SI'ste nytt 3 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 3-2020.

SI'ste nytt 3-2020

​Geriatrisk poliklinikk Elverum

Medio mars 2020 starter Medisinsk avdeling Elverum med geriatrisk poliklinikk. Poliklinikken vil være åpen to dager i uken.

Det er nå klart for å ta imot henvisninger.

Les mer

Kristin Wollan, avdelingssjef Medisin Elverum

Målgruppe:
Geriatriske pasienter med sammensatt problematikk med behov for tverrfaglig utredning på spesialistnivå.

Aktuelle henvisningsgrunner:

 • Symptomer på demens ved alder > 70 år.
 • Funksjonssvikt av uklar årsak.
 • Medikamentbivirkninger og polyfarmasi.
 • Hjerneslag/TIA der pasienten ikke har vært innlagt, likeså følgetilstander etter hjerneslag.
 • Utredning av gangvansker, dårlig balanse og falltendens.
 • Delir under innleggelse i forbindelse med akutt sykdom.

Hvordan henvise:
Skriftlig henvisning fra lege eller epikrise fra sykehusopphold.

Følgende opplysninger skal foreligge:

 • Sykehistorie og symptomer.
 • Oppdatert medisinliste.
 • Mini mental status evaluering (MMSE-NR3) og ev. klokketest.
 • Beskrivelse av CT eller helst MR-caput, ikke eldre enn 6 måneder (henvisningsgrunn 1, 4 og 6).
 • Blodprøvesvar: FT4, TSH, B12, folat, kalsium, hematologisk status, nyrefunksjon og HBa1c.
 • Pårørendeopplysninger inklusive navn, kontaktadresse og telefon ved kognitiv svikt.
 • Eventuelt behov for tolketjeneste.

Vi ønsker at pasienten tar med seg briller og høreapparat. Det er ønskelig at pårørende følger.

 

Dialogmelding

Innfører meldingstypene Forespørsel, Svar på forespørsel og Avvik med legekontor 20. mars.

Les mer

Meldingene kan både initieres fra fastlege ved legekontoret til sykehuset og fra sykehuset til fastlege. Adresseringen er som på kliniske henvisninger med bruk av tjenesteadressene til Sykehuset Innlandet.

Norsk HelseNett Adresseregister (NHN AR) er kilde for all adressering av meldinger. Når vi åpner for mer samhandling, må adresseregisteret være korrekt mhp hvilke leger som finnes på organisasjonen. Vi opplever at flere legekontor ikke avslutter leger, kun legger til nye. Alle som har slått av/ikke har den automatiske integrasjonen med adresseregister (tidligere kalt OSEAN), må ha rutiner for endringer på NHN Adresseregister. Sjekk også at leger med fastlegehjemmel finnes på organisasjonen i NHN AR.

Dialogmelding vil erstatte den store bruken av henvisningsmeldinger som brukes for å ettersende informasjon til henvisningen eller annen informasjon. En henvisningsmelding som ikke er en henvisning skaper mye støy på ventelistene som det må ryddes opp i.

Veileder for de ulike journalsystemene, kjøreregler for bruksområde og innhold finnes på Sykehuset Innlandet sin hjemmeside.

Digital samhandling
Denne siden vil oppdateres med oppdatert informasjon om Dialogmelding og annen viktig samhandlingsinformasjon.

 

Smerte og CFS/ME poliklinikk

Det er for tiden lang ventetid ved Smerte- og CFS/ME poliklinikk.

Les mer

Av Rudy van Oevelen, kst. avdelingssjef, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Nyhenviste må påregne at ventetiden kan være lenger enn seks måneder. Pasientene som henvises er komplekse og utredningene er ressurskrevende. Samtidig har seksjonen sykefravær som reduserer vår kapasitet. Vi beklager de ulempene det medfører.

Ny epikrisemal

 
I forbindelse med prosjektet "Trygg utskrivning" vil det i uke 8-11 bli testet ny epikrismal ved noen avdelinger.

Les mer

Ny epikrismal vil berøre pasienter som i perioden skrives ut fra:

 • Ortopedisk avdeling, Lillehammer
 • Nevrologisk avdeling, Lillehammer
 • Gastrokirurgisk avdeling,Lillehammer
 • Medisinsk avdeling, Hamar
 • DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 1, Sanderud

Eventuelle innspill til dokumentene kan sendes innen 16. mars til

hanne.kristine.lundby@sykehuset-innlandet.no

 

Veileder urininkontinens

Norsk urogynekologisk gruppe har laget en oversiktlig veileder for utredning og behandling av urininkontinens med antatt gynekologisk årsak.