Helsenorge

SI'ste nytt 3 - 2019

Innhold fra SI'ste nytt nummer 3-2019.

Illustrasjonsbilde
SI'ste nytt 3-2019

​Persantin Retard og Asasantin utgår

Les mer

Av Karin Frydenberg, praksiskonsulent

Pasienter som har stått på Asasantin (ASA 25/dipyridamol 200) eller kombinasjonen Albyl E 75 mg x 1 + Persantin Retard (dipyridamol 200) 200 mg x 2 og ikke har hatt nye slagepisoder:

Anbefales overgang til Diprasorin (ASA 25/dipyridamol 200) x 2 som er likeverdig med Asasantin.
I henhold til slagprosedyren i Sykehuset Innlandet, er Diprasorin (ASA 25/dipyridamol 200) x 2 og Plavix, Clopidogrel (klopidogrel) 75 mg x 1 likestilt som førstevalg ved ikke-emboliske hjerneinfarkt, og Albyl E 75 mg x 1 andrevalg.

 

Behov for tolk ved polikliniske timer

Det er et sterkt ønske at det står både språk og evt. dialekt når det henvises til poliklinisk time.

Les mer

Av Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent

Medisinsk timekontor bruker svært mye tid og ressurser på å finne ut hvilket språk det gjelder når det står "behov for tolk" i henvisningen.

Det letes i notater og ringes til fastleger, helsestasjoner eller pårørende. Svært ofte er det ikke nok å vite hvilket land pasienten kommer fra,siden mange land har flere språk. Noen språk har ulike dialekter (f.eks. har kurdisk fire forskjellige dialekter) som er svært forskjellige. Derfor er det stor risiko for at det bestilles tolk på feil språk - noe som er dårlig pasientbehandling og som kan resultere i at verken lege eller pasient får den informasjonen som er nødvendig. Det medfører i neste omgang at pasienten må inn til ny time. Dette går ut over ventetider og behandlingsforløp.

 

Malignt melanom

Nasjonale retningslinjer for malignt melanom ble oppdatert i 2018. Vi sender derfor nå ut ny informasjon om indikasjon for  vaktpostlymfeknute (VP)- undersøkelse (sentinel node) .

Les mer

Av Neda Nicodemus, overlege Plastisk og Rekonstruktiv kirurgi Hamar

Da senintel node prosedyren (SNP) er en del av primærdiagnostikken, skal pasientene henvises før utvidet eksisjon er utført.

Inklusjon- og eksklusjonskriterier for senintel-node prosedyre 
Inklusjonskriterier

  • Malignt melanom (MM) ≥ 0,8 mm
  • Tykkelse under 0,8 mm med ulcerasjon

Eksklusjonskriterier

  • Medisinsk kontraindikasjon for å utføre SNB. (Tåler ikke narkose, uttalt demens, høy risiko for morbiditet etc., (skal også tåle et glandeltoilette))
  • Pasienter med radiologisk eller klinisk påviste lymfeknutemetastaser (Disse skal uansett vurderes for glandel toilette).
  • Hvis primær biopsi er gjort med > 1cm margin til tumor (ingen nytte av undersøkelsen)

Graviditet
SNB kan utføres som endagsprosedyre dersom det går <6 timer fra tracerinjeksjon til reeksisjon. I første trimester bør dette drøftes nøye med pasienten.

Forløp
Henvisning på pasienter som er aktuelle for sentinel node-prosedyre sendes til plastikk-kirurgisk seksjon, SI- Hamar. Om pasienten ikke allerede er inkludert i pakkeforløp, startes kreftpakkeforløpet da.
Pasienter som kun skal til utvidet eksisjon uten sentinel-node-diagnostikk henvises til sitt lokalsykehus for dette. Pakkeforløpstider gjelder også her.

Kontroller

Alle (unntatt de som må følges av onkolog) skal vurderes av hudlege som tilpasser kontrollopplegget før de overføres til fastlege.

Første kontroll etter utvidet eksisjon der det ikke er gjort sentinel node-prosedyre, og det ikke er vurdert å være behov for onkologisk behandling foregår hos hudlege. Hudlegen skisserer videre kontrollopplegg hos hudlege eller fastlege ut fra gjeldende retningslinjer, og gi en samlet vurdering. Kort oppsummert følges stadiene opp som følger:

Melanoma in situ (Tis) og Stadium IA (T1aN0M0):
Første kontroll etter tre måneder hos hudlege. Ingen ytterligere kontroller. Kun egenundersøkelse.

Stadium IB-IIA(T1bN0M0 – T3aN0M0):
Klinisk kontroll hver tredje måned i to år, deretter hver sjette måned i tre år. Det kan vurderes bruk av ultralyd hver tredje måned i ett år, deretter hver sjette måned i to år.

Stadium IIB-III(T3bN0M0 - T1-4N1-3M0):
Klinisk kontroll hver tredje måned i to år, deretter hver sjette måned i tre år. Det kan vurderes bruk av ultralyd hver tredje måned i ett år, deretter hver sjette måned i to år, deretter årlig i to år, og eventuelt PET-CT etter seks, atten og tretti måneder. For stadium III bør hovedansvar for oppfølging tilfalle onkolog tilknyttet de sykehusene som utfører SN-diagnostikk og lymfeknutedisseksjon.

Stadium IV:
Individuell oppfølgning

Inoperable:
Disse diskuteres i MDT møte en gang. Onkologene og plastikk-kirurgene avklarer ansvarsforhold og videre kontroller i hvert enkelt tilfelle.