kontaktopplysninger på aktuell pasient. Skriver kort henvisning og sender elektronisk til BUP poliklinikk. Hvis pasienten allerede har behandlingskontakt ved BUP poliklinikk, er det nok å oppgi navn og nummer.
 • Legevakt ved sykepleier kontakter BUP poliklinikk neste virkedags morgen.
 • BUP forplikter seg til å ringe aktuelle pasient og lage en avtale samme dag.

Det er viktig å få frem anamnestiske opplysninger om det allerede foreligger en kontakt med BUP poliklinikk, eventuelt om pasienten har en kriseplan. Ved ønske om drøfting kan legevaktlege kontakte vakthavende lege på SI Sanderud.

Hedmarken Interkommunale legevakt omfatter Ringsaker-sør, Stange, Hamar og Løten. Løten kommune er organisatorisk underlagt BUP Elverum. De har samme tilbud som Hamar.

Av Hanne Øverås (avdelingsleder BUP Hedmark), Lars Erik Gharib-Alhaug (daglig leder Hedmarken legevakt), Bent Lindberg (legevaktsoverlege) og Ragnhild Dybvig (praksiskonsulent) 
Publisert 07.02.2017

 


Bildediagnostikk på henviste pasienter

Ved mottatt henvisning på pasienter som har gjennomgått bildediagnostiske undersøkelser, ønsker aktuell spesialist på sykehuset å vurdere bildene.

Les mer

Det er derfor til stor hjelp at fastlegene opplyser hvor undersøkelsen er foretatt. Dersom det er Sykehuset Innlandet, kan bildene gjenfinnes i DIPS. Dersom det er benyttet private institutter, f.eks Unilabs, Aleris (tidligere Curato) osv., er det viktig at bildene oversendes sykehuset på forhånd. Dette vil spare avdelingen for mye arbeide med oppsporing av bilder. Effektivisering kommer pasientene til gode med kortere ventetid.

Det samme gjelder tilflyttede eller som av andre grunner har fått utført undersøkelser ved andre helseforetak.

Alternative fremgangsmåter:

 1. Anmode om oversendelse på rekvisisjonen. Gjelder de tilfeller det er bestemt at pasienten skal til sykehuset.
 2. Fastlege ringer instituttet og ber om oversendelse.
 3. Pasienten får beskjed om å kontakte instituttet og be om at bilder/CD overføres aktuell avdeling.


Aleris overfører elektronisk, Unilabs sender CD. Unilabs og Aleris gjør dette kostnadsfritt for pasienten!

Av Ragnhild Dybvig (for praksiskonsulentene i Oppland og Hedmark)
Publisert 21.04.2017

 


Geriatrisk poliklinikk Hamar

Poliklinikken tar i mot pasienter med sammensatte sykdommer. Det er også mulighet for vurdering eller «second opinion» i forhold til de nye førerkortforskriftene gjeldende fra 1. oktober 2016.

Av Alexander Mills (konstituert overlege ved geriatrisk poliklinikk SI Hamar)
Publisert 21.04.2017


Kort ventetid ved Raskere tilbake, Ottestad

Det er nå bare to ukers ventetid på “Raskere Tilbake”, Tverrfaglig poliklinikk Ottestad for pasienter med smertetilstander i bevegelsesapparatet.

Les mer

Pasienter som kan henvises til poliklinikken:

 • Personer med et smerteproblem/helseproblem knyttet til bevegelsesapparatet og som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt, helt eller delvis, innenfor sykepengerettighetsåret, det vil si <12 måneder.
 • Personer som har en deltidsyrkesaktivitet ved siden av AAP eller UP.


Opplysninger om ytelser og yrkesaktivitet må komme fram i henvisningen slik at vi ser at det er en pasient som kan ivaretas av "Raskere Tilbake" tilbudet.

Les mer her!

Av Karin Frydenberg (praksiskonsulent) 
Publisert 02.02.2017

 

Mer individualisert tilbud på Granheim lungesykehus

Fra nyttår har Granheim lungesykehus kunne tilby et mer individualisert behandlingstilbud. Endringene er i tråd med de nasjonale føringene for spesialisthelsetjenesten.

Les mer

Henvisninger skjer direkte til Granheim lungesykehus som tidligere. Målet er raskere utredning og det er åpnet for ulike typer opphold:

 • Utredning og behandling ved mistenkt luftveis- og lungesykdommer (antatt 1-2 uker opphold).
 • Tilpasning av langtidsoksygen hjemmebehandling (antatt fem- dagers opphold).
 • Lungerehabiliteringsopphold (antatt fire ukers opphold).


I tillegg polikliniske vurderinger og kontroller.

Av Ingrid With (avdelingssjef Granheim lungesykehus)
Publisert 21.04.2017