SI'ste nytt 3 - 2018

Innhold fra SI'ste nytt nummer 3-2018.

SI'ste nytt 3-2018

​Ambulant akuttenhet Gjøvik

Åpningstid hverdager 08.00-19.00 | Vakttelefon 952 75 375

 

DVT - Samhandlingsprosedyre, utredning og behandling

Les mer

Prosedyre

 

Urologi - Anmodning om videreføring av testosteronsubstitusjon

En del fastleger er bedt om å ta over forskrivning av testosteron til pasienter som har fått det forskrevet av privat urolog. Bakgrunnen er at noen har fått substitusjon utenom vilkår for refusjonsrett. Disse skal revurderes før eventuell resept forskrives.

Les mer

Av Trine Finnes, assisterende direktør Medisin og helsefag Sykehuset Innlandet
Publisert 07.02.2019
Sist oppdatert 07.02.2019

 1. Alle pasienter som har fjernet eller har infiltrerende sykdom i testikler eller hypofyse kan henvises til endokrinolog for å få
  initiert testosteron på blå resept. Videre forskrivning kan skje
  hos fastlegen. (se refusjonsregler)
 2. Pasienter som hadde lav FSH og LH før oppstart og som ikke er blitt utredet for prolaktinom bør få målt prolaktin 3 måneder etter seponering av testosteron. Det er svært sjelden at ytterligere utredning for hypofysesvikt vil være nødvendig, men dette
  må vurderes ved vekttap og/ eller hypotensjon.
 3. Pasienter i LAR (på Metadon eller Subutex) kommer i en særstilling. For disse ber vi om at fastlege innhenter en eventuell anbefaling fra lege i LAR før pasientene eventuelt henvises endokrinolog.
 4. For pasienter med tidligere misbruk av anabole steroider,
  anbefaler vi seponering.
 5. Øvrige pasienter må velge om de vil fortsette med testosteron på ”hvit resept” eller slutte. Pasienter med cancer prostata som har fått testosteron-substitusjon på tynn indikasjon bør, på generelt grunnlag, oppfordres til å slutte. Det kan forventes at det vil ta opp til ett år å gjenoppta tidligere egenproduksjon dersom behandlingen har medført supprimert LH og FSH.

 

Signering - Epikriser og applikasjonskvittering

Når to leger ved samme legesenter mottar samme epikrise på en pasient, så skal begge signere.

Les mer

Av Praksiskonsulent Ragnhild Dybvig
Publisert 07.02.2019
Sist oppdatert 07.02.2019

Signering
Hvis bare den ene signerer og den andre sletter sin epikrise, mangler sykehuset en applikasjonskvittering. Det må da sjekkes manuelt om posten har kommet frem. Dette skaper merarbeid for sykehuset.

Det anbefales derfor at alle som mottar epikrise signerer.
Det hender samme lege mottar to til tre eksemplarer av likelydende epikriser. Det er gjerne tidkrevende å finne ut om det er duplikater eller to ulike versjoner. Sykehuset skal tilstrebe å markere hva som er endret når det sendes en ny versjon.

Det anbefales imidlertid å signere inn begge slik at sykehuset får applikasjonskvittering.
Bente Sund Langøigjelten, rådgiver e-Helse

 

Pasientforløp hjerneslag hjem-hjem

Pasientforløp hjerneslag - hjem til hjem, inkludert pakkeforløp for hjerneslag,  ble innført høsten 2018 og nye prosedyrer og sjekklister er tatt i bruk.

Les mer

Av Ellen Pettersen, direktør Medisin og helsefag Sykehuset Innlandet
Publisert 07.02.2019
Sist oppdatert 07.02.2019

Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag er hensyntatt, og oppdaterte prosedyrer ligger i kvalitetsportalen og gjelder ved alle lokalisasjoner.

Arbeidet med å optimalisere pasientforløpet for hjerneslagpasienter
har pågått siden desember 2017. Dette arbeidet har vært i samarbeid med representanter fra kommunene. 18. juni startet prehospital opp med ny prosedyre.

Det er ansatt forløpskoordinatorer ved alle geografiske sykehus i SI og koordinatorene vil følge opp både registreringen av pakkeforløpet og det lokale forbedringsarbeidet med stort fokus på pasientenes overganger til videre rehabilitering. I denne forbindelse starter en pilot i samarbeid med Ringsaker og Lillehammer kommune for å være tett på de iverksatte tiltakene som omhandler overganger mellom tjenestenivåene. Her har man kommet frem til viktige samhandlingspunkter som er avgjørende for en god pasientflyt fra «Hjem – hjem». Samhandlingspunktene er i tråd med prosedyre/sjekkliste for slagenhetene.

 • PLO om innleggelse vedrørende alle pasienter med diagnose
  hjerneslag
 • Melding til fastlege om innlagt pasient med hjerneslag
  (dette er nytt)
 • PLO helseopplysninger- det foregår kontinuerlige oppdateringer mellom primær og sekundærhelsetjenestens
 • Tverrfaglig møte mellom kommune og sykehus er planlagt og gjennomført ved behov
 • Tverrfaglig epikrise sendes med videre plan for pasienten
 • Kommunal oppfølging/plan er utarbeidet og igangsatt
 • Kontaktperson/koordinator i kommunen er opprettet
 • Fastlege får informasjon om vedtak på tjenester fra kommunen

Det har vært vist stort engasjement og villighet til å finne gode løsninger med pasientens beste i fokus.

Ingrid With har vært prosessleder for Optimalisering av pasientforløp hjerneslag

 

Urologi - Samling av døgnbehandling

I oktober 2018 ble urologitilbudet i Innlandet endret.

Les mer

Av Praksiskonsulent Ragnhild Dybvig
Publisert 07.02.2019
Sist oppdatert 07.02.2019

Alle innleggelser skal skje på Sykehuset Innlandet Hamar, mens dag-
behandling og poliklinikk vil være både på Hamar og Lillehammer.

Henvisninger; både for innleggelser, dagbehandling og poliklinikk sendes til urologisk seksjon Hamar som har ansvaret for timeoppsett både på Hamar og Lillehammer.

Elektroniske henvisninger til urologi sendes:
Avdeling: HKI Seksjon: Urologi Hamar

Forespørsler om urologiske pasienter rettes til SI Hamar. Tlf. 915 06 200 og be om vakthavende urolog.